KURBANLIK SATIS YERLERI

Tar­sus Be­le­di­ye­si, yak­la­şan Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­si kur­ban­lık sa­tış yer­le­ri­ni be­lir­le­di. Yak­la­şan Kur­ban Bay­ra­mı ne­de­niy­le kur­ban­lık­la­rın fi­yat­la­rı, sa­tış yer­le­ri ile il­gi­li top­lan­tı so­nu­cun­da alı­nan ka­rar­lar ka­mu­oyu­na du­yu­rul­du. Bu yıl 20 Tem­muz 2021 Sa­lı gü­nü baş­la­ya­cak 23 Tem­muz Cu­ma gü­nü so­na ere­cek Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­sin­de, Tar­sus Ka­sap­lar Es­naf Oda­sı Baş­kan­lı­ğı kur­ban­lık fi­yat be­lir­le­me ko­mis­yon ka­ra­rı­na gö­re kü­çük­baş kur­ban­lık ki­log­ram fi­ya­tı 35 TL, bü­yük­baş kur­ban­lık ki­log­ram fi­ya­tı 30 TL ola­rak be­lir­le­nir­ken, be­le­di­ye ta­ra­fın­dan tes­pit edi­len kur­ban­lık sa­tış yer­le­ri de tes­pit edil­di. Be­le­di­ye ta­ra­fın­dan Tar­sus’ta­ki kur­ban­lık sa­tış yer­le­ri Hür­ri­yet Ma­hal­le­si (Ay­do­ğan­lar Shell Pet­rol Ya­nı) Er­ge­ne­kon Ma­hal­le­si Ga­zi­pa­şa Bul­va­rı oto­ban ışık­lar Off Ro­ad ala­nı üs­tü, Ga­zi­pa­şa Ma­hal­le­si Ga­zi­pa­şa Bul­va­rı ile Meh­met Akif Er­soy Cad­de­si'nin ke­si­şim nok­ta­sın­da­ki boş alan, 82 Ev­ler Ma­hal­le­si İb­ni Si­na Bul­va­rı Ku­va­yi Mil­li­ye Par­kı ar­ka­sın­da­ki boş alan ve Be­le­di­ye Mez­ba­ha­ne­si içi ola­rak açık­lan­dı. (Tar­sus Be­le­di­ye­si)