KAN VE KÖK HÜCRE BAGİSİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve Kı­zı­lay iş­bir­li­ğin­de kök hüc­re nak­li bek­le­yen has­ta­lar için ken­tin 3 fark­lı nok­ta­sın­da dü­zen­le­di­ği kök hüc­re ve kan ba­ğı­şı et­kin­li­ği yo­ğun il­gi gör­dü. Baş­lan­gı­cı­nı Baş­kan Va­hap Se­çer ve eşi Me­ral Se­çer’in yap­tı­ğı kam­pan­ya­ya 339 ki­şi kök hüc­re, 387 ki­şi de kan ba­ğı­şın­da bu­lun­du. Ba­ğış ya­pan va­tan­daş­lar kök hüc­re nak­li bek­le­yen has­ta­lar için umut ol­du. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve Kı­zı­lay iş­bir­li­ğin­de kök hüc­re nak­li bek­le­yen has­ta­lar için ken­tin 3 fark­lı nok­ta­sın­da dü­zen­le­nen kök hüc­re ve kan ba­ğı­şı et­kin­li­ği yo­ğun il­gi gör­dü. Baş­kan Va­hap Se­çer’in “Sev­gi ve İyi­leş­me Yı­lı­” ola­rak ilan et­ti­ği 2021 yı­lın­da baş­ta 5 ya­şın­da­ki Top­rak Sa­mi ol­mak üze­re kök hüc­re nak­li bek­le­yen has­ta­lar için kent mer­ke­zin­de ku­ru­lan stant­lar­da 3 gün bo­yun­ca ba­ğış kam­pan­ya­sı ger­çek­leş­ti­ril­di. Yo­ğun il­gi gö­ren kam­pan­ya­ya 339 ki­şi kök hüc­re, 387 ki­şi de kan ba­ğı­şın­da bu­lu­na­rak umut ol­du. Baş­kan Se­çer, va­tan­daş­la­ra kan ba­ğı­şı çağ­rı­sın­da bu­lun­muş­tu “Pay­laş­mak Ka­nı­mız­da Va­r” slo­ga­nıy­la baş­la­tı­lan kam­pan­ya­nın ilk gü­nün­de Taş Bi­na ya­nın­da ku­ru­lan kan mer­ke­zi­ni eşi Me­ral Se­çer ile zi­ya­ret eden Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer, kan ba­ğı­şın­da bu­lu­na­rak, kan ve kök hüc­re ba­ğı­şı­nın öne­mi­ne dik­kat çek­miş­ti. Kam­pan­ya kap­sa­mın­da Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si per­so­nel­le­ri ise kan ve kök hüc­re ba­ğış­çı­sı ola­rak kam­pan­ya­nın bir par­ça­sı ol­du. Baş­kan Se­çer, kam­pan­ya­nın ilk gü­nün­de dün­ya­nın çok ola­ğa­nüs­tü şart­lar­dan geç­ti­ği­ni ifa­de et­miş, şi­fa ara­yan has­ta­lar için va­tan­daş­la­ra kan ba­ğı­şı çağ­rı­sın­da bu­lun­muş­tu. Se­çer, “Pay­laş­mak ka­nı­mız­da var çok zen­gin bir cüm­le, bir kav­ram. Ül­ke­miz de do­ğal ola­rak dün­ya­nın bir par­ça­sı ve bu olum­suz­luk­lar­dan et­ki­len­di. Hem şi­fa bul­mak için kan ve kök hüc­re bek­len­ti­sin­de olan has­ta­la­rı­mız için bir umut ola­bi­lir mi­yiz di­ye Türk Kı­zı­la­yı­mız’a kan ba­ğı­şın­da bu­lun­du­k” de­miş­ti. Umut se­fer­ber­li­ği 3 gün sür­dü “Pay­laş­mak Ka­nı­mız­da Va­r” slo­ga­nıy­la dü­zen­le­nen ba­ğış kam­pan­ya­sı kap­sa­mın­da 3031 Mart’ta Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Taş Bi­na ya­nın­da ku­ru­lan stant­lar­da 10:0017:00 sa­at­le­ri ara­sın­da ba­ğış­çı ka­bul edil­di. 1 Ni­san’da Ak­be­len Me­zar­lı­ğı kar­şı­sın­da bu­lu­nan MES­Kİ Tek­nik Hiz­met­ler Bi­na­sı önün­de ku­ru­lan stant­lar­da 10:0016:00 sa­at­le­ri ve yi­ne ay­nı gün Öz­ge­can As­lan Mey­da­nı’nda ku­ru­lan stant­lar­da ise sa­at 10:0018:00 sa­at­le­ri ara­sın­da iş­lem­ler ger­çek­leş­ti­ril­di. Kam­pan­ya­ya 3 gün­de 637 ki­şi baş­vu­ru­da bu­lun­du. 92 ki­şi­nin baş­vu­ru­su kan ba­ğı­şı­na uy­gun bu­lun­ma­dı. Top­lam kök hüc­re ör­ne­ği ve­ren­le­rin sa­yı­sı 339, kan ba­ğı­şın­da bu­lu­nan­la­rın sa­yı­sı ise 387 ol­du. Kam­pan­ya için ba­ğış­ta bu­lu­nan va­tan­daş­lar ara­sın­da ilk kez kan ve­ren­ler de yer al­dı. Kam­pan­ya sa­ye­sin­de bun­dan son­ra­ki sü­reç için de va­tan­daş­lar kan ba­ğı­şı­na teş­vik edil­di.