KOCAMAZ, KADINLARA KONUK OLDU

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) İYİ Par­ti Ge­nel İda­re Ku­ru­lu (GİK) Üye­si Bur­ha­net­tin Ko­ca­maz, kı­sa adı ME­KAD olan Mer­sin Kal­kın­dır­ma ve Da­ya­nış­ma Der­ne­ği’nin ka­dın üye­le­riy­le bir ara­ya gel­di. Mer­sin’in so­run­la­rı ve çö­züm öne­ri­le­ri­ni Bur­ha­net­tin Ko­ca­maz ile pay­la­şan ME­KAD üye­si ka­dın­lar, ken­ti bir adım da­ha ile­ri­ye ta­şı­ya­bil­mek için so­run­la­ra çö­züm bu­lun­ma­sı­nı is­te­di­ler. Bu kent­te ya­şa­yan in­san­la­rın ha­yat­la­rı­nı ko­lay­laş­tı­ra­bil­mek, top­lu­mun her ke­si­mi­ne eşit yak­laş­mak ve ken­ti bir bü­tün ola­rak gö­rüp her ta­ra­fa eşit hiz­met­ler gö­tü­re­bil­mek ama­cın­da ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten İYİ Par­ti­li Ko­ca­maz “Ta­bi ön­ce ya­şa­dı­ğı­mız ken­ti bir tes­pit et­me­miz, ta­nım­la­ma­mız la­zım. Mer­sin de­di­ği­miz za­man Ada­na ile An­tal­ya ara­sın­da çok bü­yük bir böl­ge­de ya­şa­yan in­san­lar­dan olu­şu­yor. Böl­ge­miz ya­zın dö­şek­siz kı­şın yor­gan­sız ya­tı­la­cak bir yer. Her tür­lü ürü­nün ye­tiş­ti­ği bir yer. Do­la­yı­sıy­la da ta­rih bo­yun­ca hep ca­zi­be mer­ke­zi ol­muş bir yer. Ni­ye böy­le bir yer ca­zi­be mer­ke­zi? Çün­kü in­san­lar ka­rın­la­rı­nı bu böl­ge­de çok ko­lay do­yu­ra­bi­li­yor, ha­yat bi­raz da­ha ko­la­y” de­di. ME­KAD üye­si ka­dın­lar Mer­sin’in so­run­la­rı ve çö­züm öne­ri­le­ri­ni sor­du Ko­ca­maz ce­vap­la­dı ME­KAD üye­le­ri Mer­sin ili­nin ge­ne­lin­de­ki so­run­la­rı tes­pit et­mek ve Mer­sin’i bir adım ile­ri da­ha ta­şı­ya­bil­mek için bu so­run­la­ra çö­züm üret­mek için bir ara­ya gel­di. Bir otel­de top­la­nan der­nek üye­le­ri­ne ön­ce­ki dö­nem Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Bur­ha­net­tin Ko­ca­maz da eş­lik et­ti. Ya­şa­dık­la­rı ken­ti, bu kent­te ya­şa­yan in­san­la­ra la­yık ha­le ge­tir­mek ama­cıy­la top­la­nan ka­dın­lar so­ru­la­rı­nı Ko­ca­maz’a yö­nelt­ti. “Biz Bu Ken­ti Bir Ara­da Tut­mak Mec­bu­ri­ye­tin­de­yi­z” So­ru ce­vap bö­lü­mü­ne geç­me­den ön­ce prog­ra­mın açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı ya­pan Ko­ca­maz, bu kent­te ya­şa­yan in­san­la­rın ha­yat­la­rı­nı ko­lay­laş­tı­ra­bil­mek, top­lu­mun her ke­si­mi­ne eşit yak­laş­mak ve ken­ti bir bü­tün ola­rak gö­rüp her ta­ra­fa eşit hiz­met­ler gö­tü­re­bil­mek ama­cın­da ol­duk­la­rı­nı söy­le­ye­rek “Ta­bi ön­ce ya­şa­dı­ğı­mız ken­ti bir tes­pit et­me­miz, ta­nım­la­ma­mız la­zım. Mer­sin de­di­ği­miz za­man Ada­na ile An­tal­ya