KEMALPASA SANAYI SITESI

Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan, 2017 yı­lın­dan be­ri Ke­mal­pa­şa Sa­na­yi Si­te­si es­na­fı­nın ka­na­yan ya­ra­sı olan Ya­pı Kul­lan­ma İzin Bel­ge­si so­ru­nu­nu çö­zü­me ka­vuş­tur­du. Ke­mal­pa­şa Sa­na­yi Si­te­si’nde ya­pı­lan Ya­pı Kul­lan­ma İzin Bel­ge­si tes­lim tö­re­nin­de es­naf­la bir ara­ya ge­len Baş­kan Boz­do­ğan “2017 yı­lın­dan be­ri ya­pı kul­la­nım ruh­sat­la­rı­nız yok­tu. Şim­di bun­la­rın hep­si ya­pıl­dı. Ha­yır­lı ol­sun. Siz­le­re bu­ra­da ruh­sat­la­rın da­ğı­tı­mı­nı yap­ma­nın ya­nı sı­ra ge­le­cek­le il­gi­li be­le­di­ye­nin cid­di pro­je­le­rin­den de bah­set­mek is­ti­yo­rum. Be­le­di­ye­mi­ze ait 58 dö­nüm­lük bir ye­ri­miz var. Biz or­ta öl­çek­li sa­na­yi böl­ge­si ol­sun, bi­zim es­na­fı­mız kul­lan­sın is­te­dik. Tür­ki­ye'den baş­ka yer­den ge­len ya­tı­rım­cı­lar ta­mam ba­şı­mı­zın ta­cı, on­lar ge­li­yor­lar. Kar­ma or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­le­ri var. Yer­le­ri­ni alı­yor­lar. Pa­ra­la­rı bol is­te­dik­le­ri­ni ya­par­lar. Ama be­nim es­na­fım be­nim hal­kım Tar­sus'ta öy­le pa­ra yok. Bu­ra­da en bü­yük des­tek ol­ma­sı ge­re­ken de siz­le­rin yıl­lar­dır ver­di­ği­niz ver­gi­le­rin İl­ler Ban­ka­sın­dan dö­nüş­tü­ğü yer ya­ni Tar­sus Be­le­di­ye­si. Si­zin pa­ra­nız. El­bet­te siz­le­rin de es­naf­la­rın da ol­ma­sı ge­re­ken bu kü­çük ve or­ta öl­çek­li sa­na­yi böl­ge­si­ni ak­tif ha­le ge­tir­me­miz ge­re­ki­yo­r” de­di. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Be­le­di­ye İmar Mü­dü­rü ile Ma­de­ni Sa­nat­kar­lar Oda­sı Baş­ka­nı Kap­lan Kil­taş’ın, Ak­sa­raş ve Ga­zi­an­tep’te­ki in­ce­le­me­le­rin­den de bah­se­den Baş­kan Boz­do­ğan “Bu zi­ya­ret­le­ri sı­ra­sın­da sa­ğa so­la her ta­ra­fı in­ce­le­di­ler ve gü­zel bir pro­je ha­li­ne de ge­tir­di­ler. Bu­ra­da­ki ama­cı­mız net. Bi­zim es­na­fı­mız ka­zan­sın. Bi­zim es­na­fı­mız alın te­ri­ni, eme­ği­ni cid­di bir şe­kil­de pa­ra­ya dö­nüş­tür­sün, eko­no­mik ola­rak güç­len­sin. Ba­kın şim­di hi­ka­ye­ler çok an­la­tı­lır. Yan­daş­lar çok ça­buk da zen­gin edi­lir. 25 yıl­dır,3 5 yıl­dır ben bu hi­ka­ye­yi çok gör­düm. Ama si­ze ver­di­ğim bir söz var­dı. Eşit hiz­met ya­pa­ca­ğız. Ama her­ke­se eşit hiz­met. Bir ki­şi­yi pa­yi­dar et­me­ye­ce­ğiz. Her­ke­si pa­yi­dar ede­ce­ğiz. Çün­kü o pa­ra Ha­luk Boz­do­ğan’ın pa­ra­sı de­ğil. Az ön­ce söy­le­dim o pa­ra si­zin pa­ra­nız. Öde­di­ği­niz ver­gi­le­rin pa­ra­sı ba­na dü­şen o ema­ne­ti adam gi­bi kul­lan­mak. Ko­lay bir şey de­ği­l” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.Tar­sus Ke­mal­pa­şa Sa­na­yi Si­te­si’nin so­run­la­rı­nı bil­di­ği­ni ha­tır­la­tan Baş­kan Boz­do­ğan “As­falt so­ru­nu­nu, toz so­ru­nu­nu bir­çok şe­yi­miz ya­pı kul­la­nım iz­ni ve­ril­dik­ten son­ra bi­zim açı­lış­lar da 1 aya ka­dar bi­te­cek ve si­ze söz ve­ri­yo­rum. Muh­te­şem bir si­te­ye ka­vu­şa­cak­sı­nız. Bu­ra­sı pı­rıl pı­rıl ter­te­miz ola­cak. Sa­mi­mi ola­lım yap­tı­ğı­mız iş­le­ri kim­se­den giz­li sak­lı yap­mı­yo­ruz. Siz ta­lep edi­yor­su­nuz, siz is­ti­yor­su­nuz, biz de bu­nu uy­gu­la­ma­ya ge­çi­ri­yo­ruz. Si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nı, özel­lik­le de top­lu­luk­la­rın, hal­kın sağ­du­yu ile or­tak akıl­da bir ken­ti yö­net­me­sin­den bah­set­miş­tim. De­fa­lar­ca se­çim mi­ting­le­rin­de bu­nu an­lat­tım. Bu­ra­yı halk yö­ne­te­cek de­dim. Yap­tı­ğı­mız cid­di pro­je­ler ara­sın­da özel­lik­le iş gü­ven­li­ği ve iş sağ­lı­ğı, spor­cu sağ­lı­ğı mer­ke­zi var. Sa­de­ce Tür­ki­ye'de de­ğil, Dün­ya’da da tek olan bir has­ta­ne açı­lı­yor iş­çi­le­ri­miz için, iş sağ­lı­ğı için açı­lan çok cid­di bir mer­kez ve bu­nu Al­lah izin ve­rir­se iha­le­ye gir­dik­ten son­ra en kı­sa za­man­da bi­ti­re­ce­ğiz. He­pi­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­ru­m” şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı Ya­pı kul­lan­ma izin bel­ge­le­ri­ni tes­lim alan Sa­na­yi Si­te­si es­naf­la­rı, es­naf der­nek baş­kan­la­rı eş­li­ğin­de Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan’a yıl­lar­dır çö­zü­le­me­yen bu so­ru­nu çö­zü­me ka­vuş­tur­du­ğu için te­şek­kür­le­ri­ni sun­du­lar. (Tar­sus Be­le­di­ye­si)