TARSUS İDMANYURDU,  BEŞİKTAŞ  iLE KARDEŞ TAKIM OLDU

abdullah - 1 Nisan 2021 Perşembe

TARSUS İDMANYURDU, BEŞİKTAŞ iLE KARDEŞ TAKIM OLDU

kardes takim

(FI­RAT MAK­TAY) Mis­li.com 2. Lig Kır­mı­zı Grup ekip­le­rin­den Tar­sus id­man­yur­du, Sü­per Lig ekip­le­rin­den Be­şik­taş ku­lü­bü ile kar­deş  ta­kım ol­du. Edi­ni­len  bil­gi­ye  gö­re, Tar­sus id­man­yur­du Ku­lüp Baş­ka­nı Şa­hin Kır­bı­yık, pro­je­le­ri kap­sa­mın­da Be­şik­taş ile kar­deş ta­kım ol­duk­la­rı­nı açık­la­dı. Be­şik­taş Vo­da­fo­ne Are­na'da ko­nuk edi­len Baş­kan Ķır­bı­yık'a  Be­şik­taş Ku­lü­bü Yö­ne­tim Ku­ru­lu 2. Baş­ka­nı Fa­tih Av­şar eş­lik et­ti. Baş­kan Kır­bı­yık Tar­sus id­man­yur­su ku­lü­bü ola­rak  Tür­ki­ye'nin 4 bü­yuk­ler­den bi­ri­si olan  Be­şik­taş ile kar­deş ku­lüp ola­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dık­la­rı­nı ifa­de ede­rek şun­la­rı söy­le­di:  "Bjk ile kar­deş ta­kım an­laş­ma­sı ol­du mem­le­ke­ti­me ha­yır­lı ol­sun. Be­şik­taş ikin­ci baş­ka­nı Sa­yın Fa­tih Av­şar Bey'e na­zik mi­sa­fir­per­ver­li­ğin­den do­la­yı son­suz te­sek­kur ede­rim"