OTİZM

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, otizm­li ço­cuk­la­rın ge­li­şi­mi için baş­lat­tı­ğı “O­tizm Bi­linç­li Ai­le Pro­je­si­”ni ta­mam­la­dı. Pro­je­ye ka­yıt yap­tı­ran yak­la­şık 300 ai­le, ala­nın­da uz­man aka­de­mis­yen­ler­le on­li­ne ola­rak ger­çek­leş­ti­ri­len eği­tim­le­re ka­tıl­dı. Eği­tim prog­ra­mı “Dün­ya Otizm Far­kın­da­lık Gü­nü­”n­de ta­mam­lan­dı. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si En­gel­siz Ya­şam Mer­ke­zi’nde gö­rev­li Fiz­yo­te­ra­pist Bil­ge Yıl­dı­rım, “A­ile­le­ri­miz pro­je­den çok mem­nun kal­dı, de­va­mı­nı da is­ti­yor­lar. Biz de on­la­rı des­tek­le­mek için her za­man yan­la­rın­da­yı­z” de­di. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si En­gel­li­ler ve Sağ­lık Hiz­met­le­ri Da­ire­si ta­ra­fın­dan otizm­li ço­cuk­la­rın ge­li­şi­mi için baş­la­tı­lan “O­tizm Bi­linç­li Ai­le Pro­je­si­”, “Dün­ya Otizm Far­kın­da­lık Gü­nü­”n­de ta­mam­lan­dı. Yak­la­şık 300 ai­le­nin ka­yıt yap­tır­dı­ğı eği­tim prog­ra­mı, pan­de­mi­den do­la­yı on­li­ne ola­rak ger­çek­leş­ti­ril­di. Ala­nın­da uz­man aka­de­mis­yen­ler eş­li­ğin­de ve­ri­len eği­tim­de; ai­le­le­re ‘o­tiz­mi ta­nı­la­ma ve nö­ro­lo­jik sü­reç’, ‘do­ğal öğ­re­tim yön­tem­le­ri’, ‘dil ve ko­nuş­ma bo­zuk­luk­la­rı’ ile ‘dav­ra­nış prob­lem­le­ri’ ko­nu­la­rı an­la­tıl­dı. “A­ile­le­ri­mi­zi ala­nın­da uz­man pro­fe­sör ho­ca­la­rı­mız­la bir ara­ya ge­tir­di­k” En­gel­li­ler ve Sağ­lık Hiz­met­le­ri Da­ire­si’nde gö­rev­li Fiz­yo­te­ra­pist Bil­ge Yıl­dı­rım, otizm­li ço­cuk­lar­la il­gi­li çok faz­la teo­ri ol­du­ğu­nu ve Mer­sin’de ai­le­le­rin ço­cuk­la­rıy­la bir­lik­te ko­nu­nun uz­man­la­rı­na ulaş­mak­ta zor­luk ya­şa­dık­la­rı­nı söy­le­ye­rek, “Biz de bu yüz­den ai­le­le­ri­mi­zi bu alan­da çok ün­lü pro­fe­sör ho­ca­la­rı­mız­la bir ara­ya ge­tir­dik. Ço­cuk­la­rı­mı­zı ilk baş­ta otiz­mi ta­nım­la­ma sü­re­cin­den ele al­dık. Da­ha son­ra nö­ro­lo­jik sü­re­ci­ne geç­tik. En önem­li ve ai­le için­de zor olan dav­ra­nış prob­lem­le­ri ve ev­de ya­pı­la­bi­le­cek ak­ti­vi­te­le­ri iş­lem­le­dik. Son ola­rak ise dil ve ko­nuş­ma eği­ti­mi ile tam da 2 Ni­san Otizm Far­kın­da­lık Gü­nü’nde son­lan­dır­dı­k” de­di. “A­ile­le­ri­miz pro­je­den çok mem­nun kal­dı­lar, de­va­mı­nı da is­ti­yor­la­r” Pro­je­yi “O­tizm Bi­linç­li Ai­le Pro­je­si­” adıy­la baş­lat­tık­la­rı­nı ve ai­le­le­rin çok mem­nun kal­dı­ğı­nı ifa­de eden Yıl­dı­rım, şun­la­rı söy­le­di: “Biz bu eği­ti­mi on­li­ne bir şe­kil­de ger­çek­leş­tir­dik. 300’e ya­kın ka­yıt al­dık. Her otu­ru­mu­mu­za or­ta­la­ma 200 ai­le ka­tı­lı­yor. Ta­bi sa­de­ce ai­le­ler de­ğil uz­man­lar da bu otu­rum­la­rı ta­kip edi­yor­lar. Ka­tı­lan ho­ca­la­rı­mız çok kıy­met­li ve ala­nın­da uz­man ho­ca­la­rı­mız. İlk baş­ta Mer­sin’de­ki kıy­met­li ho­ca­la­rı­mız Fev­zi­ye To­ros ve Çe­tin Oku­yaz ile ‘ta­nı­la­ma ve nö­ro­lo­jik sü­re­ci’ ko­nuş­tuk. Da­ha son­ra Es­ki­şe­hir Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si’nden çok kıy­met­li ho­ca­mız Prof. Dr. İb­ra­him Ha­lil Di­ken ile bir­lik­te ‘do­ğal öğ­re­tim yön­tem­le­ri’ ko­nu­su­nu ko­nuş­tuk. Otizm­li ço­cuk­la­rın en bü­yük prob­le­mi olan dav­ra­nış prob­lem­le­ri­ni, bu ala­nın du­aye­ni Bün­ya­min Bir­kan ho­ca­mız an­lat­tı. Otu­rum­la­rı­mız­da vi­de­olar olu­yor. So­ru­ce­vap kıs­mı olu­yor. Ai­le­ler ka­fa­la­rı­na ta­kı­lan ko­nu­lar­da her so­ru­yu so­ra­bi­li­yor. Bu şe­kil­de uz­man­la­ra ula­şa­bil­me ai­le­le­ri çok mut­lu edi­yor, çok ra­hat­la­tı­yor. En son otu­ru­mu­muz­da; en önem­li ko­nu­lar­dan bi­ri ‘dil ve ko­nuş­ma bo­zuk­luk­la­rı’ da çok ün­lü ko­nuş­ma te­ra­pis­ti olan Nev­zat Ege­men Na­kış­çı ho­ca­mız ta­ra­fın­dan an­la­tıl­dı. Ai­le­le­ri­miz bu pro­je­den çok mem­nun kal­dı, de­va­mı­nı da is­ti­yor­lar. Biz de on­la­rı des­tek­le­mek için her za­man yan­la­rın­da­yız.”