ESNAFLAR

(BÜN­YA­MİN YIL­DI­RIM) Çam­lı­yay­la Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­sı Baş­ka­nı M. Emin Sa­kal­lı, pan­de­mi dö­ne­min­de sık sık bir ara­ya gel­di­ği il­çe es­naf­la­rın sı­kın­tı ve ta­lep­le­ri­ni din­le­me­ye de­vam edi­yor. İl­çe es­na­fı­nın so­run­la­rı­nı din­le­ye­rek on­lar­la ya­kın­dan il­gi­le­nen M. Emin Sa­kal­lı, il­çe­nin can da­ma­rı olan es­naf­la­ra çok bü­yük önem ver­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek “Co­vid19 sal­gı­nı es­na­fı­mı­zın da iş­le­ri­ni olum­suz et­ki­le­di. Bu sü­reç­te dev­le­tin sağ­la­dı­ğı im­kan­lar ve ko­lay­lık­lar sa­ye­sin­de es­naf ve sa­nat­kar­la­rı­mız ayak­ta dur­ma­ya ça­lı­şı­yor. Biz­ler­de sık sık es­na­fı­mı­zı zi­ya­ret ede­rek hem ha­yır­lı iş­ler di­le­ğin­de bu­lu­nu­yo­ruz hem de on­la­rın so­run ve ta­lep­le­ri­ni din­le­ye­rek bun­la­rı yet­ki­li mer­ci­ler­le pay­la­şı­yo­ruz. İn­şal­lah hep bir­lik­te za­man için­de da­ha gü­zel gün­le­re mer­ha­ba di­ye­ce­ği­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.