BASKAN BOZDOGAN

Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, şe­hir mer­ke­zi ile bir­lik­te kır­sal ma­hal­le­ler­den Sa­rı­ve­li, Kak­lık­ta­şı, Te­pe­taş­pı­na­rı, Me­şe­lik ve To­pak­lı’da ya­pım­la­rı de­vam eden te­sis­le­ri ye­rin­de in­ce­le­di. Baş­kan Boz­do­ğan, be­ra­be­rin­de Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı ile bir­lik­te ya­pım­la­rı de­vam eden muh­tar oda­la­rı, dok­tor oda­la­rı, ko­nuk ev­le­ri, oku­ma sa­lon­la­rı te­sis­le­ri ile Şe­hit­ler Te­pe­si Ma­hal­le­sin­de fen, tek­no­lo­ji, mü­hen­dis­lik ve ma­te­ma­tik ala­nın­da dâ­hi­le­ri­nin ye­ti­şe­ce­ği kı­sa adı STEM olan mer­kez­de in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Va­tan­daş­la­rın ya­şam dü­zey­le­ri­ni yük­sel­te­cek ve Tar­sus’un sağ­lık, eği­tim ve sos­yo­kül­tü­rel alan­lar­da kal­kın­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak pro­je­le­re önem ver­dik­le­ri­ni be­lir­ten Baş­ka­nı Boz­do­ğan, “Biz ne söz ver­diy­sek, han­gi ta­ah­hüt­te bu­lun­duy­sak bun­la­rı bir bir ye­ri­ne ge­ti­re­ce­ğiz. Biz her git­ti­ği­miz yer­de söy­lü­yo­ruz. Biz si­ya­set yap­mak için bu ma­ka­ma gel­me­dik. Tar­sus’un ih­ti­yaç duy­du­ğu o ev­ren­sel­li­ği, ba­rı­şı, hu­zu­ru ve kül­tü­rel de­ğer­le­ri ya­şat­ma­ya gel­dik. Hal­kın her za­man si­ya­set­tin üze­rin­de ol­du­ğu­nu ifa­de et­tik, et­me­ye de­vam ede­ce­ği­z” de­di. Si­ya­se­ti de­ğil ge­le­ce­ği dü­şü­ne­rek hiz­met üret­tik­le­ri­nin al­tı­nı çi­zen Baş­kan Boz­do­ğan “Ge­zi­yo­ruz, hal­kın aya­ğı­na gi­di­yo­ruz, ta­lep­le­ri­ni alı­yo­ruz, ne is­ti­yor­lar­sa onu ya­pı­yo­ruz. Hal­kın pa­ra­sı­nın ema­net­çi­si ola­rak o pa­ra­yı hal­kın ih­ti­yaç­la­rı­na hi­tap ede­cek te­sis­le­rin in­şa­sı­na kul­la­nı­yo­ruz. Biz hiz­met için ge­ce­mi­zi gün­dü­zü­mü­ze ka­tı­yo­ruz. Üre­te­rek, üre­ti­ci­ye des­tek ola­rak ih­ti­yaç sa­hi­bi ki­şi­le­re yar­dım­cı ola­rak hu­zu­ru bu­lu­yo­ruz. Bı­ra­ka­lım si­ya­se­ti yap­mak is­te­yen­ler yap­sın. Bi­zim na­za­rı­mız­da bi­ze oy ve­ren ver­me­yen her­kes eşit du­rum­da­dır. Ay­rım yap­ma­mız öte­ki­leş­tir­me­miz ya da tor­pil yap­ma­mız müm­kün de­ğil. Bu za­ten be­nim ka­rak­te­ri­me, he­kim­li­ği­me ay­kı­rı bir du­rum. Bu­nun böy­le ol­du­ğu za­ten üret­ti­ği­miz iş­ler­den, hal­kın kul­la­nı­mı­na sun­du­ğu­muz te­sis­ler­den ve hiz­met­ler­den apa­çık gö­rü­lü­yor. İş­te bu­nu haz­me­de­me­yen ni­fak­çı­lar, ken­di­le­ri­ne çı­kar sağ­la­ya­ma­dı­ğım için üze­ri­mi­ze ge­li­yor­lar. Bı­ra­kın gel­sin­ler, ken­di­miz­den o ka­dar emi­niz ki çiğ et ye­me­dik bu ne­den­le kar­nı­mız da ağ­rı­maz. Tar­sus hal­kı­na hiz­me­ti onur ve gu­rur kay­na­ğı sa­ya­rak, bi­ze olan gü­ven­le­ri­ni sars­ma­dan yurt­taş­la­rı­mı­zı hiz­me­te do­yur­mak ve ka­dim şeh­ri­mi­zi dün­ya­nın en iyi bi­li­nen, en çok ta­nı­nan yer­le­rin­den bi­ri yap­mak için dur­ma­dan ça­lı­şa­ca­ğı­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. (Tar­sus Be­le­di­ye­si)