ara­sın­da çok bü­yük bir böl­ge­de ya­şa­yan in­san­lar­dan olu­şu­yor. Böl­ge­miz ya­zın dö­şek­siz kı­şın yor­gan­sız ya­tı­la­cak bir yer. Her tür­lü ürü­nün ye­tiş­ti­ği bir yer. Do­la­yı­sıy­la da ta­rih bo­yun­ca hep ca­zi­be mer­ke­zi ol­muş bir yer. Ni­ye böy­le bir yer ca­zi­be mer­ke­zi? Çün­kü in­san­lar ka­rın­la­rı­nı bu böl­ge­de çok ko­lay do­yu­ra­bi­li­yor, ha­yat bi­raz da­ha ko­lay. Özel­lik­le 80’li 90’lı yıl­lar­da ül­ke­mi­zin her böl­ge­sin­de baş ağ­rı­sı ha­li­ne ge­len te­rör olay­la­rın­dan do­la­yı dev­let hal­kı ko­ru­ya­bil­mek için gö­çe teş­vik et­miş ama plan­sız prog­ram­sız bir şe­kil­de atı­lan adım­lar­dan do­la­yı böl­ge­de bo­şa­lan ye­re te­rö­rist­ler yer­leş­miş. Bu böl­ge­ye ge­len in­san­la­ra kar­şı da dev­let ha­zır­lık­sız, ye­rel yö­ne­tim­ler ha­zır­lık­sız. Do­la­yı­sıy­la ge­ce­kon­du­laş­ma baş­la­mış, alt ya­pı yok. İn­san­lar gel­dik­le­ri yer­ler­de­ki ya­şan­tı­yı bu ken­te adap­te et­mek­te zor­lan­mış­lar. Sos­yal yön­den fark­lı Mer­sin­ler oluş­ma­ya baş­la­mış. Mer­sin de­di­ği­niz za­man içe­ri­sin­de bir­kaç ta­ne Mer­sin gö­rü­yor­su­nuz. Bir­bi­rin­den ko­puk ya­şa­yan, çok fark­lı ne­ti­ce­le­re ulaş­tı­ra­cak bir kent gö­rü­nü­mün­de. Mer­sin’in do­ğu ta­ra­fı, Tar­sus da­hil ge­ce­kon­du­laş­ma­nın hat saf­ha­ya çık­tı­ğı özel­lik­le baş­ka ül­ke­ler­de olu­şan fa­mil­ya­lar gi­bi bir ka­buk olu­şu­yor. Ta­bi bu in­san­la­rın kent­le de adap­tas­yo­nu çok zor olu­yor. On­dan son­ra da do­ğu­da ya­şa­nı­lan­la­rı bu­ra­da gö­rü­yor­su­nuz. Ge­len in­san ge­lir yö­nün­den bu ken­te uyum sağ­la­ya­mı­yor. On­lar ge­nel­de ta­rım alan­la­rın­da ça­lı­şı­yor. Do­la­yı­sıy­la Mer­sin’de­ki koz­mo­po­lit ya­pı da­ha da de­rin­le­şi­yor. İş­te böy­le­si­ne zor bir kent­te ya­şı­yo­ruz. Ama eğer bun­la­rı fır­sa­ta dö­nüş­tü­re­bi­lir­sek bu kent ger­çek­ten Tür­ki­ye’de ör­nek ola­cak bir kent ha­li­ne ge­le­bi­lir. Fark­lı­lık­la­rı zen­gin­lik ha­li­ne dö­nüş­tü­re­bi­lir­sek bu kent ya­şa­na­bi­lir bir kent ha­li­ne dö­nü­şe­bi­lir. Bi­zim böy­le bir kent­te ya­şı­yor ol­ma­mız so­rum­lu­luk­la­rı­mı­zı da­ha da ar­tı­rı­yor. Çün­kü bu ül­ke­de biz bir­lik­ten be­ra­ber­lik­ten ya­na­yız. Bu ül­ke­de ya­şa­yan şan­lı bay­ra­ğı­mız al­tın­da ya­şa­mak­tan TC kim­li­ği­ni ta­şı­mak­tan haz alan bir top­lum ola­rak hu­zur içe­ri­sin­de ya­şa­ya­bi­le­ce­ği­mi­zi dü­şü­nü­yo­ruz. Do­la­yı­sıy­la biz bu ken­ti bir ara­da tut­mak mec­bu­ri­ye­tin­de­yiz. Biz­ler so­rum­lu­luk ta­şı­yan yö­ne­ti­ci­ler ola­rak