BAŞKAN BOZDOĞAN İLE BAŞKAN  KIRBIYIK DÜŞMAN ÇATLATTI

abdullah - 5 Nisan 2021 Pazartesi

BAŞKAN BOZDOĞAN İLE BAŞKAN KIRBIYIK DÜŞMAN ÇATLATTI

bozdogan ve kirbiyik

(FI­RAT MAK­TAY) Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­luk Boz­do­ğan,  Tar­sus İd­man­yur­du Baş­ka­nı Ha­run Sa­hin Kır­bı­yık'ı zi­ya­ret ede­rek düş­man çat­la­tı­lar. Baş­kan Boz­do­ğan'ı Bur­ha­net­tin Ko­ca­maz Te­sis­le­ri yö­ne­tim ku­ru­lu oda­sın­da ağır­la­yan Baş­kan Kır­bı­yık,  el sı­kı­şa­rak bir­lik ve be­ra­ber­lik fo­toğ­ra­fı çek­tir­di. Zi­ya­ret­te Tar­sus İd­man­yur­du'nun bir de­ğer ol­du­ğu­nu bi­lir­ten Baş­kan Boz­do­ğan,  Baş­kan Kır­bı­yık ve yö­ne­ti­mi­nin her za­man ya­nın­da ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­le­di. Baş­kan Kır­bı­yık ise Baş­kan Boz­do­ğan'ın zi­ya­re­tin­den duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­rir­ken,  bir­lik ve be­ra­ber­lik­le Tar­sus id­man­yur­du'nu he­def­le­ri­ne ve hak et­ti­ği ye­re ta­şı­ya­cak­la­rı­nı kay­det­ti