AKADEMI KURSLARI

Tar­sus Be­le­di­ye­si, hal­kın kül­tür ve sa­na­ta olan il­gi­si­ni art­tır­mak ve ye­te­nek­le­ri­ni ge­liş­tir­mek ama­cıy­la aç­tı­ğı aka­de­mi kurs­la­rı hal­kın yo­ğun ka­tı­lı­mıy­la de­vam edi­yor. Dr. Tur­gut Er­kut­lu Bi­lim Eği­tim Sa­nat Kül­tür Aka­de­mi­si’nde ve­ri­len kurs­la­ra Halk Oyun­la­rı kur­su da ek­len­di. Dr. Tur­gut Er­kut­lu Bi­lim, Eği­tim, Sa­nat, Kül­tür Aka­de­mi­si, açıl­dı­ğı gün­den bu ya­na bin­ler­ce yurt­ta­şa ev sa­hip­li­ği yap­ma­ya de­vam edi­yor. 2020 yı­lı­nın Tem­muz ayın­da açı­lı­şı ger­çek­leş­ti­ri­len aka­de­mi; bi­lim, eği­tim, sa­nat ve kül­tür ala­nın­da bin­ler­ce ki­şi­nin il­gi­si­ni çe­ker­ken, bün­ye­sin­de açı­lan Ay­şe Leb­riz Ber­kem Ti­yat­ro Sah­ne­siy­le de sa­nat­se­ver­le­re hiz­met ve­ri­yor. Her yaş­tan va­tan­da­şa yö­ne­lik, bi­lim, eği­tim, sa­nat, kül­tür ala­nın­da bi­rey­le­rin be­ce­ri­le­ri­nin eğit­men­ler gö­ze­ti­min­de art­tı­rıl­ma­sı, ge­li­şim sağ­la­ma­la­rı ve üre­ti­me ka­tıl­ma­la­rı­na ola­nak sağ­la­mak adı­na açı­lan kurs­lar ol­duk­ça il­gi gö­rü­yor. Dr. Tur­gut Er­kut­lu Bi­lim, Eği­tim, Sa­nat, Kül­tür Aka­de­mi­si bün­ye­sin­de pi­ya­no, gi­tar, ke­man, re­sim, bağ­la­ma, el sa­nat­la­rı, ro­bo­tik kod­la­ma, şan eği­ti­mi, ba­le eği­ti­mi, man­tar ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği, se­ra­mik ve ti­yat­ro kurs­la­rı­nın ya­nı sı­ra halk oyun­la­rı kurs­la­rı da ve­ril­mek­te­dir. Eği­ten ve kül­tür­lü bir kent ol­ma ga­ye­siy­le pro­je­ler üret­tik­le­ri­ni ifa­de eden Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan “Gö­re­vi dev­ral­dı­ğı­mız­da şe­hir­de ek­sik olan kül­tür, sa­nat ve eği­tim fa­ali­yet­le­ri­ne im­kan sağ­la­ya­bil­mek için Dr. Tur­gut Er­kut­lu Bi­lim, Eği­tim, Sa­nat, Kül­tür Aka­de­mi­si’ni aç­tık bu­ra­da top­lu­mun kül­tür sa­nat fa­ali­yet­le­ri­ne ka­tı­lı­mı­nı sağ­la­mak­la be­ra­ber, fark­lı yaş grup­la­rı­na da eği­ti­ci kurs­lar su­nu­yo­ruz. Ay­rı­ca şu an ya­pı­mı de­vam eden Ço­cuk Bi­lim, Eği­tim ve Sa­nat Mer­ke­zi’ni de ku­ra­rak ço­cuk­la­rı­mı­zın ge­li­şim­le­ri­ne kat­kı­da bu­lun­ma­yı he­def­li­yo­ruz. Her yaş­tan in­sa­nı­mı­zın ken­di­ni ge­liş­ti­re­bi­le­ce­ği ve şeh­ri­miz­de kül­tü­rel, sa­nat fa­ali­yet­le­ri­nin ak­tif ol­du­ğu pro­je­ler üret­me­ye de­vam ede­ce­ği­z” de­di. Dr. Tur­gut Er­kut­lu Bi­lim, Eği­tim, Sa­nat, Kül­tür Aka­de­mi­si’nde ya­pı­lan kurs ve et­kin­lik­le­re ka­tı­lım ve ay­rın­tı­lı bil­gi için 0535 714 42 58 nu­ma­ra­lı hat­tan ula­şa­bi­lir­si­niz.  (Tar­sus Be­le­di­ye­si))