ESNAFLARLA BULUSTU

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, her haf­ta Cu­ma gün­le­ri çar­şı mer­ke­zin­de ku­ru­lan semt pa­za­rı es­naf­la­rıy­la bir ara­ya gel­di. Pa­zar es­na­fı­nın Cu­ma­sı­nı kut­la­yan ve ‘ha­yır­lı iş­ler ve bol ka­zanç­lar’ di­le­yen Be­le­di­ye Baş­ka­nı Te­pe­bağ­lı, es­na­fın so­run ve ta­lep­le­ri­ni din­le­di. Kar­şı­lık­lı is­ti­şa­re içe­ri­sin­de ol­ma­nın çok da­ha fay­da­lı ola­ca­ğı­nı be­lir­ten Baş­kan Te­pe­bağ­lı “Za­man za­man pa­zar es­na­fı­mı­za zi­ya­ret­le­ri­mi­zi ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Va­tan­da­şın ek­sik­lik­le­ri­ni, kır­sal ma­hal­le­ler­den ge­len va­tan­daş­la­rı­mı­zın is­tek­le­ri­ni ta­lep­le­ri­ni bu­ra­da din­le­me fır­sa­tı bu­lu­yo­ruz. Be­le­di­ye­mi­ze gel­me­den sı­kın­tı­la­rı­nı ye­rin­de din­le­yip çö­züm üre­ti­yo­ru­z” de­di. Pa­zar ye­rin­de hal­ka hiz­met ve­ren es­naf­lar­da Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı’nın ya­kın il­gi­sin­den do­la­yı ken­di­si­ne te­şek­kür et­ti­ler.