MESKİ HİZMETTE

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Ken­ti mo­dern ve ka­li­te­li ağ­lar­la do­nat­ma­ya de­vam eden MES­Kİ, ka­na­li­zas­yon hat­tı bu­lun­ma­yan Er­dem­li il­çe­si Ala­ta ve Kar­gı­cak Ma­hal­le­le­ri­ni uzun yıl­lar­dır bek­le­di­ği alt­ya­pı­ya ka­vuş­tur­du. Ça­lış­ma kap­sa­mın­da ya­pı­lan ka­na­li­zas­yon hat­la­rı sa­ye­sin­de böl­ge sa­kin­le­ri da­ha te­miz ve ko­ku­suz bir çev­re­de ya­şa­ma­ya baş­la­dı. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mer­sin Su ve Ka­na­li­zas­yon İda­re­si (MES­Kİ) Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Er­dem­li il­çe­si Ala­ta ve Kar­gı­cak Ma­hal­le­le­rin­de baş­lat­tı­ğı ka­na­li­zas­yon hat­tı ça­lış­ma­la­rı­nı ta­mam­lan­dı. Ka­na­li­zas­yon hat­tı bu­lun­ma­yan Ala­ta ve Kar­gı­cak Ma­hal­le sa­kin­le­ri uzun yıl­lar­dır bek­le­dik­le­ri ka­li­te­li ve mo­dern alt­ya­pı­ya ka­vuş­tu. Ya­tı­rım tu­ta­rı 3 mil­yon 85 bin li­ra olan MES­Kİ ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da, 5 bin 769 met­re Ø300 mm ve 472 met­re Ø400 mm HDPE esas­lı ko­ru­ge bo­ru ile şe­be­ke hat­tı, 1771 met­re Ø150mm HDPE esas­lı ko­ru­ge bo­ru ile par­sel bağ­lan­tı­sı, 153 adet mu­aye­ne ba­ca­sı, 253 adet par­sel ba­ca­sı ima­lat­la­rı ile 37 met­re ka­ra­yo­lu al­tın­dan ya­tay ge­çiş ya­pıl­dı. Ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da, Ala­ta ve Kar­gı­cak Ma­hal­le­le­ri­nin ka­na­li­zas­yon hat­la­rı ya­pı­la­rak, böl­ge­nin atık­su­la­rı Er­dem­li il­çe mer­ke­zin­de bu­lu­nan mev­cut hat­ta bağ­lan­dı.  Top­la­nan atık­su­lar, Er­dem­li Atık­su Arıt­ma Te­si­si’ne ile­ti­le­rek, hâ­li­ha­zır­da kul­la­nı­lan de­rin de­niz de­şar­jı ile alı­cı or­ta­ma ve­ril­me­ye baş­lan­dı. Kar­gı­cak Ma­hal­le Muh­ta­rı Dur­muş Ka­ra, “Ma­hal­le­miz­de ka­na­li­zas­yon so­ru­nu var­dı. Sağ ol­sun Va­hap Baş­ka­nı­mı­zın gi­ri­şim­le­riy­le şu an için ka­na­li­zas­yon so­ru­nu yüz­de 90 çö­zül­müş du­rum­da. Ma­hal­le­miz çok kat­lı par­sel şek­lin­de. Da­ha ön­ce ku­yu­lar çok ça­buk do­lu­yor, bah­çe­ye ta­şı­yor, si­nek olu­yor­du. Al­lah’ın iz­niy­le en kı­sa za­man­da bağ­lan­tı­lar ya­pı­la­cak. Bu ko­ku, si­nek, çev­re kir­li­li­ği en kı­sa za­man­da çö­zü­le­cek. Va­tan­daş­la­rı­mız da­ha hu­zur­lu, da­ha fe­rah bir il­çe­de, ma­hal­le­de ya­şa­ma­ya baş­la­ya­ca­k” de­di. Kar­gı­cak Ma­hal­le­si Muh­tar aza­la­rın­dan bi­ri olan Za­hi­de Sel­vi, da­ha ön­ce fo­sep­tik ku­yu­la­rı­nın dol­ma­sın­dan do­la­yı bü­yük sı­kın­tı­lar çek­tik­le­ri­ni di­le ge­ti­re­rek, “Ma­hal­le­mi­zin bir­çok ek­sik­le­ri var­dı. İlk baş­ta ka­na­li­zas­yon ek­si­ği­miz­di. Şü­kür ka­na­li­zas­yo­nu­muz ta­mam­lan­dı. İn­şal­lah de­vir tes­lim­den son­ra bağ­lan­tı­la­rı­mız ya­pı­la­cak. Bu so­run­dan kur­tu­la­ca­ğız. Hal­kı­mı­zı ra­hat­sız ede­cek ko­ku­lar­dan, si­nek­ler­den kur­tu­la­ca­ğız in­şal­lah. