KAYMAKAM ZIYARETI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Per­so­nel Ge­nel Mü­dür­lü­ğü'nün 23/06/2021 ta­rih­li ona­yı ile Çam­lı­yay­la İl­çe Kay­ma­kam­lı­ğı­na ata­nan Mu­ham­med Be­rat Ber­di­rek’e ‘hoş gel­di­niz’ zi­ya­re­tin­de bu­lun­du. Kay­ma­kam Ber­di­rek’e gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­le­yen ve il­çe hak­kın­da bil­gi­ler ve­ren Be­le­di­ye Baş­ka­nı Te­pe­abğ­lı “Çam­lı­yay­la’mız ge­li­şen ve de­ği­şen bir kent ol­ma yo­lun­da iler­le­mek­te­dir. İki ku­rum ara­sın­da da­ha ön­ce çok an­lam­lı pro­je­le­re im­za at­tık. Bun­dan son­ra da yi­ne el ele ve­re­rek Çam­lı­yay­la hal­kı­na en iyi hiz­me­ti su­na­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­ru­m” de­di. Zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­ren Kay­ma­kam Mu­ham­med Be­rat Ber­di­rek ise “Çam­lı­yay­la’ya hiz­met için eli­miz­den ge­len des­te­ği ver­me­ye ha­zı­rız.    Da­ha ön­ce iki ku­rum ara­sın­da var olan uyum ve iş bir­li­ği­nin de­vam et­me­si için üze­ri­mi­ze dü­şe­ni yap­ma­ya de­vam ede­ce­ği­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.