ÇAMLIYAYLA DEVLET HASTANESI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Mer­sin’de tek en­teg­re Dev­let Has­ta­ne­si ko­nu­mun­da­ki Çam­lı­yay­la En­teg­re Dev­let Has­ta­ne­si’nde, yaz se­zo­nu­nun baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te iki uz­man dok­to­run da gö­re­ve baş­la­dı­ğı öğ­re­nil­di. Edin­di­ği­miz bil­gi­ye gö­re, Acil Ser­vi­sin 7/24 acil sağ­lık hiz­me­ti ver­di­ği Çam­lı­yay­la En­teg­re Dev­let Has­ta­ne­si’nde, Per­şem­be ve Cu­ma gün­le­ri Da­hi­li­ye (İç Has­ta­lık­la­rı) Uz­ma­nı, Cu­ma gü­nü ise Ço­cuk Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı hiz­met ve­re­cek. Haf­ta içi her gün 08.0017.00 sa­at­le­ri ara­sın­da Diş Ta­bi­bi Po­lik­li­nik hiz­met­le­ri­nin de ve­ril­di­ği En­teg­re Dev­let Has­ta­ne­si’nde, ay­da bir gün ise Bes­len­me ve Di­ye­tis­yen Uz­ma­nı­nın po­lik­li­nik hiz­me­ti ve­re­ce­ği öğ­re­nil­di. İh­ti­yaç doğ­rul­tu­sun­da uz­man dok­tor­la­rın kı­şın da il­çe hal­kı­na hiz­met ve­re­ce­ği öğ­re­ni­lir­ken, va­tan­daş­lar ise uz­man dok­tor­la­rın haf­ta­nın 2 gün ye­ri­ne 5 gün gel­me­si­ni İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­le­rin­den is­ti­yor­lar.