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­za, dai­re ve ya­tı­rım baş­kan­la­rı­mı­za ve eme­ği ge­çen bü­tün ar­ka­daş­la­rı­mı­za ma­hal­le­miz adı­na te­şek­kür ede­ri­z” di­ye ko­nuş­tu. Ma­hal­le Sa­ki­ni İs­met Bay, 1975 yı­lın­dan be­ri Kar­gı­cak’ta otur­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Ma­hal­le­miz­de çar­pık kent­leş­me­den do­la­yı bah­çe­ler ara­sın­da ev­ler var­dı. Vi­dan­jör­ler ku­yu­lar­dan la­ğım­la­rı çe­ke­mi­yor­du. Pis ko­ku­lar var­dı, si­nek­le mü­ca­de­le­de ba­şa­rı­lı olu­na­mı­yor­du. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer baş­lat­tı ve en kı­sa sü­re­de de bi­tir­di­ler. Ma­hal­le­mi­zin gör­dü­ğü gö­re­ce­ği hiz­met de bu di­yo­rum. Bu gü­ne ka­dar Kar­gı­cak Ma­hal­le­si’ne hiç­bir za­man ba­kıl­ma­dı. Şeh­re 3 ki­lo­met­re uzak­lık­ta ol­ma­sı­na rağ­men hep göz ar­dı edil­di. Ka­na­li­zas­yo­nu da ba­şa­rı­lı bu­lu­yo­ruz. Bir il­çe­nin ge­liş­me­si alt­ya­pı­dan gö­rü­nür. Ön­ce bir be­le­di­ye baş­ka­nı alt­ya­pı­yı ya­par­sa şeh­ri­ne hiz­met et­miş olur. Şeh­ri­ni se­ven Be­le­di­ye Baş­ka­nı ön­ce alt­ya­pı­yı ya­par. Ben onun için Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Va­hap Se­çer’e özel­lik­le çok te­şek­kür edi­yo­ru­m” de­di. Er­dem­li Sı­nır­lı Sa­yı­lı Sa­na­yi Si­te­si Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Ali Ön­gel, sa­na­yi si­te­si­nin yak­la­şık 400 es­na­fa sa­hip ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Mev­cut­ta bu­lu­nan arıt­ma te­si­si­miz ya­pı­la­lı yak­la­şık 22 yıl ol­du. 22 yıl sü­re zar­fı içe­ri­sin­de es­ki bir sis­te­me ta­bi kal­dı. Son 34 yıl­dır da bü­yük sı­kın­tı­lar ya­şı­yor­duk mev­cut arıt­ma­sın­dan, bu­nun ya­nın­da yük­sek elek­trik tü­ke­ti­min­den. Mev­cut arıt­ma tam dev­re­sel kap­sa­mı­nı ya­pa­ma­dı­ğı için bu­ra­da is­ter is­te­mez ko­ku ve­sa­ire so­run­la­rı­mız olu­yor­du. Ko­nu­yu Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sa­yın Va­hap Se­çer Bey’e ta­şı­dık. Sağ ol­sun he­men il­gi­len­di ve de­va­mın­da ye­ni bir ter­fi mer­ke­zi uy­gu­la­ma­sı yap­tı­lar. Bu­ra­da­ki tüm so­run­la­rı­mız gi­de­ril­di. Ar­tık sa­na­yi es­na­fı­mız ko­ku­dan kur­tul­du. Ko­ope­ra­ti­fi­miz yük­sek tü­ke­tim­li elek­trik fa­tu­ra­la­rın­dan kur­tul­du. Biz­zat il­gi­sin­den do­la­yı baş­ta Sa­yın Va­hap Se­çer Baş­ka­nı­mız ol­mak üze­re tüm ekip ar­ka­daş­la­rı­na şah­sım ve sa­na­yi es­na­fım adı­na te­şek­kür edi­yo­ru­m” di­ye ko­nuş­tu.