ALATA'YI SORDU

CHP Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Cen­giz Gök­çel, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­ra­rı ile ko­ru­ma sta­tü­sü 2700 de­kar­dan 83 de­ka­ra dü­şü­rü­len Ala­ta Ens­ti­tü­sü hak­kın­da açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Ala­ta Ens­ti­tü­sü­ne ait ara­zi­nin ko­ru­ma sta­tü­sü­nün de­ğiş­ti­ril­me­si­ni ve ko­ru­na­cak alan­la­rın da­ral­tıl­ma­sı­nı eleş­tir­di.CHP Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Cen­giz Gök­çel yap­tı­ğı açık­la­ma­da Ala­ta Bah­çe Kül­tür­le­ri Ens­ti­tü­sü’nün ta­rım­sal araş­tır­ma­lar ve ta­rı­mın ge­liş­ti­ril­me­si ba­kı­mın­dan ol­duk­ça önem­li bir ku­rum ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Geç­ti­ği­miz yıl­lar­da da ida­re ta­ra­fın­dan ara­zi dev­ri şek­liy­le ens­ti­tü­ye ait ara­zi­le­rin ama­cı dı­şı­na çı­ka­rıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Res­mi Ga­ze­te­de ya­yın­la­nan Cum­hur­baş­ka­nı Ka­ra­rı ile ke­sin ko­ru­na­cak ala­nın 83 de­ka­ra dü­şü­rül­me­si se­be­biy­le geç­ti­ği­miz yıl­lar­da ol­du­ğu gi­bi yi­ne ens­ti­tü­ye ait di­ğer alan­la­rın ama­cı dı­şı­na çı­ka­rıl­ma­sın­dan en­di­şe et­tik­le­ri­ni ifa­de et­ti. Gök­çel, “A­la­ta Ens­ti­tü­sü bu coğ­raf­ya­ya, ta­rı­ma bü­yük kat­kı­lar sun­muş bir ku­rum. Ens­ti­tü­nün ön­ce­ki yıl­lar­da yak­la­şık bin de­kar­lık bir kıs­mı or­ma­na dev­re­dil­mek su­re­tiy­le ama­cı dı­şı­na çı­kar­tıl­dı. Şim­di ko­ru­ma sta­tü­sün­de de­ği­şik­lik ya­pı­la­rak ben­zer bir du­rum ye­ni­den ya­ra­tıl­mak mı is­te­ni­yor? Ha­li ha­zır­da Ens­ti­tü­nün fa­ali­yet­le­ri­ni yü­rüt­tü­ğü yak­la­şık 2 bin 700 de­kar­lık ara­zi­nin, kı­yı şe­ri­din­de bu­lu­nan 83 de­ka­rı ke­sin ko­ru­na­cak has­sas alan ilan edil­di an­cak di­ğer kı­sım­lar için bu uy­gu­lan­ma­dı. Do­ğu Ak­de­niz’in bo­zul­muş kı­yı ya­pı­sı göz önün­de bu­lun­du­rul­du­ğun­da Mer­si­nEr­dem­li ara­sın­da bo­zul­ma­dan ka­la­bil­miş tek alan­dan bah­se­di­yo­ruz. Bu kı­yı şe­ri­di­nin ya­rı­sı­nın ko­ru­ma al­tı­na alı­nıp di­ğer ya­rı­sı­nın alın­ma­ma­sı yan­lış­tır. 83 de­kar­lık ko­ru­nan alan 3700 met­re kı­yı şe­ri­di­nin bir kıs­mı­nı kap­sı­yor, hal­bu­ki ke­sin ko­ru­na­cak has­sas ala­nı ilan eder­ken sa­hi­lin ta­ma­mı­nı kap­sa­ya­cak şe­kil­de, bir bü­tün şek­lin­de pro­je ya­pıl­ma­sı ge­re­kir­di­” de­di. Gök­çel, Ala­ta Ens­ti­tü­sü­ne ait ba­zı alan­la­ra ise Sür­dü­rü­le­bi­lir Ko­ru­ma ve Kon­trol­lü Kul­la­nım sta­tü­sü ve­ril­me­si­nin ise bu alan­la­rı ran­ta açıl­ma­sı­na im­kan sağ­la­ya­ca­ğı­nı ifa­de et­ti. Gök­çel, “D400 ka­ra­yo­lu­nun ku­zey kıs­mın­da bu­lu­nan yak­la­şık bin 400 de­ka­rın Sür­dü­rü­le­bi­lir Ko­ru­ma ve Kon­trol­lü Kul­la­nım sta­tü­sü­ne çev­ril­me­si son de­re­ce yan­lış bir ka­rar. Sür­dü­rü­le­bi­lir