SAHİLLERE SEYYAR TUVALET

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Ada­na­lı­oğ­lu’ndan baş­la­ya­rak Si­lif­ke Ye­şi­lo­va­cık’a ka­dar sa­hil şe­ri­di­ne sey­yar tu­va­let­ler yer­leş­tir­di. Plaj­la­ra yer­leş­ti­ri­len top­lam 44 sey­yar tu­va­let­te ayak pom­pa­sıy­la ça­lı­şan mus­luk ile su ta­sar­ru­fu sağ­la­nı­yor. Tu­va­let­ler yük­sek stan­dart­lar­da hij­ye­nik or­tam su­nan mal­ze­me­le­ri için­de ba­rın­dı­rı­yor.   Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, va­tan­daş­la­ra hij­ye­nik or­tam sun­mak için sey­yar tu­va­let uy­gu­la­ma­sı­nı baş­lat­tı. Park ve Bah­çe­ler, Muh­tar­lık İş­le­ri ile Kül­tür ve Sos­yal İş­ler Da­ire­le­ri­nin iş bir­li­ğiy­le ge­liş­ti­ri­len pro­jey­le Ada­na­lı­oğ­lu’ndan baş­la­ya­rak Si­lif­ke Ye­şi­lo­va­cık’a ka­dar sa­hil şe­ri­din­de yo­ğun­lu­ğun ol­du­ğu 22 nok­ta­ya sey­yar tu­va­let­ler yer­leş­ti­ril­di. İlk etap­ta bir er­kek bir ka­dın ol­mak üze­re top­lam 44 tu­va­let kul­la­nı­ma açıl­dı. İlk de­fa uy­gu­la­nan pro­je­den mem­nun ka­lın­ma­sı ha­lin­de uy­gu­la­ma ala­nı ge­niş­le­ti­le­rek tu­va­let­le­rin sa­yı­sı ar­tı­rı­la­cak. Tu­va­let­ler­de su ta­sar­ru­fu sağ­la­nı­yor Çev­re­ci an­la­yış­la ge­liş­ti­ri­len sey­yar tu­va­let­ler­de mal­ze­me­le­rin tek kul­la­nım­lık ol­ma­sı­nın ya­nı sı­ra ayak pom­pa­sıy­la ça­lı­şan mus­luk sa­ye­sin­de su ta­sar­ru­fu­na da dik­kat edil­di. Sey­yar tu­va­let­le­rin içe­ri­sin­de pi­su­ar, atık su tan­kı, sı­vı sa­bun, tu­va­let kâ­ğı­dı ve tek kul­la­nım­lık klo­zet kâ­ğı­dı bu­lu­nu­yor. “Bü­tün il ge­ne­li sa­hil plaj­la­rı­nı kap­sı­yo­r” Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Park ve Bah­çe­ler Da­ire­si’nde gö­rev ya­pan Meh­met Si­pa­hi­oğ­lu, va­tan­daş­la­rın sey­yar tu­va­let­ler­den mem­nun kal­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “P­ro­je­miz Ada­na­lı­oğ­lu’ndan baş­lı­yor. Ye­şi­lo­va­cık’a ka­dar bü­tün il ge­ne­li sa­hil plaj­la­rı­nı kap­sı­yo­r” de­di. Su ta­sar­ru­fu­nun da sağ­lan­dı­ğı­nı ifa­de eden Si­pa­hi­oğ­lu, “Dış­tan ki­lit­siz sa­de­ce iç­ten ki­lit­li. Va­tan­daş içe­ri gir­di­ği za­man ken­di­ni ki­lit­le­ye­bi­li­yor. Pi­su­ar, atık su tan­kı­mız, ayak pom­pa­sıy­la ça­lı­şan mus­lu­ğu­muz, sı­vı sa­bu­nu­muz, tu­va­let ka­ğı­dı­mız ve ay­nı za­man­da klo­zet ka­ğı­dı­mız ol­mak üze­re ta­ma­mıy­la Av­ru­pa’da­ki adı ‘Hij­yen Tu­va­le­ti’ adı al­tın­da uy­gu­la­nan bir pro­je­dir. Ayak pom­pa­sıy­la ça­lı­şan mus­luk sa­ye­sin­de su­yun açık kal­ma du­ru­mu da yo­k” di­ye ko­nuş­tu.