ZİYARET

(MER­SİN BŞB. BA­SIN)  Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­ri­yer Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan ku­ru­lan ‘İş­gü­cü Pi­ya­sa­sı Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu’nun üye­le­ri, pro­je­le­ri­ni sun­mak üze­re Baş­kan Va­hap Se­çer’i zi­ya­ret et­ti. Zi­ya­ret­te, üni­ver­si­te­ler ve il­gi­li ku­ru­luş­lar­la ya­pı­lan ça­lış­ma­lar ve plan­la­nan pro­je­ler hak­kın­da bil­gi­ler ve­ril­di. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­ri­yer Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan ku­ru­lan ‘İş­gü­cü Pi­ya­sa­sı Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu’nun üye­le­ri, pro­je­le­ri­ni sun­mak üze­re Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Va­hap Se­çer’i zi­ya­ret et­ti. Zi­ya­ret­te, üni­ver­si­te­ler ve il­gi­li ku­ru­luş­lar­la ya­pı­lan ça­lış­ma­lar ve plan­la­nan pro­je­ler hak­kın­da bil­gi­ler ve­ri­lir­ken, üni­ver­si­te­ler ve sek­tör tem­sil­ci­le­ri ile Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ara­sın­da sür­dü­rü­le­bi­lir ile­ti­şim sağ­la­ma­nın öne­mi üze­rin­de du­rul­du. Zi­ya­ret­te; Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­ri­yer Mer­ke­zi Mü­dü­rü Ser­kan Öza­da, Mer­sin Üni­ver­si­te­si Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler Bö­lüm Baş­ka­nı Prof. Dr. Hü­se­yin Yü­ce­ol, Tar­sus Üni­ver­si­te­si Ka­ri­yer ve Me­zun Ofi­si Ko­or­di­na­tö­rü Dr. Naz­mi­ye Pek­kan, To­ros Üni­ver­si­te­si Ka­ri­yer Ge­liş­tir­me Uy­gu­la­ma ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi Mü­dü­rü Dr. Fey­ruz Us­lu­oğ­lu, Çağ Üni­ver­si­te­si Ka­ri­yer Ge­liş­tir­me Uy­gu­la­ma ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi Ko­or­di­na­tö­rü Öğ­re­tim Gö­rev­li­si Eda Kay­han, Mig­ros İn­san Kay­nak­la­rı Mü­dü­rü Ko­ray Öz­de­mir, To­ros Ta­rım İn­san Kay­nak­la­rı Yet­ki­li­si As­lı Dur­mu­şoğ­lu, Çağ Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Gö­rev­li­si Doç. Dr. Eda Ya­şa Özel­tür­kay, Mer­sin İl Mil­li Eği­tim Şu­be Mü­dü­rü Yıl­maz Gün­do­ğan, TOBB Mer­sin Ka­dın Gi­ri­şim­ci­ler Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ay­la Harp, Mer­sin İl Mil­li Eği­tim Ka­ri­yer Mer­ke­zi Yet­ki­li­si Be­tül Tur­han, MTSO EKAV Baş­ka­nı Ça­ğa­tay Gü­neş yer al­dı. Zi­ya­ret­te, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­ri­yer Mer­ke­zi Mü­dü­rü Ser­kan Öza­da ta­ra­fın­dan Ka­ri­yer Mer­ke­zi ko­or­di­nas­yo­nun­da ger­çek­leş­ti­ril­me­si plan­la­nan ‘On­li­ne Ka­ri­yer Gün­le­ri’ ve ‘As­kı­da Ka­ri­yer Pro­je­si’ an­la­tıl­dı. Ka­ri­yer Mer­ke­zi’nin pro­je or­tak­la­rı­nı ise Mer­sin Üni­ver­si­te­si, Tar­sus Üni­ver­si­te­si, Çağ Üni­ver­si­te­si, To­ros Üni­ver­si­te­si, Mer­sin İl Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü, Mer­sin Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı, Ak­de­niz İh­ra­cat­çı Bir­lik­le­ri, Eği­tim ve Kal­kın­ma Vak­fı ve Gi­ri­şim­ci İn­san Kay­nak­la­rı Der­ne­ği oluş­tu­ru­yor. Bü­yük­şe­hir’in Ka­ri­yer Mer­ke­zi rol mo­del ol­du; İl Mil­li Eği­tim bün­ye­sin­de bir Ka­ri­yer Mer­ke­zi ku­rul­du Tür­ki­ye’de ilk de­fa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ko­or­di­nas­yo­nun­da ka­ri­yer mer­kez­le­ri bir ara­ya gel­di. Bu bu­luş­ma­lar­da Bü­yük­şe­hir’in Ka­ri­yer Mer­ke­zi rol mo­del ol­du ve İl Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de bir ka­ri­yer mer­ke­zi ku­rul­du. Mer­kez, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­ri­yer Mer­ke­zi ile iş­bir­li­ği içe­ri­sin­de ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­re­cek.