bu kent­te ya­şa­yan in­san­la­rın ta­bi tüm dün­ya­yı ül­ke­yi dü­şü­nü­yo­ruz ama biz bu kent­te ya­şa­dı­ğı­mız için ön­ce­li­ği­miz de bu kent ola­cak. Biz bi­zim böl­ge­miz­de­ki prob­lem­ler­le il­gi­li so­rum­lu­luk alıp çöz­me­ye ça­lı­şa­ca­ğız. Bu kent­te ya­şa­yan ka­dı­nıy­la er­ke­ğiy­le kö­ke­ni ne olur­sa ol­sun do­ğum ye­ri ne olur­sa ol­sun ren­gi inan­cı ne olur­sa ol­sun hu­zur ve mut­lu­luk is­ti­yor­sak mut­lak bir or­tak pay­da ol­ma­lı. Bu ken­tin or­tak pay­da­sı da Mer­sin­li­lik ol­ma­lı.” İfa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Top­lan­tı­nın ama­cı ve içe­ri­ğin­den söz et­me­ye de­vam eden Ko­ca­maz, “ Ka­dın top­lu­mun en önem­li öge­si. Biz­le­ri do­ğu­ran, bü­yü­ten, bu gün­le­re ge­ti­ren, top­lu­mun bu gün­le­re gel­me­sin­de en bü­yük so­rum­lu­luk üst­le­nen ka­dın. Biz bu­gün ki top­lan­tı­da bir si­ya­si amaç fa­lan güt­me­dik. Bu gün­kü top­lan­tı­yı ME­KAD adı­na dü­zen­le­dik. Bu der­ne­ğin bir ben­ze­ri yıl­lar ön­ce Tar­sus’ta ku­rul­muş­tu. Bu der­nek ara­cı­lı­ğıy­la top­lu­mun bü­yük ke­si­mi­ne Tar­sus’ta hiz­met­ler ve­ril­di. ME­KAD ara­cı­lı­ğıy­la be­le­di­ye­yi part­ner ya­pa­rak bü­yük hiz­met­ler yap­tık. Bu der­nek­le bir­lik­te dün­ya ça­pın­da fes­ti­val­le­re ev sa­hip­li­ği yap­tık. Dün­ya­da bir ilk ola­n” en­gel­siz mer­sin fes­ti­va­li­ni­” ger­çek­leş­tir­dik. Tüm dün­ya­da ses ge­tir­di. Biz gö­rev­den ay­rıl­dık is­ter­dik ki de­vam et­sin ama her­ke­sin ken­di­ne gö­re bir prog­ra­mı var şim­di­lik bu fes­ti­val ya­pıl­mı­yor.” de­di. Bu tür top­lan­tı­la­rın de­vam ede­ce­ği­ni di­le ge­ti­ren Ko­ca­maz “Biz de Mer­sin’in or­tak pay­da­sın­da­ki ha­yal­le­ri ger­çek­leş­tir­mek için Mer­sin’de ya­şa­yan in­san­la­rın bir ara­da tu­tu­na­bil­me­si ve bir­bi­ri­ne say­gı sev­gi çer­çe­ve­sin­de yak­la­şır­ken Mer­sin’i da­ha ile­ri­ye na­sıl gö­tü­re­bi­li­riz na­sıl pro­je­ler üre­te­bi­li­riz di­ye ha­re­ke­te ge­çir­mek is­te­dik ve ilk top­lan­tı­mı­zı da siz ha­nı­me­fen­di­ler­le be­ra­ber ola­rak ger­çek­leş­tir­mek is­te­dik. Bu tür top­lan­tı­lar, genç­ler, iş adam­la­rıy­la da de­vam ede­cek. Bu bir Mer­sin­li­ilik ru­hu, he­pi­miz bu ru­ha ne­fes ve­re­lim bu ken­tin ha­yal­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­mek ko­nu­sun­da bir kat­kı su­na­lım. Bu der­ne­ğin ça­tı­sı al­tın­da ya da dı­şar­dan des­tek­le­ye­rek mer­si­ni ne­re­ye gö­tü­re­bi­lir­sek po­zi­tif ma­na­da her­ke­si Mer­sin­li­lik ru­huy­la ha­re­ket et­me­ye ve bu ta­şın al­tı­na eli­ni