SSK KAVSAGI

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ba­ki Şim­şek, ge­çi­ci ka­bul aşa­ma­sı­na ge­len 600 ya­tak­lı ye­ni Tar­sus Dev­let Has­ta­ne­si gi­ri­şin­de bu­lu­nan kav­şak­la il­gi­li ye­ni­den bir dü­zen­le­me ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. TBMM Ge­nel Ku­ru­lu’nda söz alan Mil­let­ve­ki­li Şim­şek, NA­TO yo­lu SSK Kav­şa­ğı  baş­ta ol­mak üze­re Tar­sus Şe­hir Sta­dı, Tar­sus Kül­tür Mer­ke­zi ve Tar­sus Ka­pa­lı Spor Sa­lo­nu’nun son du­ru­mu hak­kın­da da gö­rüş­le­ri­ni di­le ge­tir­di. Ye­ni ya­pı­lan Tar­sus Dev­let Has­ta­ne­si gi­ri­şin­de bu­lu­nan kav­şak­la il­gi­li ye­ni­den bir dü­zen­le­me ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni di­le ge­ti­ren Mil­let­ve­ki­li Şim­şek, ye­ni Dev­let Has­ta­ne­si’nin fa­ali­ye­te geç­me­den bu kav­şak­ta çok sa­yı­da tra­fik ka­za­sı­nın mey­da­na gel­di­ği­ni be­lir­te­rek, mut­la­ka bu kav­şak­ta ye­ni bir dü­zen­le­me ya­pıl­ma­sı­nı is­te­di. Ça­lış­ma­lar­da so­na ge­li­nen ye­ni Dev­let Has­ta­ne­si’nin şa­kın bir za­man içe­ri­sin­de va­tan­daş­la­rın hiz­me­ti­ne su­nu­la­ca­ğı­nın al­tı­nı çi­zen MHP Mil­let­ve­ki­li Ba­ki Şim­şek, “Has­ta­ne­miz gi­ri­şin­de bu­lu­nan NA­TO yo­lu üze­rin­de­ki SSK kav­şa­ğın­da Ka­ra­yol­la­rı ta­ra­fın­dan bir dü­zen­le­me ya­pıl­mak­ta­dır. Yal­nız, bu­ra­da ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­da ya­pı­lan dü­zen­le­me­nin çok sağ­lık­lı ol­ma­dı­ğı ve bu­ra­da şim­di­den çok sa­yı­da tra­fik ka­za­sı­nın mey­da­na gel­di­ği gö­rül­mek­te­dir. Bu­ra­da­ki pro­je­nin ye­ni­den in­ce­le­ne­rek has­ta­ne gi­ri­şi­ne ya­kı­şan bir kav­şak ya­pıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Ay­rı­ca, mev­cut sta­dın yı­kı­la­rak 350 bin nü­fus­lu olan Tar­sus il­çe­si­ne ya­kı­şan bir stad­yum ya­pıl­ma­sı­nı, ka­pa­lı spor sa­lo­nu­nun yı­kı­lıp ye­ni­den ya­pıl­ma­sı­nı ve kül­tür mer­ke­zi­nin de res­to­re edi­le­rek Tür­ki­ye'nin 54 ilin­den bü­yük olan Tar­sus il­çe­si­ne ya­kı­şır bir hâ­le ge­ti­ril­me­si­ni te­men­ni edi­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. (Ha­ber Mer­ke­zi)