TOPLU TASİMA YERLESKESİ

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin çev­re dos­tu CNG ya­kı­tı ye­ni oto­büs­le­ri için do­ğa dos­tu Top­lu Ta­şı­ma Yer­leş­ke­si’nin ya­pı­mı sü­rü­yor. Yer­leş­ke, be­le­di­ye oto­büs­le­ri­ne hiz­met et­mek üze­re 404 adet oto­büs park ye­ri, do­ğal­gaz ve akar­ya­kıt do­lum is­tas­yon­la­rı, araç ba­kım atöl­ye­si, araç yı­ka­ma ala­nı­nın ya­nı sı­ra gö­rün­tü­le­me mer­ke­zi, din­len­me alan­la­rı ve ofis­le­rin yer al­dı­ğı bir ula­şım mer­ke­zi ola­cak. Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri, alan­da ze­min güç­len­dir­me ve sa­ha iyi­leş­tir­me ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Baş­kan Va­hap Se­çer ön­cü­lü­ğün­de çev­re­ci bir Mer­sin ya­rat­mak için ça­lış­ma­la­rı­na de­vam edi­yor. Ula­şı­mın ra­hat­la­ma­sı ve va­tan­daş­la­rın gü­zer­gah ta­lep­le­ri­ne da­ha kı­sa sü­re­de ya­nıt ver­me­yi amaç­la­yan Bü­yük­şe­hir, bu kap­sam­da 73 adet CNG ya­kıt­lı çev­re dos­tu oto­büs alı­mı­na git­ti. Ya­kın za­man­da tes­lim edi­le­cek do­ğal­gaz ya­kıt­lı araç­la­rın ya­nı sı­ra di­ğer be­le­di­ye oto­büs­le­ri­nin de ula­şım mer­ke­zi ola­rak ha­zır­la­nan Top­lu Ta­şı­ma Yer­leş­ke­si’ne iliş­kin ça­lış­ma­lar de­vam edi­yor.   Yer­leş­ke­de do­lum is­tas­yon­la­rın­dan din­len­me alan­la­rı­na ka­dar her ay­rın­tı dü­şü­nül­dü Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Fen İş­le­ri, Etüt ve Pro­je­ler ile Ula­şım Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı pay­daş­lı­ğın­da yü­rü­tü­len  ve To­ros­lar İl­çe­si’nde ME­ŞOT’un ku­ze­yin­de­ki atıl bir alan­da ça­lış­ma­la­rı sü­ren Top­lu Ta­şı­ma Yer­leş­ke­si için üni­ver­si­te­ler­den aka­de­mik da­nış­man­lık hiz­me­ti de alı­nı­yor. Ar­sa ala­nı 67 bin 837 met­re­ka­re, ya­pı ala­nı ise 8 bin 416 met­re­ka­re olan Top­lu Ta­şı­ma Yer­leş­ke­si, 404 adet be­le­di­ye oto­bü­sü park ye­ri, do­ğal­gaz ve akar­ya­kıt do­lum is­tas­yon­la­rı, araç ba­kım atöl­ye­si, araç yı­ka­ma ala­nı­nın ya­nı sı­ra gö­rün­tü­le­me mer­ke­zi, din­len­me alan­la­rı ve ofis­le­rin yer al­dı­ğı bir ula­şım mer­ke­zi ola­cak. Alan­da Fen İş­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’na bağ­lı tek­nik ekip­ler ta­ra­fın­dan ze­min güç­len­dir­me ve sa­ha iyi­leş­tir­me ça­lış­ma­la­rı ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. Çev­re dos­tu araç­la­rın do­lu­mu bu te­sis­te ola­cak 2021 yı­lı içe­ri­sin­de tes­lim edi­le­cek olan 73 do­ğal­gaz ya­kıt­lı oto­büs için bir do­lum is­tas­yo­nu bu te­sis için­de yer ala­cak. Baş­kan