koy­ma­ya da­vet edi­yo­rum. Ka­dın­lar ol­ma­dan hiç­bir pro­je­nin ger­çek­le­şe­bi­le­ce­ği­ne inan­mı­yo­rum çün­kü ka­dı­nın ol­du­ğu yer­de be­re­ket var ha­re­ket var teş­vik var.” İfa­de­le­ri­ne yer ver­di. Ön­ce bu kent­te­ki so­run­la­rın ka­lem ka­lem tes­pit edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yen der­nek üye­si­nin “Bu­nun için bir ekip ku­rul­ma­sı ve can­la baş­la ça­lı­şıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Şu an bu­ra­da otu­ran kim­se so­ru­nu ve ne ya­pa­ca­ğı­nı bil­mi­yor.” Söz­le­ri­ne ya­nıt ve­ren Ko­ca­maz; “Şu an­da biz her­han­gi bir gö­rev­de ic­ra ma­ka­mın­da de­ği­liz. Bu ken­ti ile­ri­ye gö­tü­re­bil­mek için siz­ler­den öne­ri bek­li­yo­ruz. Ta­bi ki ya­rı­nın sa­hi­bi Al­lah ne ola­ca­ğı bel­li de­ğil ama siz­le­rin fi­kir ve öne­ri­le­ri­ni­zi bek­li­yo­ruz.” de­di. “Bu ül­ke­de ka­dın her tür­lü şid­de­te ma­ruz. Ma­dem bu ço­cuk­la­rı ka­dın­lar ye­tiş­ti­ri­yor ön­ce ka­dın­la­rı bu ha­le ge­ti­ren in­san­la­rı eğit­mek ge­rek­mi­yor mu? So­ru­su üze­ri­ne bu dert­ten ken­di­si­nin de muz­da­rip ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ko­ca­maz “Siz ne ka­dar ka­dı­na şid­det­ten ra­hat­sız olu­yor­sa­nız ben de utanç du­yu­yo­rum. Bu­nu hiç­bir za­man tas­vip ede­mem. Ka­dın­la­rın bi­linç­len­di­ril­me­si yö­nün­de çok ça­lış­ma­lar yap­tık. Tür­ki­ye’de ilk de­fa ka­dın­lar­la il­gi­li söz­leş­me­ler yap­tık. Ama ma­ale­sef bu­gün ta­şı­ma su­yuy­la de­ğir­men dön­mü­yor. Eği­tim her şe­yin ba­şı. As­lın­da bü­tün er­kek­le­ri bel­li bir nok­ta­ya ge­ti­ren de eşi. Eş­ler, ha­nım efen­di­ler ko­ca­la­rı­nı eği­te­cek. Ha­ya­tın da­ha uzun bir sü­re­si­ni eş­le­ri­niz­le ge­çi­ri­yo­ruz. Do­la­yı­sıy­la er­ke­ği adam eden asıl eşi. Bu­nun için top­lu­mun ta­ma­mı­nı eğit­me­miz la­zım. Ka­dın­la­rı eği­te­ce­ğiz ki on­lar da eş­le­ri­ni ço­cuk­la­rı­nı bel­li bir nok­ta­ya ge­tir­sin.” di­ye­rek so­ru­ya ya­nıt ver­di. Mer­sin’de ikin­ci so­ru­nun ya­sak­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Ko­ca­maz “ ne­re­ye gi­der­sek gi­de­lim ne­re­li­sin Mer­sin­li­yim, ne­re­sin­den di­ye bir so­ru da­ha ge­li­yor. Bu so­ru­yu or­ta­dan kal­dır­ma­mız la­zım bu so­ru­yu kal­dı­rır­sak her­kes Mer­sin­li olur.” de­di. Çar­pık ya­pı­laş­ma­nın ar­dın­dan Mer­sin’in if­lah ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten der­nek üye­si ka­dın­lar­dan bir di­ğe­ri de Mer­sin’i gü­zel­leş­tir­mek adı­na fi­kir­le­ri­ni pay­la­şa­rak “Do­ğal or­tam­lar ha­zır­la­na­bi­lir. Bu­nun