Ko­ru­ma ve Kon­trol­lü Kul­la­nım sta­tü­sü de­mek ile­ri­de bu ala­nın ima­ra açı­la­bil­me­si de­mek. ” de­di. “Biz De­ğer­le­ri­mi­zi Ran­ta Kur­ban Ver­me­ye­ce­ği­z”Söz­le­ri­ne Ala­ta Ens­ti­tü­sü­nün öne­mi­ne vur­gu ya­pa­rak de­vam eden Gök­çel, “A­la­ta, Türk ta­rı­mı­nın ge­liş­me­si ve Türk çift­çi­si­nin des­tek­len­me­si nok­ta­sın­da çok önem­li bir ko­nu­ma sa­hip. Özel­lik­le böl­ge çift­çi­si ve Türk ta­rı­mı için çok önem arz edi­yor. 2700 de­kar üze­rin­de fa­ali­ye­ti­ni sür­dü­rü­yor. Bu ara­zi as­lın­da mik­rok­li­ma özel­li­ği gös­te­ren bir ya­pı­da. 12 ay bo­yun­ca araş­tır­ma ge­liş­tir­me fa­ali­yet­le­ri­ne de­vam edi­le­bi­li­yor. Ko­ru­ma al­tı­na alı­nan sa­hil ke­si­min­de 83 de­kar­lık kü­çük bir bö­lüm de­niz kap­lum­ba­ğa­la­rı­nın ve kum zam­bak­la­rı­nın ye­tiş­ti­ği bir böl­ge. Bu ke­sin ko­ru­na­cak ala­nın 83 de­kar ile sı­nır­lı kal­ma­ma­sı­nı 3700 met­re olan sa­hi­lin ta­ma­mı­nın Ke­sin Ko­ru­na­cak Has­sas Alan ola­rak ka­bul edil­me­si­ni is­ti­yo­ruz. Ala­ta Ens­ti­tü­sü­ne ait top­rak­la­rın par­ça­la­na­rak ima­ra açıl­ma­sı­na ve rant­çı­lar ta­ra­fın­dan ta­lan edil­me­si­ne as­la izin ver­me­ye­ce­ği­z” di­ye ko­nuş­tu. “A­la­ta’nın Ta­ma­mı Ko­ru­ma Al­tı­na Alın­ma­lı­” Ala­ta Bah­çe Kül­tür­le­ri Ens­ti­tü­sü’nün ran­ta kur­ban git­me­si­ne izin ve­ril­me­ye­ce­ği­ni kay­de­den Gök­çel, “A­la­ta Ens­ti­tü­sü gi­bi ku­rum­la­rın de­ğer­le­ri ar­tık rant ara­cı gi­bi gö­rül­me­ye baş­lan­dı. 1944 yı­lın­da ku­rul­muş, ta­rih­sel bir de­ğer ta­şı­yan,  tu­runç­gil gen ban­ka­sı ve dö­nem ko­şul­la­rın­da ilk ısıt­ma­lı se­ra­nın ku­ru­la­rak böl­ge­de ör­tü al­tı üre­ti­min te­me­li­nin atıl­dı­ğı, tu­runç­gil, mey­ve­ci­lik, seb­ze­ci­lik, süs bit­ki­le­ri gi­bi alan­lar­da ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­re­rek yay­gın­laş­ma­sın­da önem­li rol oy­na­yan,  ıs­lah ça­lış­ma­la­rı so­nu­cun­da ge­liş­ti­ri­le­rek ye­ni tür ve çe­şit­le­rin tes­cil edil­di­ği,   ya­rım asır­dır ül­ke ta­rı­mı­na hiz­met eden bir ye­ri, ma­sa üze­rin­de oy­na­nan oyun­lar­la ran­ta kur­ban ver­me­ye­ce­ğiz. Eğer dü­şü­nü­len ger­çek­ten buy­sa, bu­nun ön­len­me­si için her tür­lü ya­sal hak­kı­mı­zı kul­la­nı­rız. Ni­te­lik­li Ko­ru­na­cak Alan ola­rak ilan edil­me­si ge­re­ken yer ens­ti­tü­nün ta­ma­mı­dır. 83 de­ka­rı ko­ru­yup yak­la­şık bin 400 yüz de­kar­lık ala­nı ran­ta çe­vir­mek Ala­ta Ens­ti­tü­sü­nü yok et­mek de­mek­tir. 83 de­kar için ilan edi­len Ke­sin Ko­ru­na­cak Has­sas Ala­nın, Ala­ta’nın kı­yı şe­ri­di­ni oluş­tu­ran 3700 met­re­lik kıs­mın ta­ma­mı­nın bü­tün­sel­li­ği sağ­la­na­cak şe­kil­de Ke­sin Ko­ru­na­cak Has­sas Alan ilan edil­me­si ge­re­kir­di­” şek­lin­de ko­nuş­tu. (CHP Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Cen­giz Gök­çel)