BASKAN SEÇER

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus­lu hat­tat ve res­sam Et­hem Ça­lış­kan, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer’i ma­ka­mın­da zi­ya­ret ede­rek, ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı te­şek­kür et­ti. 95 yıl­lık öm­rün­de sa­yı­sız Türk bü­yü­ğü por­tre­si, afiş ve ka­pak ya­pan, ka­lig­ra­fi sa­na­tıy­la Ku­ra­nı Ke­rim mea­li ya­zan ve ay­rı­ca Emin Ba­rın ile be­ra­ber Anıt­ka­bir Ki­ta­be­le­ri­ni ka­le­me alan Etem Ça­lış­kan, Baş­kan Se­çer’i zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da "Ça­lı­şır­ken gö­züm ve ku­la­ğım be­ni zor­lu­yor. An­cak, Âşık Vey­sel’in göz­le­ri gör­mü­yor­du, Be­et­ho­ven'ın da ku­lak­la­rı duy­mu­yor­du. 95 ya­şın­da­yım ama si­zin ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rı­nı­zı gö­re­cek ka­dar içim­de ay­dın­lık va­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer ise, ha­ya­tı­nı mes­le­ği­ne ve sa­na­tı­na ada­mış Tar­sus­lu Et­hem Ça­lış­kan’ın zi­ya­re­tin­den do­la­yı te­şek­kür ede­rek “Ka­lem ve fır­ça­sın­dan çı­kan gün­cel ça­lış­ma­la­rı sa­nat­se­ver­ler­le bu­luş­tu­ran hem­şe­ri­miz Et­hem Ça­lış­kan’ın söz­le­ri Mer­sin­li yurt­taş­la­rı­mı­za ça­lış­ma az­mi­mi­zi art­tır­dı­” de­di.