ÇAMLİYAYLA

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, 2020 yı­lı­nın son iş gü­nün­de be­le­di­ye per­so­ne­liy­le bir ara­ya ge­le­rek on­la­rın Ye­ni Yı­lı’nı kut­la­dı. Baş­kan Te­pe­bağ­lı, ön­ce Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye Hiz­met Bi­na­sın­da gö­rev­li per­so­ne­li ma­ka­mın­da ka­bul et­tik­ten son­ra, De­mir­taş mev­ki­in­de bu­lu­nan Ka­de­me per­so­nel­le­ri­ni zi­ya­ret et­ti.Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­si’nin tüm ça­lı­şan­la­rıy­la bir­lik­te bü­yük bir ai­le ol­du­ğu­nu be­lir­ten Baş­kan Te­pe­bağ­lı, “Dün­ya­yı ve ül­ke­mi­zi de et­ki­si al­tı­na alan Co­vid19 sal­gı­nı ne­de­niy­le 2020 yı­lın­da zor gün­ler ge­çir­dik. Bu sü­reç­te, sağ­lık ve tek bir ne­fe­sin bi­le ne ka­dar de­ğer­li ol­du­ğu­nu hep bir­lik­te öğ­ren­dik. Bu zor gün­le­ri in­şal­lah en kı­sa za­man­da hep bir­lik­te at­la­ta­ca­ğız. Acı­sıy­la, tat­lı­sıy­la bir yı­lı da­ha ge­ri­de bı­rak­tık. Ben bir kez da­ha Çam­lı­yay­la’mız için ter akı­tan tüm me­sa­i ar­ka­daş­la­rı­ma şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­ru­m” de­di.  “2021 yı­lı, da­ha yo­ğun iş yı­lı­mız ola­ca­k” di­yen Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, Co­vid19 sal­gı­nı­na rağ­men 2020 yı­lın­da çok önem­li pro­je­le­re ve ya­tı­rım­la­ra im­za at­tık­la­rı­nı, ye­ni yıl­da da ay­nı per­for­mans ile Çam­lı­yay­la­lı hem­şe­ri­le­ri­ne çok da­ha faz­la hiz­met ede­cek­le­ri­ni söy­le­di. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Te­pe­bağ­lı, Ye­ni Yıl me­sa­jın­da ise şu ifa­de­le­re yer ver­di: “Ye­ni ümit­ler ve ye­ni bek­len­ti­ler­le ye­ni bir yı­la da­ha gi­ri­yo­ruz. Ta­bi ki ön­ce­lik­le di­le­ği­miz ül­ke­miz ve tüm dün­ya­da sal­gın sü­re­ci­nin bir an ön­ce so­na er­me­si­dir. Geç­miş­te ol­du­ğu gi­bi mu­hab­bet­le ku­cak­laş­ma­la­rın ya­şa­na­ca­ğı gün­le­rin gel­me­si­ni di­li­yor ve umut edi­yo­ruz. Ta­bi bu hu­sus­la­rın ya­nı sı­ra ba­rı­şın, sev­gi­nin ve hoş­gö­rü­nün ege­men ol­ma­sı in­san­la­rı­mı­zın re­fah için­de ya­şa­ma­sı ise en kal­bi te­men­ni­miz­dir. Ye­ni yıl­da ve da­ha ni­ce yıl­lar­da aziz mil­le­ti­mi­zin gü­cü­ne ina­na­rak, ümi­di­mi­zi her da­im can­lı tu­ta­rak, ka­ram­sar­lı­ğa ka­pıl­ma­dan, yo­rul­ma­dan, kar­deş­lik hu­ku­ku­na sa­dık ka­la­rak tüm Tür­ki­ye’ye ve Çam­lı­yay­la­lı hem­şe­ri­le­ri­me hu­zur ve gü­ven or­ta­mın­da sağ­lık­lı ve sıh­hat­li ye­ni yıl­lar te­men­ni edi­yo­rum.”