YOL ÇALISMALARI SÜRÜYOR

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Tar­sus’ta baş­lat­tı­ğı as­falt ata­ğı­na tüm hı­zıy­la de­vam edi­yor. Ova ma­hal­le­ler­de so­run oluş­tu­ran grup yol­la­rın­da yo­ğun me­sa­i har­ca­yan Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri, bir ta­raf­tan da kır­sal ma­hal­le­ler­de sı­kın­tı çe­ki­len yol­lar­da yol ye­ni­le­me fa­ali­yet­le­ri sür­dü­rü­yor. Ekip­ler, Tar­sus il­çe­si­ne bağ­lı San­dal Ma­hal­le­si’nin Ana­do­lu mev­ki­in­de ze­min dü­zen­le­me iş­le­mi­nin ar­dın­dan bo­zuk yo­lu ye­ni­le­di. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Tar­sus’a bağ­lı Ha­li­ta­ğa, Akar­su, Ke­lah­met ve Ege­men grup yo­lun­da 22 ki­lo­met­re sat­hi as­falt kap­la­ma ya­pa­rak on yıl­lar­dır ya­pıl­ma­yan hiz­me­ti ha­ya­ta ge­çi­ren Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, ar­dın­dan Ali­efen­di­oğ­lu, Ali­ağa ve Ha­sa­na­ğa grup yo­lun­da da 23 ki­lo­met­re sat­hi kap­la­ma ger­çek­leş­tir­miş­ti. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si yol as­falt bi­ri­mi ekip­le­ri, şim­di de yem­ye­şil do­ğa­sı ve ter­te­miz ha­va­sıy­la yay­la­cı­la­rın da il­gi­si­ni çe­ken San­dal Ma­hal­le­si’nin Ana­do­lu mev­ki­in­de yol ça­lış­ma­sı yü­rüt­tü. Yak­la­şık 1900 met­re uzun­lu­ğun­da­ki ana yol üze­rin­de ön­ce ze­min dü­zen­le­me ça­lış­ma­sı ger­çek­leş­ti­ren ekip­ler, ar­dın­dan kom­bi ara­cı va­sı­ta­sıy­la sat­hi as­falt se­rim iş­le­mi uy­gu­la­dı. San­dal Ma­hal­le Muh­ta­rı Ali Sa­rı­çi­yan, da­ha ön­ce sı­kın­tı ya­şa­nan yol­la­rın so­run­suz ha­le ge­ti­ril­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Yol­la­rı­mız çok kö­tüy­dü. Bir haf­ta­dır Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri­miz ça­lı­şı­yor. Va­hap Baş­ka­na te­şek­kür edi­yo­ruz. Eme­ği ge­çen her­kes­ten Al­lah ra­zı ol­sun. Yol­la­rı­mız dört dört­lük ol­du ve ula­şım­da ya­şa­dı­ğı­mız so­run­lar or­ta­dan kalk­tı­” de­di. (Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si)