ÇORBA DAGİTİMİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, tren se­fer­le­ri­nin ye­ni­den baş­la­ma­sıy­la “1 Ek­mek 1 Çor­ba­” pro­je­si­nin ilk nok­ta­sı olan Tren Ga­rı’nın önün­de de va­tan­daş­la­ra sı­cak çor­ba su­nu­yor. Ekip­le­rin gü­ler yüz­le da­ğıt­tı­ğı çor­ba­lar, se­ya­hat ede­cek olan va­tan­daş­la­rın içi­ni ısı­tı­yor. Kap­sa­mı her ge­çen gün ge­niş­le­yen çor­ba da­ğı­tım nok­ta­la­rı 13 il­çe­de 62 nok­ta­ya ulaş­tı. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, kap­sa­mı­nı her ge­çen gün ge­niş­let­ti­ği çor­ba da­ğı­tım nok­ta­la­rın­da va­tan­daş­lar­la bu­luş­ma­ya de­vam edi­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer’in gö­re­ve gel­di­ği gün­den iti­ba­ren Mer­sin’in dört bir ya­nın­da baş­lat­tı­ğı sos­yal pro­je­ler ara­sın­da yer alan ve va­tan­daş­lar­dan tak­dir top­la­yan “1 Ek­mek 1 Çor­ba­” pro­je­si, sa­ba­hın er­ken sa­at­le­rin­de va­tan­daş­la­rın içi­ni ısı­tı­yor. Baş­ta dar ge­lir­li va­tan­daş­lar ol­mak üze­re tüm Mer­sin­li­ler’in fay­da­lan­dı­ğı pro­je, mer­kez il­çe­le­rin ar­dın­dan 13 il­çe­ye ya­yıl­dı ve kı­sa sü­re­de bin­ler­ce va­tan­da­şa ulaş­tı. Pro­je­nin ilk du­ra­ğı ye­ni­den hiz­met­te Pro­je­nin ilk baş­la­dı­ğı nok­ta ola­rak ay­rı bir öne­me sa­hip olan Tren Ga­rı önün­de ve­ri­len hiz­met ise pan­de­mi ko­şul­la­rı ne­de­niy­le ara ve­ri­len se­fer­le­rin açıl­ma­sıy­la ye­ni­den baş­la­dı. Bü­yük­şe­hir’in sı­ca­cık çor­ba­sı­nın du­ma­nı ye­ni­den tren­le­rin du­ma­nı­na ka­rı­şı­yor. 27 Ekim 2019’da hiz­me­te gi­ren Bü­yük­şe­hir’in 1 Ek­mek 1 Çor­ba pro­je­si­nin ilk göz ağ­rı nok­ta­sı Tren Ga­rı ol­muş­tu. Ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı­nın Tür­ki­ye’de de gö­rül­dü­ğü 11 Mart 2020’ye ka­dar sür­dü­rü­len hiz­met 2 Ka­sım’da ye­ni­den baş­la­dı. Pan­de­mi ne­de­niy­le ara ve­ri­len tren se­fer­le­ri­nin açıl­ma­sıy­la bir­lik­te de mo­bil çor­ba ara­cı ilk hiz­met nok­ta­sı olan Tren Ga­rı önün­de ye­ri­ni al­dı. 13 il­çe­de 62 da­ğı­tım nok­ta­sın­da ik­ram edi­len çor­ba ve ME­REK Ek­mek Fab­ri­ka­sı’nda üre­ti­len ek­mek, lez­ze­tiy­le va­tan­daş­lar­da mem­nu­ni­yet bı­ra­kı­yor. “Sı­cak bir çor­ba bul­mak çok gü­ze­l” İşe gi­der­ken sı­cak bir çor­ba iç­me­nin mut­lu­luk ve­ri­ci ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Mu­ham­met Sev­gin, “Çor­ba­nın ta­dı çok gü­zel. Çok mem­nu­nuz bu hiz­met­ten, te­şek­kür ede­riz. Sı­cak bir çor­ba bul­mak çok gü­zel olu­yo­r” de­di.  “Kar­nı­mı bu­ra­da do­yur­du­m” An­tal­ya’dan gel­di­ği­ni ve Tren Ga­rı’nda bir sür­priz­le kar­şı­laş­tı­ğı­nı ifa­de eden Gü­li­zar Eri­şe­noğ­lu, “Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­miz’e böy­le bir im­ka­nı sun­du­ğu için te­şek­kür edi­yo­rum. Say­gı­la­rı­mı ile­ti­yo­rum, çok gü­zel bir şey yap­mış­lar. Mut­lu ol­dum, aç kar­nı­na çık­mış­tım ama kar­nı­mı bu­ra­da do­yur­dum. Muh­te­şem. Te­şek­kür edi­yo­ru­m” di­ye ko­nuş­tu.  “Sa­bah sa­bah sı­cak bir kar­şı­la­ma­” Ada­na’dan ge­len ve hiz­met­ten çok mem­nun ka­lan va­tan­daş­lar­dan İmam Öz­gün de “Çok gü­zel ol­du. Baş­ka­nı­mız’a te­şek­kür ede­rim. Sa­bah sa­bah sı­cak bir kar­şı­la­ma. İn­dik bi­rer sı­cak çor­ba­mı­zı iç­ti­k” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di. 2010 yı­lın­dan be­ri kan­ser has­ta­lı­ğıy­la mü­ca­de­le eden Eli­fe Sa­vaş ise “Mer­sin Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­si’ne gi­di­yo­rum, kan­ser has­ta­sı­yım. Çor­ba için te­şek­kür ede­rim Va­hap Bey’e, Al­lah ra­zı ol­su­n” de­di.  “Tak­dir et­tim be­le­di­ye­mi­zi­” Bey­han Ku­ral, “Gü­zel bir uy­gu­la­ma. Tak­dir et­tim be­le­di­ye­mi­zi. Tre­nin açıl­ma­sı­na da çok se­vin­dik. Sa­bah çor­ba­sı da gü­zel ol­du­” der­ken 70 ya­şın­da­ki emek­li Ba­ki Ge­yik ise “Baş­ka­nı­mız’ın bu hiz­me­ti çok gü­zel. Va­tan­daş­lar ara­sın­da da çok be­ğe­ni­li­yor çok se­vi­li­yor, te­şek­kür edi­yo­ru­z” de­di.  “Var ol­sun­lar, gü­zel bir uy­gu­la­ma ol­mu­ş”  Tar­sus’a yol­cu­luk ya­pa­cak olan 18 ya­şın­da­ki öğ­ren­ci Do­ğu­can Yıl­dız da 1 Ek­mek 1 Çor­ba pro­je­sin­den ya­rar­la­nan­lar­dan bi­ri. Yıl­dız, “Gü­zel bir uy­gu­la­ma ol­muş. Sa­bah tre­ne bi­ne­cek­tik. Git­me­den ön­ce bir sı­cak çor­ba iç­tik. Var ol­sun­lar, gü­zel bir uy­gu­la­ma ol­mu­ş” di­ye ko­nuş­tu.  “Yi­ne yol­cu­la­rı­mız­la bu­ra­da bu­luş­tu­k”  Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Aş­ha­ne So­rum­lu­su Şey­da Esin Ek­men, ken­di­le­ri için ay­rı bir öne­me sa­hip olan is­tas­yon­da ye­ni­den hiz­met ver­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Yi­ne yol­cu­la­rı­mız­la bu­ra­da bu­luş­tuk, bu­ra­sı bi­zim çor­ba­da ilk nok­ta­mız. Bir yıl­dan son­ra tek­rar yi­ne biz bu­ra­da va­tan­daş­la­rı­mız­la bir ara­ya gel­dik. Ge­çen yıl mer­kez il­çe­ler ve Tar­sus’ta baş­lat­tı­ğı­mız bu hiz­me­ti, bu yıl he­de­fi­miz 13 il­çe mer­ke­zi­mi­ze de ulaş­tır­mak­tı. 2 Ka­sım’da 28 nok­ta­da baş­la­dık. Şu an iti­ba­ri ile Mer­sin’in 13 il­çe­sin­de 62 nok­ta­da tek­rar de­vam edi­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di.  “1 Ek­mek 1 Çor­ba­” da­ğı­tı­mı Tar­sus’ta da tüm hı­zıy­la de­vam edi­yor Bü­yük­şe­hir’in her gün bin­ler­ce in­sa­na ulaş­tı­ğı pro­je, Tar­sus’ta da tüm hı­zıy­la de­vam edi­yor. İl­çe mer­ke­zin­den Hal Komp­lek­si’ne ka­dar bir­çok nok­ta­da da­ğı­tı­lan çor­ba­lar, ta­rım iş­çi­le­ri­ne de ulaş­tı­rı­lı­yor. Ay­rı­ca ak­şam 18.0020.00 sa­at­le­ri ara­sın­da da Tar­sus Dev­let Has­ta­ne­si önü­ne ku­ru­lan araç­tan sı­ca­cık çor­ba­lar has­ta ve ya­kın­la­rı­na da­ğı­tı­lı­yor. Ser­vis şo­fö­rü Meh­met Can Koç, Tar­sus Kül­tür Park önün­de da­ğı­tı­lan sı­cak çor­ba­yı afi­yet­le içe­rek, “Al­lah ra­zı ol­sun, se­bep olan­dan, ya­pan­dan, be­le­di­ye­miz­den. Her gün denk ge­li­yor bir bar­dak çor­ba­mı­zı içi­yo­ru­z” de­di.  Cu­ma­li Tor­kut ise “Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız’a yap­tı­ğı bu hiz­met­ler­den do­la­yı te­şek­kür ede­riz. Ga­ri­ban va­tan­daş­la­ra des­tek olu­yor. Sa­bah­la­rı sı­cak çor­ba içe­rek gü­nü­mü­ze ne­şey­le baş­lı­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu.