ASİ ÇAGRİSİ YAPTİ

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, ül­ke ge­ne­lin­de art­ma­ya baş­la­yan va­ka sa­yı­la­rı­na kar­şı her­ke­si aşı ko­nu­sun­da far­kın­da­lı­ğa da­vet et­ti. “Vi­rü­sü yen­mek için aşı­la­rı­mı­zı yap­tı­ra­lım. Sal­gın­la de­ğil, sağ­lık­la ya­şa­ya­lı­m” di­yen Baş­kan Va­hap Se­çer, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da “Bu­gün bel­ki ço­ğu­muz ‘ba­na bir şey ol­maz’ di­ye­bi­lir. Ama aşı ol­ma­ya­rak çev­re­miz­de­ki bir­çok ki­şi­ye za­rar ve­re­bi­le­ce­ği­mi­zi dü­şün­me­miz ge­re­ki­yor. İn­şal­lah, ina­nı­yo­rum ki Mer­sin’de yüz­de yü­ze ya­kın bir aşı­la­may­la Tür­ki­ye’nin en iyi il­çe­le­rin­den bi­ri ol­ma­yı he­def­li­yo­ruz. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nın tav­si­ye­le­ri doğ­rul­tu­sun­da, tüm kıy­met­li yurt­taş­la­rı­mız­dan aşı­la­rı­nı yap­tır­ma­la­rı­nı önem­le is­tir­ham edi­yo­rum. Lüt­fen aşı­mı­zı yap­tı­ra­lım, baş­ta ken­di­mi­zi ve son­ra sev­dik­le­ri­mi­zi ko­ru­ya­lı­m” de­di. Co­vid19 sal­gı­nı­nın ber­ta­raf ede­bil­me­nin en güç­lü yo­lu­nun aşı yap­tır­mak ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen Baş­kan Se­çer “A­şı yap­tır­ma­yan her va­tan­da­şı­mız, çev­re­sin­de­ki 10 ki­şi­ye bu has­ta­lı­ğı bu­laş­tır­ma ris­ki ta­şı­yor. Ye­ni­den ka­pan­ma gi­bi ted­bir­ler­le kar­şı kar­şı­ya kal­ma­mak için lüt­fen, özel­lik­le sev­dik­le­ri­miz için aşı­la­rı­mı­zı yap­tı­ra­lı­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.