DAYANISMA

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin de­za­van­taj­lı böl­ge­ler­de uy­gu­la­dı­ğı 3 TL’ye 3 çe­şit sı­cak ye­mek hiz­me­ti, her ge­çen gün da­ha ge­niş ke­sim­le­re ulaş­ma­ya de­vam edi­yor. Ma­hal­le Mut­fak­la­rı ara­cı­lı­ğıy­la va­tan­daş­la­ra sı­cak ve le­ziz ye­mek­le­rin ulaş­ma­sı­nı amaç­la­yan pro­je, top­lum­sal da­ya­nış­ma­ya da ve­si­le olu­yor.Mer­sin’in di­ğer il­çe­le­ri­nin ya­nı sı­ra Tar­sus’ta da uy­gu­la­nan ça­lış­ma kap­sa­mın­da 6 nok­ta­da va­tan­da­şa haf­ta içi her­gün uy­gun fi­ya­ta le­ziz ye­mek­ler ulaş­tı­rı­lı­yor. Ma­hal­le Mut­fa­ğı pro­je­si­ni be­ğe­nen ve des­tek ol­mak is­te­yen ha­yır­se­ver va­tan­daş­lar­da, ye­mek da­ğı­tım nok­ta­la­rı­na ge­le­rek al­dık­la­rı ye­mek­le­ri, ih­ti­yaç sa­hi­bi ai­le­le­re ulaş­tı­rı­yor­lar. İle­ri yaş al­mış yurt­taş­la­rın sa­bah spo­ru için bir ara­ya gel­me­le­riy­le oluş­tur­duk­la­rı ve ken­di­le­ri­ni U60 ta­kı­mı ola­rak ad­lan­dı­ran ha­yır­se­ver va­tan­daş­lar, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan haf­ta içi her gün Şa­hin Ma­hal­le­sin­de ku­ru­lan Ma­hal­le Mut­fa­ğı’nı zi­ya­ret ede­rek, 75 adet ye­mek pa­ke­ti sa­tın ala­rak, ih­ti­yaç sa­hi­bi va­tan­daş­la­ra ulaş­tır­dı­lar.U60 ta­kı­mı Baş­ka­nı Ne­bih Ma­ruf Gü­neş­li, “Ma­hal­le Mut­fak­la­rı pro­je­si her ge­çen gün da­ha faz­la il­gi gö­rü­yor. Bu ko­nu­da Baş­ka­nı­mız sa­yın Va­hap Se­çer’e te­şek­kür edi­yo­ruz. Pro­je, top­lum­sal da­ya­nış­ma­ya da ve­si­le olu­yor. Fark­lı ke­sim­ler­den ha­yır­se­ver­ler ge­le­rek ye­mek alıp, ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ulaş­tı­rı­yor. U60 ta­kı­mı ola­rak biz­de pro­je­ye des­tek ol­duk. Va­tan­daş­lar hem Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne, hem U60 ta­kı­mı­na, hem de di­ğer ha­yır­se­ver­le­re te­şek­kür­le­ri­ni ile­ti­yo­r” de­di. (Tar­sus Ko­or­di­nas­yon)