için bir çift­lik ku­ru­la­bi­lir içe­ri­sin­de fark­lı bö­lüm­le­rin ol­du­ğu mey­ve ye­tiş­ti­ri­le­bi­lir, ta­vuk­lar­dan yu­mur­ta­lar el­de edi­le­bi­lir. Bun­la­rın hep­si­ni ka­dın­lar ya­pa­bi­lir. Biz ka­dın­lar bir ara­ya ge­lip do­ğal bir çift­lik or­tam­da gü­zel şey­ler ya­pa­bi­li­riz, bir ka­zanç el­de edi­lir.” di­ye­rek bu ko­nu­da yer tah­si­si için na­sıl yar­dım ala­bi­le­cek­le­ri ko­nu­su­nu Ko­ca­maz’a yö­nelt­ti. Ko­ca­maz ise ge­len so­ru­ya “Şu an­da bir yö­ne­tim ka­de­me­sin­de gö­rev­de de­ği­lim bu­ra­dan çı­ka­cak so­nuç­lar as­lın­da ye­rel yö­ne­ti­ci­ler de öne­ri şek­lin­de bu­lu­na­bi­lir. Biz ken­di za­ma­nı­mız­da ka­dın­la­ra çok eği­tim ve des­tek ver­dik. Şu an­da bir kıs­mı arı­cı­lık ya­pı­yor. On­la­rın ya­pa­bi­le­ce­ği her ko­nu­da çok des­tek­ler ver­dik ha­yat­la­rı­nı ko­lay­laş­tır­mak için. Me­se­la ikin­ci böl­ge­de ce­viz kır­ma fıs­tık soy­ma ma­ki­na­la­rı da­ğıt­tık. Ta­bi bun­lar da­ha da ge­liş­ti­ri­le­bi­lir. Seb­ze mey­ve ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği ko­nu­sun­da da eği­tim­ler ve­ril­di. Ge­rek fi­de fi­dan des­tek­le­ri ve­ril­di. Se­ra­lar­da ilaç kul­la­nıl­ma­dan ye­tiş­ti­ril­me­si­ne yö­ne­lik özel ye­tiş­ti­ril­miş arı­lar­dan da­hi da­ğı­tım yap­tık. Bir­çok şey ya­pı­la­bi­lir. Biz so­run­la­rı tes­pit edip çö­züm üret­me üze­rin­de du­rur­sak da­ha sağ­lık­lı olur di­ye dü­şü­nü­yo­rum.” di­ye­rek ce­vap ver­di. Ko­ope­ra­tif kur­mak is­te­yen ka­dın­lar ken­di­le­ri­ne bir reh­ber is­te­di­ği­ni be­lir­tir­ken Ko­ca­maz bu ko­nu­da­ki gö­rüş­le­ri­ni şu şe­kil­de pay­laş­tı; “Mer­sin’de ku­ru­cu be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı yap­tım. 2014 te baş­la­yan Bü­tün şe­hir ya­sa­sıy­la bir­lik­te köy­ler ma­hal­le­ye dö­nüş­tü­rül­dü. Hiz­met ala­nı­mız 15 bin 850 km ka­re­ye çık­tı. 22 ka­rı­na çık­tı. Bir bü­tün ola­rak ele alı­na ken­tin kö­yüy­le il­çe­le­riy­le prob­lem­ler si­zin de prob­le­mi­niz ha­li­ne gel­di. Mer­si­nin bir­çok ye­rin­de su­la­ma sı­kın­tı­la­rı var­dı. Bir­çok il­çe­de ko­ope­ra­tif­ler kur­du­ra­rak dam­la sis­tem­le­ri­ne ge­çil­me­si­ne yö­ne­lik mal­ze­me des­te­ğin­de bu­lun­duk. Biz bu­nu di­rek şa­hıs­la­ra ve­re­mi­yo­ruz ve­re­me­yin­ce kar­cı­mız­da mu­ha­tap ol­sun is­te­dik. Siz su­la­ma ko­ope­ra­tif­le­ri ku­run biz bu des­te­ği bun­la­ra ve­re­lim da­ha son­ra o böl­ge­de ola­cak arı­za­lar­la il­gi­li o ko­ope­ra­tif il­gi­len­sin de­dik. Ama­cı­mız ilk etap­ta üre­ti­me des­tek ver­mek­ti. Bu