AFIS TEPKISI

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Av. Ozan Va­ral, hak­tan ve ada­let­ten yok­sun uy­gu­la­ma ve gi­ri­şim­le­re tep­ki gös­ter­me­ye ve ses­le­ri­ni yük­selt­me­ye de­vam ede­cek­le­ri­ni söy­le­di. TEM oto­yo­lu­nun Mer­sin­Tar­sus bö­lü­mü­nün üc­ret­siz ol­ma­sı için va­tan­daş­lar­dan yük­se­len se­se ter­cü­man ol­duk­la­rı­nı ve ko­nu­ya iliş­kin hem ba­sın açık­la­ma­sı, hem de afiş­ler ve bill­bo­ard­lar ha­zır­la­dık­la­rı­nı kay­de­den Baş­kan Ozan Va­ral, “Geç­ti­ği­miz gün­ler­de, Ye­ni Tar­sus Mü­ze­si ya­nı­na (es­ki Ad­li­ye bi­na­sı) T.C. Ana­ya­sa­sı'nda gü­ven­ce al­tı­na alı­nan dü­şün­ce ve ifa­de öz­gür­lü­ğü hak­kı kap­sa­mın­da olan ve hiç­bir şe­kil­de suç teş­kil et­me­yen  ‘Tar­sus­Mer­sin Oto­yo­lu Üc­ret­siz Ol­sun, Ay­rım­cı­lık Son Bul­sun’ pan­kar­tı as­tık. Fa­kat pan­kart bun­dan ra­hat­sız olan­lar ta­ra­fın­dan sö­kü­le­rek ye­re atıl­mış, ye­ri­ne AKP Ge­nel Baş­ka­nı ve Cum­hur­baş­ka­nı sn. Re­cep Tay­yip Er­do­ğan'ın fo­toğ­ra­fı asıl­mış­tır. Ne ya­par­lar­sa yap­sın­lar, Tar­sus hal­kı­nın ce­bin­den yıl­lar­dır hak­sız ye­re çı­kan her bir ku­ru­şun he­sa­bı­nı sor­ma­ya de­vam ede­ce­ği­z” de­di. CHP İl­çe Baş­ka­nı Av. Ozan Va­ral, “Pan­kar­tı­mı­zı sö­ken­ler bil­sin­ler ki, hal­kı­mı­zın der­di­ni di­le ge­tir­di­ği­miz afi­şi­miz­den ra­hat­sız ol­du­lar ise hal­kın hak­lı ta­le­bin­den ra­hat­sız­lık­la­rı­nı bi­ze ilet­me­le­ri du­ru­mun­da afi­şi­mi­zi ken­di­miz sö­ker, ye­ri­ne sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın fo­toğ­ra­fı­nı biz asar­dı­k” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Geç­ti­ği­miz Ma­yıs ayı içe­ri­sin­de par­ti il­çe bi­na­sı­na as­tık­la­rı “128 Mil­yar Do­lar ne­re­de?” afiş­le­ri­nin pro­vo­ke edi­ci şe­kil­de sö­kü­le­rek, ye­ri­ne AKP’nin söz­de hiz­met­le­ri­nin ya­zı­lı ol­du­ğu pan­kart­la­rın asıl­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Va­ral, “Kı­sa bir sü­re ön­ce yi­ne ge­ce ya­rı­sı ‘128 Mil­yar Do­lar ne­re­de?’ so­ru­mu­za ce­va­ben; par­ti bi­na­mı­zın pen­ce­re­le­ri­ne kor­san şe­kil­de afiş­ler asıl­dı. Ası­lan afiş­ler de “bir ge­ce an­sı­zın ge­le­bi­li­ri­z” ve “ve­ri­le­me­ye­cek he­sa­bı­mız yok, so­ra­cak he­sa­bı­mız ço­k” şek­lin­de ya­zı­lar mev­cut­tu. Ası­lan ve fo­toğ­raf­la­nan afiş­ler AKP Tar­sus İl­çe Genç­lik Kol­la­rı sos­yal med­ya he­sa­bın­dan da pay­la­şıl­dı! Ya­pı­lan ey­le­min fa­il­le­ri ile ay­nı zih­ni­ye­te sa­hip ki­şi­ler­ce yi­ne bir ge­ce; par­ti ay­rı­mı ol­mak­sı­zın da­ha ön­ce hem par­ti­miz, hem de baş­ka par­ti­ler ta­ra­fın­dan da di­le ge­ti­ri­len hal­kı­mı­zın ta­le­bi­nin ifa­de edil­di­ği ‘Ay­rım­cı­lık Son Bul­sun, Tar­sus Mer­sin Oto­yo­lu Da Üc­ret­siz Ol­sun’  afi­şi­nin sö­kül­me­si; sö­ken­le­rin ac­zi­ye­ti­ni , hal­kı­mı­zın hak­lı gür se­sin­den ra­hat­sız ol­duk­la­rı­nın ve Tar­sus hal­kı­nın so­run­la­rın­dan ha­ber­siz ol­duk­la­rı­nın is­pa­tı­dı­r” di­ye ko­nuş­tu. Tar­sus’un hu­zur, ba­rış, hoş­gö­rü ve kar­deş­lik ken­ti ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen ve ya­pı­lan bu ha­re­ket­le­rin top­lum nez­din­de hoş kar­şı­lan­ma­dı­ğı­na dik­ka­ti çe­ken CHP İl­çe Baş­ka­nı Va­ral, “Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Tür­ki­ye'nin bir­leş­ti­ri­ci gü­cü­dür. Her za­man, her or­tam­da, her ko­şul­da hal­kı­mı­zın ya­nın­da ola­ca­ğız. Hal­kı­mı­zın hak­kı­nı ko­ru­ya­ca­ğız. Bir kez da­ha hay­kı­rı­yo­ruz, "Tar­sus üvey ev­lat de­ğil! Tüm şe­hir­ler­de­ki iç oto­yol­lar gi­bi Tar­sus­Mer­sin oto­yo­lu da üc­ret­siz ol­sun! Ay­rım­cı­lık son bul­sun!” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. (Ha­ber Mer­ke­zi)