SÜT ÜRETICILERI BIRLIGI

Tar­sus Süt Üre­ti­ci­le­ri Bir­li­ği 13. oğ­la­na ge­nel ku­ru­lu ile ma­li ge­nel ku­rul top­lan­tı­sı ya­pıl­dı. Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı (TSO) Top­lan­tı Sa­lo­nu’nda ger­çek­le­şen ola­ğan ve ma­li ge­nel ku­rul­lar­da Di­van baş­kan­lı­ğı­nı Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ve­yis Av­cı yap­tı. Say­gı du­ru­şu ve İs­tik­lal Mar­şı’nın okun­ma­sıy­la baş­la­yan top­lan­tı­lar­da, gün­dem mad­de­le­ri tek tek oku­na­rak ib­raz edil­di. Tek lis­tey­le gi­di­len se­çim­ler­de ise mev­cut Baş­kan Dan­yal Av­şar gü­ve­no­yu al­dı. Baş­kan Dan­yal Av­şar, ken­di­si­ne ve yö­ne­tim ku­ru­lu lis­te­sin­de bu­lu­nan di­ğer ar­ka­daş­la­rı­na des­tek olan tüm üye­le­ri­ne te­şek­kür­le­ri­ni ilet­ti. Tar­sus Süt Üre­ti­ci­le­ri Bir­li­ği ola­ğan ge­nel ku­rul ve ma­li ge­nel ku­rul top­lan­tı­sı­na üye­ler, Ba­kan­lık tem­sil­ci­le­ri ve muh­tar­lar ka­tıl­dı. (Ha­ber Mer­ke­zi)