dö­nem gö­re­ve gel­miş ol­say­dık o ko­ope­ra­tif­le­rin tü­zü­ğü­nü bi­raz da­ha ge­niş­le­tip pa­zar­la­ma­yı da bu­nun içe­ri­si­ne ko­ya­cak­tık. Bu ol­ma­ya­cak bir şey de­ğil ar­ka­daş­la­rı­mız not al­dı­lar.” de­di. “Si­zin gö­re­ve gel­di­ği­niz­de MES­Kİ ve di­ğer da­ire­ler­de in­san ye­ri­ne ko­nul­duk şu an ko­nul­mu­yo­ruz. Hal­ka hiz­met et­me­yi öğ­ret­ti­niz ama şu an ala­mı­yo­ruz o hiz­me­ti. Ora­dan ora­ya sav­ru­lu­yo­ru­z” di­yen der­nek üye­le­ri is­te­dik­le­ri ko­ope­ra­ti­fi ku­ra­bil­mek için ora­dan ora­ya gön­de­ril­dik­le­ri­ni söy­le­ye­rek ken­di­le­ri­ne reh­ber ola­cak bir çö­züm üre­til­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti­ler. “Tür­ki­ye’de Üni­ver­si­te Me­zun­la­rı­nın Yüz­de 70’i iş­si­z” Ko­ope­ra­tif­ler ile il­gi­li ko­nu­şan Ko­ca­maz “Baş­ta da söy­le­dim bu bir si­ya­si top­lan­tı de­ğil. Fi­kir alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nu­la­cak bir top­lan­tı. Ya­rı­nın sa­hi­bi Al­lah’tır. Do­la­yı­sıy­la biz ken­di dö­ne­mi­miz­de o tür şey­le­rin bü­yük bir kıs­mı­nı aş­tık di­ye dü­şü­nü­yo­rum. Be­le­di­ye­ci­lik ger­çek­ten çok zor bir iş ve tec­rü­be is­te­yen bir iş. Ben de 1994’te ilk gö­re­ve gel­di­ğim­de çok ha­ta­la­rım ol­muş­tur. Ama za­man­la bu işin na­sıl ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni öğ­ren­dim. As­lın­da keş­ke de­mok­ra­si­miz tam ge­liş­miş ol­sa in­san­lar hak­la­rı­nı tam bil­se ve Tür­ki­ye’de­ki bu si­ya­set an­la­yı­şı or­ta­dan kalk­mış ol­sa, ku­rum­sal­laş­ma tam sağ­lan­mış ol­sa bu söy­le­dik­le­ri­ni­zin hiç bi­ri­si ol­maz. Ben Tar­sus’ta ka­li­te ça­lış­ma­la­rı baş­lat­mış­tım. Ve şu an­da Tür­ki­ye’de Av­ru­pa’da ka­li­te bel­ge­si olan tek be­le­di­ye Tar­sus be­le­di­ye­si. Tür­ki­ye’de bu ça­lış­ma­lar­la il­gi­li ma­ale­sef be­le­di­ye­le­rin çok faz­la il­gi­si yok. Bu ka­li­te ça­lış­ma­la­rın­da­ki amaç şu te­pe­den tır­na­ğa be­le­di­ye baş­ka­nıy­la en alt ka­de­me­de ça­lı­şan iş­çi­si her­han­gi bir ko­nu­da ay­nı dü­şün­ce­ye sa­hip ol­sun. İşin pro­se­dü­rü­nü öğ­ren­sin kim ne so­rar­sa sor­sun te­pe­ye git­me­den en alt­ta­ki prob­le­mi çöz­sün. Ku­rum­sal­laş­ma sağ­lan­mış ol­sun. Bu ça­lış­ma­la­rın da ta­bi sür­dü­rü­le­bi­lir ol­ma­sı la­zım. Çün­kü bu iş be­le­di­ye ile il­gi­li te­pe­de­ki in­san be­le­di­ye baş­ka­nı de­ği­şe­bi­lir ama o be­le­di­ye­de bu tür an­la­yı­şın de­ğiş­me­den sür­dü­rü­le­bil­me­si la­zım. Me­se­la biz Mer­sin’e gel­di­ği­miz­de de bu ka­li­te ça­lış­ma­la­rı­nı