TEKRAR ADAY OLACAK

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) 2019 yı­lı Mart ayın­da ya­pı­lan ye­rel se­çim­ler­de Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si’nden (CHP) Tar­sus Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı kol­tu­ğu­na otu­ran Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, 2024 ye­rel se­çim­le­re 2.5 yıl ol­ma­sı­na rağ­men Tar­sus’u da­ha iyi yer­le­re ta­şı­mak için ye­ni­den aday ola­ca­ğı­nı açık­la­dı. Tar­sus hal­kı­na hiz­met için şart­lar ne olur­sa ol­sun aday ola­ca­ğı­nı Ey­lül ayı Be­le­di­ye Mec­lis Top­lan­tı­sı’nda ilan eden Baş­kan Boz­do­ğan “Ön­ce­lik­le şu­nun al­tı­nı çi­ze­rek be­lir­mek is­te­rim ki, be­nim için ha­ya­tım­da en önem­li şey onur ve er­dem­dir. Hiç kim­se Ha­luk Boz­do­ğan'a de­ğil Tar­sus Be­le­di­ye­si'nin ma­ka­mı­na za­rar ve­re­mez. Öy­le­si­ne in­san­lar çı­kı­yor ki or­ta­ya biz­le­rin geç­mi­şi­ne ana­la­rı­mı­za, de­de­le­ri­mi­ze dün­ya­nın laf­la­rı­nı söy­le­ye­cek ka­dar ka­rak­ter­siz ve al­çak du­ru­mu­na dü­şü­yor­la­r” de­di. Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­na se­çil­di­ği gün­den bu ya­na bi­ri­le­ri­nin Ba­sın kis­ve­si­ne bü­rü­nüp ken­di­si­ne sos­yal med­ya­dan sal­dır­dık­la­rı­nı ha­tır­la­tan Boz­do­ğan “Tür­ki­ye'de bu­nu bi­ri­le­ri­ne ya­pa­cak ol­sa­nız he­men anın­da hap­si boy­lar­sı­nız. Ama biz­ler bun­la­ra ma­ruz kal­ma­mı­za rağ­men bu­gü­ne ka­dar hep sus­tu­k” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.  Bu­gün sus­ma­yı ter­cih et­me­le­ri­ne rağ­men bu tür in­san­la­rı ve on­la­ra prim ve­ren si­ya­si­le­ri de 2019 yı­lın­da ol­du­ğu gi­bi san­dı­ğa gö­me­cek­le­ri­ni be­lir­ten Be­le­di­ye Baş­ka­nı Boz­do­ğan “Ya­zık­tır bu ka­dar iyi ça­lı­şan bir be­le­di­ye­de ge­ce­si­ni gün­dü­zü­ne ve­ren bir yö­ne­tim kad­ro­suy­la ça­lı­şan be­le­di­ye­de eğer üç­beş ta­ne ken­di­ni bil­mez Ami­go su­rat­lı bil­mem ne­li in­san­lar­la be­nim içim­de­ki in­san­lar bi­le ir­ti­ba­ta ge­çi­yor­sa ge­re­ken ya­nı­tı ve­ri­rim. Tar­sus'un iyi­li­ği için Tar­sus'un ge­le­ce­ği için ger­çek­ten çok bü­yük iş­ler ya­pı­lı­yor. Bu ahen­gi­mi­zi bu ça­lış­ma tem­po­mu­zu ya da mo­ti­ve­mi­zi kim­se­ye boz­durt­mam. Bu be­le­di­ye ça­lı­şan ve ça­lış­kan be­le­di­ye kim­se ku­su­ra bak­ma­sın be­le­di­ye­de otur­ma­ya gel­me­sin, hiç kim­se ah­kâm kes­me­ye de gel­me­sin. He­le de mü­dür ya da baş­kan yar­dım­cı­sı si­ya­set ya­pa­cak­sa yo­lu açık ol­sun kar­de­şim,  gi­din si­ya­se­ti­ni­zi dı­şa­rı­da ya­pın. Se­çim za­ma­nı­na da­ha var, her­kes çı­kar as­lan­lar gi­bi ben be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı­na ada­yı­yım der. Ge­çen gu­rup top­lan­tı­sın­da net bir şe­kil­de söy­le­dim, evet bu se­çim­de yüz­de yüz ada­yım, şart­lar ne olur­sa ol­sun, bu­nu bü­tün Tar­sus hal­kı bil­si­n” şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.