ZIYARET ETTILER

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı (TSO) Baş­ka­nı H. Ru­hi Ko­çak, Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya ve Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ve­yis Av­cı, Mer­sin De­niz Ti­ca­ret Oda­sı Baş­ka­nı ve ay­nı za­man­da Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Ci­hat Lok­ma­noğ­lu'nu zi­ya­ret et­ti. Ko­çak, Ka­ya ve Av­cı, zi­ya­ret sı­ra­sın­da Tar­sus Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si baş­ta ol­mak üze­re Çu­ku­ro­va Böl­ge­sel Ha­va­ala­nı, böl­ge eko­no­mi­si, de­vam eden ya­tı­rım­lar ve mev­cut pro­je­ler hak­kın­da is­ti­şa­re­de bu­lun­du­lar.