baş­lat­mış­tık. Tar­sus’ta­ki tec­rü­be­niz var­dı. O tec­rü­be­le­ri­mi­zi kul­la­na­rak o ça­lış­ma­la­rı biz yak­la­şık 5 yı­la sığ­dır­ma­ya ça­lış­tık. Me­sa­fe kat et­tik. Av­ru­pa’da bir­çok be­le­di­ye­ye git­tim o ko­ri­dor­lar­da hiç in­san gör­mem. Be­le­di­ye baş­kan­la­rı kal­dı­rım­da tek ba­şı­na do­la­şa­bi­li­yor. Bir gün be­le­di­ye baş­ka­nı­nı gö­rün­ce de­dim ki se­nin şu ha­re­ke­ti­ni yap­mak için ne­le­ri fe­da et­mez­dim. Ni­ye? Ben evim­den çık­sam ak­şa­ma be­le­di­ye­ye ge­le­mem. Tür­ki­ye’de sis­tem otur­ma­mış. Her ge­len siz­den iş is­ti­yor. Be­le­di­ye­ler ku­rum­sal ya­pı­ya ka­vuş­muş ol­sa bun­la­rı ya­şa­maz­sı­nız. Tür­ki­ye’de üni­ver­si­te me­zun­la­rı­nın yüz­de 70’i iş­siz. Ya­ni iş­siz­lik ora­nı yüz­de 3035. Bu ku­rum­sal­laş­ma sağ­lan­mış ol­sa prob­lem­ler ken­di­li­ğin­den çö­zü­le­cek ama ma­ale­sef Tür­ki­ye’de bu tür olay­lar ya­şa­nı­yor.” de­di. Mer­sin’de 17 ta­ne do­ğu­lu ma­hal­le ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek so­run­la­rı ve çö­züm öne­ri­le­ri­ni ma­sa­ya ya­tı­ran Ko­ca­maz ko­nuş­ma­sı­nı şu şe­kil­de sür­dür­dü; “Mer­sin’de hu­zu­ru sağ­la­mak için o böl­ge­de­ki in­san­la­rı Mer­sin ile bü­tün­leş­tir­me­niz, en­teg­re et­me­niz, özel il­gi gös­ter­me­niz la­zım. Be­nim bi­rin­ci ön­ce­li­ğim dai­re baş­kan­la­rı, ge­nel sek­re­ter ve yar­dım­cı­la­rıy­dı. Çün­kü be­le­di­ye hiz­met üre­te­cek. Bu­nun ar­ka­sın­dan ikin­ci sı­ra­da muh­tar­lar. Çün­kü çö­züm or­tak­la­rı­mız so­run­la­rı bi­ze ge­ti­re­cek­ler kı­sa sü­re­de biz çö­ze­lim. Biz bir gö­re­ve ta­lip ol­duy­sak çö­züm üret­mek için ta­lip olu­ruz. Ben 25 se­ne be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı yap­tım ama bu hal­kın prob­lem­le­ri­ni çö­ze­cek ken­di­mi bir ha­mal ola­rak gör­düm. Çün­kü va­tan­daş siz­den ala­cak­lı. Si­ze oy ve­ri­yor si­zi ora­ya ge­ti­ri­yor. Be­le­di­ye baş­kan­la­rı si­ya­set­çi­ler ora­ya borç­lu o bor­cu öde­mek için ça­lış­ma­sı la­zım. Ben çok olay­lar ya­şa­dım ve bu olay­la­rı ya­şa­dı­ğım­da da de­mi­şim­dir 18 ya­şım­da şim­di­ki fi­kir­le­rim ol­say­dı ke­sin­lik­le bu si­ya­se­te gir­mez­dim ama bi­ri­le­ri de bu işi ya­pa­cak. Bel­li yaş­tan son­ra bu ül­ke­ye hiz­met et­me so­rum­lu­lu­ğu ta­şı­ma­nız ge­re­ki­yor. Bu­ra­da de­ği­şik yaş grup­la­rın­dan siz­ler­le bir ara­ya gel­dik. He­pi­miz ya­şa­dı­ğı­mız ken­ti da­ha ile­ri­ye na­sıl gö­tü­re­bi­li­ri­ze ka­fa yor­mak için bir ara­ya gel­dik.” de­di. Prog­ram so­ru ce­vap şek­lin­de de­vam eder­ken “Ka­dın­la­ra