MAHMUT SAHİN GÜVEN TAZELEDİ

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus 1 No­lu Es­naf ve Sa­nat­kâr­lar Kre­di ve Ke­fa­let Ko­ope­ra­ti­fi’nin 2018-2019-2020 yıl­la­rı Bir­leş­ti­ril­miş Ola­ğan Ge­nel Ku­rul Top­lan­tı­sı ya­pıl­dı ve ‘Es­na­fın Dos­tu’ Mah­mut Şa­hin ve yö­ne­ti­mi gü­ven ta­ze­le­di. Aşi­yan 1 Dü­ğün Sa­lo­nu’nda ger­çek­leş­ti­ri­len ve Böl­ge Bir­lik Baş­ka­nı Mu­ham­met Yal­çın’ın di­van baş­kan­lı­ğı­nı yap­tı­ğı ola­ğan ge­nel ku­rul top­lan­tı­sı say­gı du­ru­şu ve İs­tik­lal Mar­şı­mı­zın okun­ma­sıy­la baş­la­dı. Es­naf ve sa­nat­kâr­la­rın yo­ğun il­gi gös­ter­di­ği ge­nel ku­rul­da, gö­re­ve gel­di­ği 2005 yı­lın­dan bu ya­na ba­şa­rı­lı bir yö­ne­tim ser­gi­le­yen mev­cut Baş­kan Mah­mut Şa­hin ve yö­ne­ti­mi, ko­ope­ra­tif or­tak­la­rı­nın des­te­ği­ni ala­rak ye­ni­den se­çil­di­ler. Baş­kan Şa­hin, ge­nel ku­rul­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da, üye­le­re te­şek­kür ede­rek gö­re­ve gel­dik­le­ri ilk gün­den bu ya­na ku­ru­mu bir adım ile­ri­ye gö­tür­mek için ça­lış­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek ko­ope­ra­ti­fin ku­rul­du­ğu gün­den bu ya­na her za­man ku­ru­mu bir adım ile­ri­ye gö­tür­me he­de­fin­de ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Dün ol­du­ğu gi­bi bun­dan son­ra­ki sü­reç­te de es­naf ve sa­nat­kar­la­rı­mız için eli­miz­den ge­le­nin her za­man da­ha iyi­si­ni yap­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğı­z” de­di. Mah­mut Şa­hin baş­kan­lı­ğın­da­ki Tar­sus 1 No­lu Es­naf Ke­fa­let Ko­ope­ra­ti­fi yö­ne­ti­mi şu isim­ler­den oluş­tu: Kap­lan kil­taş, Cu­ma­li Taş, Aziz Ke­leş ve Hay­ri Baş­lı.