BAYRAMLASMA

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Kur­ban Bay­ra­mı’nın ilk gü­nü­ne yo­ğun bir bay­ram­laş­ma prog­ra­mı ile baş­la­yan Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, Mer­sin Va­li­si Ali İh­san Su ve kent pro­to­ko­lü­nün de ka­tı­lı­mıy­la res­mi ku­rum­la­ra bay­ram zi­ya­ret­le­ri ger­çek­leş­tir­di. Zi­ya­ret­le­rin ar­dın­dan Baş­kan Se­çer, Mer­sin Va­li­li­ği’nin Mer­sin Kül­tür Mer­ke­zi’nde dü­zen­le­di­ği bay­ram­laş­ma prog­ra­mı­na ka­tıl­dı. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, pay­laş­ma ve yar­dım­laş­ma duy­gu­la­rı­nın art­tı­ğı Kur­ban Bay­ra­mı’nın ilk gü­nü yo­ğun bay­ram zi­ya­ret­le­ri­nin ar­dın­dan Mer­sin Va­li­li­ği’nin ger­çek­leş­tir­di­ği bay­ram­laş­ma prog­ra­mı­na ka­tıl­dı. Baş­kan Se­çer, bay­ram zi­ya­ret­le­ri­ne sa­ba­hın er­ken sa­at­le­rin­de Sa­hil Gü­ven­lik Ak­de­niz Böl­ge Ko­mu­tan­lı­ğı, Mer­sin İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ve Mer­sin İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ile baş­la­dı. Zi­ya­ret­ler­de; Baş­kan Se­çer’in ya­nı sı­ra Mer­sin Va­li­si Ali İh­san Su, Ak­de­niz Böl­ge ve Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Tu­ğa­mi­ral Fu­at Ge­dik, Mer­sin İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Meh­met As­lan, Sa­hil Gü­ven­lik Ak­de­niz Böl­ge Ko­mu­tan Ve­ki­li Al­bay Ça­ğın Taş­kın ve Mer­sin İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Al­bay Ne­cip Ça­rık­cı­oğ­lu da yer al­dı. Zi­ya­ret­le­rin ar­dın­dan kent pro­to­ko­lü ile bir­lik­te bay­ram­laş­ma prog­ra­mı­nın ya­pıl­dı­ğı Mer­sin Kül­tür Mer­ke­zi’ne ge­çen Baş­kan Se­çer, prog­ra­ma ka­tı­lan mi­sa­fir­ler­le bay­ram­laş­tı. Baş­kan Se­çer, su kul­la­nı­mı ve çev­re te­miz­li­ği uya­rı­la­rı­nı yi­ne­le­di “Bay­ra­mı­mız kut­lu ol­su­n” söz­le­ri ile ko­nuş­ma­sı­na baş­la­yan Baş­kan Se­çer, bu bay­ra­mın ön­ce­lik­le tüm dün­ya­ya sağ­lık ge­tir­me­si te­men­ni­sin­de bu­lun­du. Mer­sin’in bu­gün­ler­de bir­çok yer­li ve kıs­men de ya­ban­cı tu­ris­ti ağır­la­dı­ğı­nı kay­de­den Se­çer, “Ha­va sı­cak­lı­ğı da son de­re­ce yük­sek. Do­ğal ola­rak böl­ge­nin nem ora­nı da yük­sek. Bun­la­rın ge­tir­di­ği ba­zı yan et­ki­ler var. Bir ta­ne­si su kul­la­nı­mı çok faz­la. Hoş, dö­nem de su açı­sın­dan sı­kın­tı­lı bir dö­nem. Ku­rak­lık ya­şa­dı­ğı­mız dö­nem­ler. Su kul­la­nı­mı­na dik­kat et­me­miz ge­re­ken bir bay­ram. Özel­lik­le bu­gün kur­ban ke­sim­le­ri­nin ol­du­ğu bir gün. Müm­kün­se va­tan­daş­la­rı­mız çok dik­kat­li su kul­la­nı­mı yap­sın­lar. Ta­sar­ruf­lu kul­lan­sın­lar. Di­ğer ta­raf­tan bah­çe su­la­ma­la­rı­nı yap­ma­sın­lar ya da ya­pı­yor­lar­sa bi­le onu çok as­ga­ri­de tut­ma­la­rı ge­re­ki­yor. Di­ğer ta­raf­tan kur­ban ke­sim­le­ri­ni hoş ol­ma­ya­cak gö­rün­tü­le­re sah­ne ola­cak bi­çim­de yap­ma­ma­la­rı­nı is­ti­yo­ruz. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak da bu ko­nu­da za­ten ge­rek­li ted­bir­le­ri al­dı­k” de­di. Çev­re te­miz­li­ği ko­nu­sun­da da va­tan­daş­la­ra özen gös­ter­me­le­ri çağ­rı­sı­nı yi­ne­le­yen Baş­kan Se­çer, şöy­le de­vam et­ti: “Ö­zel­lik­le in­san­la­rın şu an yo­ğun ol­du­ğu yay­la­lar­da, sa­hil­ler­de bu­na özen gös­ter­me­miz ge­re­ki­yor. Kent mer­ke­zi, il­çe mer­kez­le­ri ya da Mer­sin’in il mer­ke­zi şu an­da nor­mal nü­fu­su­na gö­re bo­şal­mış gö­rü­nü­yor. Nü­fus da­ha çok say­fi­ye yer­le­ri­ne, yay­la­lık ve sa­hil böl­ge­le­ri­ne kay­dı. Ora­da hem su kul­la­nı­mı hem te­miz­lik hem de kur­ban ke­si­mi ko­nu­sun­da va­tan­daş­la­rı­mız da­ha dik­kat­li dav­ra­nır­lar­sa biz de be­le­di­ye ola­rak za­ten bay­ram sü­re­sin­ce 7/24 hiz­met et­me­ye ha­zı­rız. Ben de Be­le­di­ye Baş­ka­nı ola­rak za­ten böl­gem­de­yim. Ya­rın sa­bah­tan iti­ba­ren özel­lik­le yay­la­lık böl­ge­ler­de ge­zi­ler ya­pa­ca­ğız. Her­han­gi bir so­run, sı­kın­tı kar­şı­sın­da Alo 185 ya da Tek­sin Çağ­rı Mer­ke­zi ara­cı­lı­ğıy­la di­lek­le­ri­ni, şi­ka­yet­le­ri­ni, so­run­la­rı­nı bi­ze ulaş­tı­ra­bi­lir­ler. Hep be­ra­ber gü­zel, hoş, mut­lu, so­run­lar­dan uzak bu bay­ra­mı ge­çir­mek is­ti­yo­ruz. Ni­ce gü­zel bay­ram­lar ol­sun.”