yö­ne­lik kah­ve­ha­ne,  Çam­lı­bel ile il­gi­li ne­ler ya­pı­la­bi­lir? Sa­hil­ler na­sıl da­ha iyi ha­le ge­ti­ri­le­bi­lir? So­ru­la­rı­na da çö­züm öne­ri­le­ri aran­dı. Bu ko­nu­da da fi­kir­le­ri­ni be­yan eden Ko­ca­maz “Mer­sin’de tu­rizm ne­den yok? So­ru­su­na da ce­vap ver­di. Ko­ca­maz çok önem­li bir ko­nu­ya de­ği­nil­di­ği­ni ifa­de ede­rek “ Mer­sin’e en bü­yük za­rar 80’li yıl­lar­da ve­ril­di. An­tal­ya tu­rizm­de pi­lot böl­ge se­çil­di. Mer­sin se­çil­miş ol­say­dı Tür­ki­ye çok da­ha de­ği­şik bo­yut­la­ra ge­lir­di. Bi­zim sa­hil­le­ri­miz An­tal­ya’ya on ba­sar. O ta­rih­ler­de yan­lış bir po­li­ti­kay­la Mer­sin’e de­di­ler ki si­ze de ser­best böl­ge­yi ge­ti­re­ce­ğiz. An­tal­ya tu­rizm­de ge­liş­ti ser­best böl­ge yü­zün­den de­di­ko­du çık­tı. Mer­sin’e pa­sa­port­la ge­li­ne­cek de­di­ler. Her­kes Mer­sin’e pa­sa­port­suz gir­mek için gel­di yer­leş­ti. Ser­best böl­ge­nin kat­kı­sı var ama tu­rizm gi­bi de­ğil. O boş­luk­ta bi­zim sa­hil­ler pe­ri­şan ol­du. İş­gal edil­di. Bu sa­hil­de­ki si­te­le­ri de­ni­ze ka­dar siv­rilt­miş­ler. Kim­se­yi de sok­mu­yor­lar. Kim­se de mü­da­ha­le et­mi­yor. Biz gö­re­ve ge­lin­ce o si­te­le­rin du­va­rı­nı yık­tık. Çün­kü o sa­hil­ler hal­kın. Si­te­de­ki­ler bi­ze tep­ki gös­ter­di­ler ama hal­kın ma­lı­nı hal­ka tes­lim et­mek için gö­rev­len­di­ril­mi­şiz. Biz kal­say­dık bu sa­hil yo­lu­nu ke­sin­ti­siz ola­rak Er­dem­li ’ye ka­dar gö­tü­re­cek­tik. Kar bo­ğa­zı za­fer şö­le­ni­nin ya­pıl­dı­ğı böl­ge­yi biz tu­rizm böl­ge­si ka­yak mer­ke­zi ilan et­tir­mek için uğ­raş­tık. Mer­sin’in ba­tı ta­ra­fın­da bir­çok yer tu­rizm böl­ge­si ilan edil­di ta­bi ba­kan­lık bun­la­rın ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si­ni sağ­la­ya­ma­dı. Tu­rizm böl­ge­le­ri­nin ba­zı­la­rı şu an nük­le­er san­tral ya­pı­lı­yor. Be­le­di­ye­ye tah­sis edil­miş ol­say­dı bu böl­ge­ler şu an ha­ya­ta geç­miş olur­du. Bü­yük­şe­hir ya­sa­sı be­le­di­ye­le­rin bir ta­raf­tan işi­ni ko­lay­laş­tı­rı­yor ama bu­nun dı­şın­da da TO­Kİ’nin tek ba­şı­na imar yet­ki­si var. Be­le­di­ye­ye sor­ma­ya ge­rek gör­me­den imar ya­pa­bi­li­yor. Bir yer­de eğer ora­yı top­ye­kün adam ede­cek­sek yet­ki­li bi­ri­le­ri­nin top­lan­ma­sı la­zım. Ama Tür­ki­ye ge­nel ma­na­da de­mok­ra­si­si tam otur­ma­mış. Ka­nun­lar bir­çok ki­şi­ye yet­ki ver­miş. Her­kes ka­fa­sı­na gö­re bir şey­ler üret­me­ye ça­lı­şı­yor. Prob­lem­le­ri çöz­mek is­ter­ken kar­şı­nı­za bir­çok ba­kan­lık çı­kı­yor.” İfa­de­le­ri­ne yer ver­di.