MUHTARLARDAN HIZMET TESEKKÜRÜ

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Tar­sus kent mer­ke­zin­de bir­çok nok­ta­da ger­çek­leş­tir­di­ği as­falt­la­ma ça­lış­ma­la­rı de­vam eder­ken, es­naf­lar ve muh­tar­lar mem­nu­ni­yet­le­ri­ni di­le ge­ti­ri­yor. Ga­zi­pa­şa Ma­hal­le­si’nin ana ar­te­ri ko­nu­mun­da bu­lu­nan Meh­met Akif Er­soy Cad­de­si’nde ön­ce­lik­le alt­ya­pı ça­lış­ma­sı ger­çek­leş­ti­rip, uzun yıl­lar­dır ya­şa­nan yağ­mur­su­yu tah­li­ye prob­le­mi­ni çö­zen ve ar­dın­dan 950 met­re uzun­lu­ğun­da­ki cad­de­yi baş­tan so­na sı­cak as­falt­la kap­la­yan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin yü­rüt­tü­ğü fa­ali­yet­ten do­la­yı Ma­hal­le muh­ta­rı Ay­dın Kı­zıl­taş, Baş­kan Va­hap Se­çer’e te­şek­kür­le­ri­ni ilet­ti. Yol çiz­gi­le­ri­nin çi­zil­me­siy­le bir­lik­te Ga­zi­pa­şa’nın ka­li­te­li alt­ya­pı­sı olan bir cad­de­ye ka­vuş­tu­ğu­nu be­lir­ten Muh­tar Ay­dın Kı­zıl­taş, ta­mam­la­nan yo­lun tüm ma­hal­le hal­kı­na ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­di. Tar­sus’un en es­ki yer­le­şim yer­le­ri ara­sın­da yer alan Ca­mi­nur ve Göz­lü­ku­le Ma­hal­le­le­ri­nin sı­nı­rı­nı oluş­tu­ran ve üze­rin­de oto ga­le­ri­ci­ler si­te­si­nin de yer al­dı­ğı Ka­zım Ka­ra­be­kir Cad­de­si de, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si yol, as­falt bi­ri­mi ekip­le­ri ta­ra­fın­dan ta­ma­men ye­ni­len­di.Tar­sus Oto Ga­le­ri­ci­ler Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ha­san Akü­züm, Ka­zım Ka­ra­be­kir Cad­de­si’nin bo­zuk ze­mi­ni­nin ta­ma­men sö­kü­lüp ye­ni­den as­falt­lan­ma­sı, ar­dın­dan yol çiz­gi­le­ri­nin çi­zil­me­si ve yi­ne ga­le­ri­ci­ler si­te­si içe­ri­sin­de de Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri ta­ra­fın­dan çiz­gi­le­me ça­lış­ma­sı uy­gu­lan­ma­sın­dan do­la­yı, es­naf­lar­la bir­lik­te Baş­kan Va­hap Se­çer’e, sos­yal med­ya pay­la­şı­mı ile te­şek­kür­le­ri­ni ilet­ti. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri, cad­de ye­ni­le­me iş­lem­le­ri­nin ya­nı sı­ra bo­zuk ze­min sö­kü­mü ve ya­ma fa­ali­yet­le­ri­ni de sür­dü­rü­yor. Tar­sus’ta ko­nut­laş­ma­nın hız­la de­vam et­ti­ği yer­le­şim yer­le­ri ara­sın­da yer alan Şe­hit­ler Te­pe­si Ma­hal­le­si’nde Muh­tar Ru­hi Gün­gör’ün ta­le­bi üze­ri­ne, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri ta­ra­fın­dan bir­çok nok­ta­da ki bo­zuk ze­min sö­kü­le­rek sı­cak as­falt­la ye­ni­den kap­lan­dı. Muh­tar Ru­hi Gün­gör, “Ma­hal­le­miz içe­ri­sin­de as­falt ya­pıl­ma­sı ge­re­ken cad­de­le­ri­miz ve ba­zı so­kak­la­rı­mız Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­ne mü­ra­ca­atı­mı­za is­ti­na­den ya­pıl­mış­tır. Ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­dan do­la­yı te­şek­kür ede­ri­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. (Tar­sus Ko­or­di­nas­yon)