BAŞKAN KIRBIYIK "TARSUS İDMAN YURDU SPOR KULÜBÜ  BİR DEĞERDİR. BU DEĞERİ SEVMELİYİZ, SAHİP ÇIKMALIYIZ"

abdullah - 5 Nisan 2021 Pazartesi

BAŞKAN KIRBIYIK "TARSUS İDMAN YURDU SPOR KULÜBÜ BİR DEĞERDİR. BU DEĞERİ SEVMELİYİZ, SAHİP ÇIKMALIYIZ"

tiy

Tar­sus İd­man­yur­du'na şim­di­ye ka­dar 5 mil­yar li­ra har­ca­dık­la­rı­nı be­lir­ten Baş­kan Kır­bı­yık "Baş­kan Boz­do­ğan ile hiç­bir so­ru­nu­muz yok" de­di.. (FI­RAT MAK­TAY) Mis­li.Com 2. Lig Kır­mı­zı Grup'ta mü­ca­de­le eden Tar­sus İd­man Yur­du Spor Ku­lu­bü  Baş­ka­nı Ha­run Şa­hin Kır­bı­yık, Bur­ha­net­tin Ko­ca­maz Te­sis­le­rin­de  'Ye­mek­li Ba­sın Top­lan­tı­sı' dü­zen­le­di. Tar­sus İd­man Yur­du Spor Ku­lü­bü Baş­ka­nı İş Ada­mı Ha­run Şa­hin Kır­bı­yık ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri ile bir­lik­te g6ore­ve gel­dik­le­ri gün­den iti­ba­ren Tar­sus id­man­yur­du'nda  yap­tık­la­rı­nı tek an­lat­tı. Tar­sus İd­man Yur­du Spor Ku­lu­bü Baş­ka­nı İş Ada­mı Ha­run Şa­hin Kır­bı­yık, gö­re­ve gel­dik­le­ri gün­den bu­gü­ne ka­dar 5 mil­yar har­ca­dık­la­rı­nı ifa­de ede­rek,  "Bi­ri­le­ri Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan ile ara­mı­za ni­fak sok­ma­ya ça­lı­şı­yor. Oy­sa Baş­kan Boz­do­ğan ile ara­mız­da hiç­bir ao­run yok­tur" de­di. Top­lan­tı­nın ikin­ci bö­lü­mün­de Tar­sus İd­man Yur­du Spor Ku­lu­bü'nün Top­lan­tı Sa­lo­nu'nda ba­sın men­sup­la­rı ile bir ara­ya ge­len Tar­sus İd­man Yur­du Spor Ku­lu­bü Baş­ka­nı Ha­run Şa­hin Kır­bı­yık ba­sın men­sup­la­rın­dan ge­len so­ru­la­rı­ni da ya­nıt­la­ya­rak şun­la­rı söy­le­di: "Kı­sa sü­re­de hız­lı bir şe­kil­de Tar­sus İd­man Yur­du bün­ye­sin­de Av­ru­pa stan­dart­la­rı­na uy­gun il­ke­le­ri­mi­zi oluş­tur­mak için yo­la çık­tık. Ta­kı­mı­mı­zın borç­la­rı ve ya­pı­lan­ma­sı için eli­miz­den ge­le­ni ya­pa­ca­ğız. Şeh­ri­mi­ze bir stad­yum ya­pıl­ma­sı için Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sa­yın Dr. Ha­luk Boz­do­ğan ile yap­tı­ğı­mız gö­rüş­me­nin ar­dın­dan Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız An­ka­ra’ya git­ti. Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­zın stad­yum ko­nu­sun­da An­ka­ra’dan ha­yır­lı ha­ber­ler­le dö­ne­ce­ği­ni ümit edi­yo­ruz. Baş­kan ol­duk­tan son­ra Tar­sus'ta ge­rek­li sı­cak­lı­ğı gö­re­me­dim. Tar­sus İd­man Yur­du Spor Ku­lu­bü he­pi­mi­zin ta­kı­mı de­me­mi­ze rağ­men de­di­ko­du­lar ve ni­fak­lar bi­zi üz­mek­te­dir. Tar­sus İd­man Yur­du Spor Ku­lü­bü­nü ve Ku­lüp Baş­kan­lı­ğı­nı baş­ka bir şey için ba­sa­mak ola­rak dü­şün­me­dim, ba­sa­mak ola­rak gör­mü­yo­rum. Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sa­yın Dr. Ha­luk Boz­do­ğan ile ara­mız­da her­han­gi bir so­run yok­tur. Asıl­sız söy­lem­le­re inan­ma­yın. Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sa­yın Dr. Ha­luk Boz­do­ğan Tar­sus İd­man Yur­du Spor Ku­lu­bü'ne ma­ne­vi bo­yut­ta des­tek ver­mek­te­dir. Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sa­yın Dr. Ha­luk Boz­do­ğan ile komp­leks pro­je­si baş­ta ol­mak üze­re he­def­le­di­ği­miz ba­zı pro­je­ler var. Baş­kan se­çil­me­den ön­ce ve se­çil­di­ği­miz gün­den bu gü­ne Tar­sus İd­man Yur­du Spor Ku­lu­bü'ne 5 mil­yo­nun üze­rin­de har­ca­ma­mız ol­du. Şua­na ka­dar Tar­sus İd­man Yur­du Spor Ku­lu­bü Te­sis­le­ri'nin ye­ni­len­me­si baş­ta ol­mak üze­re bi­çok ça­lış­ma yap­tık, yap­ma­ya da de­vam ede­ce­ğiz. Tar­sus Hal­kı bi­raz sab­ret­sin. Biz bu­ra­yı Av­ru­pa stan­dart­la­rı­na ulaş­tır­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Ken­ti­mi­zi ve Tar­sus İd­man Yur­du Spor Ku­lu­bü'nü tüm dün­ya­ya ta­nıt­mak için gay­ret gös­te­re­ce­ğiz. Her bo­yu­tu ile Tar­sus­lu gi­bi dü­şü­ne­rek ça­lış­ma­la­rı­mı­za yön ve­re­ce­ğiz. Bir kent­te spor can­la­nır­sa her şey can­la­nır. Spor ala­nın­da ya­pa­ca­ğı­mız ça­lış­ma­lar­la Tar­sus'a hak­ket­ti­ği can­lı­lı­ğı ka­zan­dı­ra­ca­ğız. Sha­kes­pe­are'in bir sö­zü­nü siz­ler­le pay­laş­mak is­ti­yo­rum; 'ha­yat kü­çük şey­ler­den olu­şur, eğer sen se­ver­sen bü­yük olur­lar...' Tar­sus İd­man Yur­du Spor Ku­lü­bü bir de­ğer­dir. Bu de­ğe­ri sev­me­li­yiz, sa­hip çık­ma­lı­yız" de­di. Tar­sus İd­man Yur­du Spor Ku­lü­bü Yö­ne­tim Ku­ru­lu'nun da söz al­dı­ğı top­lan­tı da Tar­sus İd­man Yur­du'nun dü­nü ve bu­gü­nü de­ğer­len­di­ri­le­rek fi­kir ve çö­züm öne­ri­le­ri su­nul­du. Ama­tör ta­kım­la­rın bir ken­te ka­za­nım­la­rı ve Fut­bol Aka­de­mi­si ko­nu­su üze­rin­de du­rul­du.