Tarsus idmanyurdu,  Ankara Etimesgut'a  net skorla mağlup olması üzüntü yarattı

abdullah - 15 Nisan 2021 Perşembe

Tarsus idmanyurdu, Ankara Etimesgut'a net skorla mağlup olması üzüntü yarattı

MAGLUBIYET ÇOK ÜZDÜ

(FI­RAT MAK­TAY) Mis­li.com  2. Lig Kır­mı­zı Grup­ta mü­ca­de­le ve­ren tem­sil­ci­miz, Şe­hir Stad­yu­mu'nda An­ka­ra Eti­mes­gut Be­le­di­yes­por'a 0-2 mağ­lup ol­ma­sı üzün­tü ya­rat­tı. Va­sat bir oyun or­ta­ya koy­du­ğu An­ka­ra Eti­mes­gut Be­le­di­yes­por kar­şı­sın­da po­zis­yon üret­mek­te sı­kın­tı ya­şa­yan Sa­rı La­ci­vert­li tem­sil­ci­miz,  sa­ha­da mağ­lu­bi­ye­ti hak eden bir oyun ser­gi­le­di. An­ka­ra Eti­mes­gut Be­le­si­yes­por kar­şı­laş­ma­sın­da tem­sil­ci­miz­de  Al­pe­ren,  Se­fa, Fer­hat is­tek­li, ar­zu­lu oyu­nu sko­ra kat­kı  sağ­la­ya­maz­ken, di­ğer oyun­cu­lar ka­fa­la­rin­da li­gi bi­tir­miş ruh­la sa­ha­da yer al­dı. Kar­de­mir Ka­ra­bük Spor, Se­rik Be­le­di­yes­por ile Tur­gut­lus­por maç­la­rı­nı ka­za­na­rak 3'te ya­pan Tar­sus id­man­yur­du'muz, An­ka­ra Eti­mes­guts­por  ma­çı­nı kay­be­der­ken  san­ki bu 3 ma­çı ka­za­nan ra­kım ru­hun­da de­ğil­di. Sa­kat olan Su­at Ka­ya'nın yok­lu­ğu­nu his­se­den Sa­rı­la­ci­vert­li eki­bi­miz 48 pu­an­la son 4 haf­ta­ya gi­rer­ken, 15 Ni­san'da dep­las­man­da oy­na­ya­ca­ğı  Kas­ta­mo­nus­por ma­çı ha­zır­lık­la­rı­na  Pa­zar­te­si gü­nün­den iti­ba­ren baş­la­ya­cak.