TARIMDA ISTIHDAM

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya, tüm dün­ya­nın vi­rüs kri­ziy­le ar­tık ta­rı­mın ve do­la­yı­sıy­la gı­da üre­ti­mi­nin öne­mi­nin ne ka­dar stra­te­jik ol­du­ğu­nu da­ha da iyi an­la­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, bu nok­ta­da ta­rım­da is­tih­da­mı da­ha da art­tır­ma­nın yol­la­rı­nın aran­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Mu­rat Ka­ya, ola­ğan gün­dem mad­de­le­ri­nin gö­rü­şül­dü­ğü Bor­sa Yö­ne­tim Ku­ru­lu top­lan­tı­sın­da ge­çen haf­ta An­ka­ra’da ger­çek­le­şen ve Ha­zi­ne ve Ma­li­ye Ba­ka­nı Lüt­fi El­van’ın da ka­tıl­dı­ğı  TOBB Müş­te­rek Kon­sey Top­lan­tı­sı hak­kın­da­ki iz­le­nim­le­ri­ni Bor­sa yö­ne­ti­miy­le pay­laş­tı.Ta­rım, ta­rım­sal üre­tim, ta­rı­ma da­ya­lı ih­ra­cat ve is­tih­dam ko­nu­sun­da TOBB Müş­te­rek Kon­sey Top­lan­tı­sı’nda gö­rü­şü­len ko­nu­lar hak­kın­da bil­gi ve­ren Bor­sa Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya, ül­ke­miz ve dün­ya ül­ke­le­ri­nin pan­de­mi­ye kar­şı al­dı­ğı ön­le­me­le­ri­nin de­vam et­ti­ği­ne de­ğin­di. Pan­de­mi ile bir­lik­te her ül­ke­nin ken­di plan­la­ma­la­rıy­la bir­lik­te ti­ca­ret ve eko­no­mi­si­ni de de­ğiş­tir­me­ye de­vam et­ti­ği­ni be­lir­ten Mu­rat Ka­ya “Ti­ca­ri, eko­no­mik ve sos­yal ha­ya­tı­mı­zın nor­ma­le dön­me umut­la­rı art­mak­la bir­lik­te, tem­kin­li bir ra­hat­la­ma­ya ge­çi­şin da­ha sağ­lık­lı ola­ca­ğı ön­gö­rü­lü­yor. Pan­de­mi ile bir­lik­te Ta­rım, tüm dün­ya­da en önem­li sek­tör ola­rak ye­ri­ni ko­ru­ma­ya de­vam edi­yor. Pan­de­mi­de da­hi Ta­rım ke­si­min­de­ki is­tih­dam ge­liş­me­si­nin di­ğer sek­tör­le­re kı­yas­la da­ha iyi ol­du­ğu so­nu­cu da or­ta­ya çık­tı. Bu­gün tüm dün­ya vi­rüs kri­ziy­le ar­tık ta­rı­mın ve do­la­yı­sıy­la gı­da üre­ti­mi­nin öne­mi­ni ve ne ka­dar stra­te­jik ol­du­ğu­nu da­ha da iyi an­la­dı. Bu nok­ta­da, ta­rım­da is­tih­da­mı da­ha da art­tır­ma­nın yol­la­rı­nı ara­ma­lı­yı­z” de­di.   Ül­ke­mi­zin ta­rım­sal üre­ti­mi­ni art­tı­ra­cak ham­le­ler ge­liş­tir­me­si ge­rek­ti­ği­ne vur­gu ya­pan Ka­ya “Öy­le ki; ne­re­dey­se her tür­lü gı­da­nın ye­ti­şe­bil­di­ği top­rak­la­rı­mız ve ik­li­mi­miz var. o hal­de doğ­ru plan­la­ma ve po­li­ti­ka­la­rı uy­gu­lar­sak ta­rım­da en bü­yük ol­ma­mı­zın müm­kün ol­ma­ma­sı için bir ne­den yok. Do­la­yı­sıy­la; doğ­ru bü­yük­lük­te, doğ­ru böl­ge­ler­de, doğ­ru çe­şit­ler­le ön­ce ve­ri­mi, son­ra da doğ­ru iş­let­me­ler­le üre­tim­de­ki ka­li­te­yi art­tır­ma­lı­yız. Bu­nu ya­par­ken üre­tim­de en ye­ni tek­no­lo­ji ve akıl­lı ta­rım uy­gu­la­ma­la­rın­dan ya­rar­lan­mak zo­run­da­yız. üret­ti­ği­miz ürün­le­rin üre­ti­ci­le­ri­mi­ze ka­zanç ge­tir­me­si ise en önem­li amaç ol­ma­lı. Çün­kü bu ol­maz­sa, plan­la­dı­ğı­nız ürü­nün üre­ti­mi­nin sür­dü­rü­le­bi­lir ol­ma­sı da im­kân­sız olur. Ta­rım­sal üre­tim­de ço­ğu ürün­de ken­di ken­di­mi­ze ye­ter ol­ma­nın ya­nın­da stra­te­jik ürün­ler­de de Dün­ya’nın am­ba­rı olup ih­ra­cat ile ül­ke­mi­ze gir­di sağ­la­ma­lı­yız. Şu unu­tul­ma­ma­lı­dır ki, ba­zı kriz­ler fır­sat­la­rı da ya­nın­da ge­ti­rir. İş­te biz de ül­ke­mi­ze gü­len bu fır­sa­tı de­ğer­len­di­re­rek; pan­de­mi­den son­ra­ki dö­ne­min bi­zim için ta­rım­da to­par­lan­ma, hat­ta şah­lan­ma dö­ne­mi ol­ma­sı­nı sağ­la­ma­lı­yı­z” şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.