Se­çer, do­ğal­gaz ya­kıt­lı araç­la­rın hem çev­re dos­tu hem de ya­kıt ta­sar­ru­fu ile da­ha az ma­li­yet­li ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, bu alan­da­ki ça­lış­ma­la­ra bü­yük önem ver­dik­le­ri­ni vur­gu­lu­yor. To­ros­lar İl­çe­si’nde ya­pı­la­cak te­sis­le il­gi­li de bil­gi ve­ren Baş­kan Se­çer, “Bu yıl baş­lat­tı­ğı­mız 40 mil­yon li­ra­lık bir yer­leş­ke pro­je­miz var­dı. Onun içe­ri­sin­de CNG’li araç­lar için bir do­lum te­si­si ya­pa­ca­ğı­z” açık­la­ma­sın­da bu­lun­muş­tu. 79 dö­nüm ala­na sa­hip pro­je Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Fen İş­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’nda İn­şa­at Mü­hen­di­si ola­rak gö­rev ya­pan İb­ra­him Can De­ğer­li, Top­lu Ta­şı­ma Yer­leş­ke­si ze­min güç­len­dir­me ve sa­ha iş­le­rin­de kon­trol gö­re­vi­ni yü­rüt­tü­ğü­nü be­lir­te­rek, “Top­lu Ta­şı­ma Yer­leş­ke­si pro­je­si­ne gö­re CNG ya­ni sı­kış­tı­rıl­mış do­ğal­gaz ve akar­ya­kıt is­tas­yo­nu, araç yı­ka­ma alan­la­rı, fi­lo mer­ke­zi, atöl­ye bi­na­la­rı ve de­po ola­rak kul­la­nı­la­cak sun­dur­ma­lı ya­pı­lar bu­lu­na­cak­tır. İha­le­si ya­pı­la­rak söz­leş­me­si Fen İş­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­mız­ca yü­rü­tü­len bu iş kap­sa­mın­da ze­min iyi­leş­tir­me iş­le­ri ve sa­ha iş­le­ri ya­pıl­mak­ta­dır. CNG ve akar­ya­kıt is­tas­yo­nu işi ve bah­set­ti­ğim di­ğer bi­na­lar ise bir prog­ram da­hi­lin­de ger­çek­leş­ti­ri­le­cek iha­le­ler kap­sa­mın­da ya­pı­la­cak­tı­r” de­di. “Ze­min iyi­leş­tir­me yön­te­mi ola­rak di­na­mik kom­pak­si­yon uy­gu­la­ma­sı ya­pıl­mak­ta­dı­r” Yer­leş­ke­de yü­rü­tü­len ça­lış­ma­la­rın ay­rın­tı­la­rın­dan bah­se­den De­ğer­li, şöy­le de­vam et­ti: “Ze­min iyi­leş­tir­me yön­te­mi ola­rak di­na­mik kom­pak­si­yon uy­gu­la­ma­sı ya­pıl­mak­ta­dır. Sa­ha­da ya­pı­lan uy­gu­la­ma­lar ta­ra­fı­mız­dan ta­kip edi­le­rek ge­rek­li nok­ta­lar­da son­daj ça­lış­ma­la­rı, sa­ha de­ney­le­ri ve la­bo­ra­tu­var de­ney­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı sağ­la­na­rak Etüt ve Pro­je­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı, iş kap­sa­mın­da mü­şa­vir­lik hiz­met­le­ri üst­le­nen fir­ma ve aka­de­mik da­nış­man­lı­ğı­na baş­vur­du­ğu­nuz ta­raf­lar ile ko­or­di­ne­li ola­rak ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­ler ve ra­por­lar ile iler­le­mek­te­dir. Yak­la­şık 79 dö­nüm­lük ala­na sa­hip bu ala­nın do­ğal­gaz­lı oto­büs­ler için ya­pı­la­cak çev­re­ci bir pro­je kap­sa­mın­da de­ğer­len­di­ril­me­si amaç­lan­mak­ta­dır.”