FEN İSLERİ ÇALİSİYOR

(Ya­se­min Ho­mur­lu) Çam­lı­yay­la Be­le­di­ye­si Fen İş­le­ri ekip­le­ri, ça­lış­ma­la­rı­nı kış ay­la­rın­da da ara­lık­sız sür­dü­rü­yor. Be­le­di­ye Fen İş­le­ri­ne bağ­lı ekip­ler ta­ra­fın­dan, Sa­rı­ko­yak ve Cu­ma­ya­ka­sı Ma­hal­le­le­rin­de yol ba­kım ve ona­rım ça­lış­ma­la­rı de­vam eder­ken, Ça­yı­re­kin­li­ği Ma­hal­le­si Me­nek­şe so­kak da  büz  dö­şe­me  ça­lış­ma­la­rı sü­rü­yor. Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Te­pe­bağ­lı, so­ğuk ha­va­ya rağ­men ih­ti­yaç du­yu­lan bü­tün böl­ge­ler­de ça­lış­ma­la­rın de­vam et­ti­ği­ni be­lir­te­rek, kış ay­la­rı­nın zor­lu geç­me ih­ti­ma­li­ne kar­şı da tüm ted­bir­le­ri al­dık­la­rı­nı söy­le­di.Yaz se­zo­nu ile bir­lik­te Çam­lı­yay­la mer­kez ma­hal­le­ler baş­ta ol­mak üze­re tüm ma­hal­le­le­rin­de cid­di bir ça­lış­ma dö­ne­mi ge­çir­dik­le­ri­nin al­tı­nı çi­zen Be­le­di­ye Baş­ka­nı Te­pe­bağ­lı, ekip­le­rin sü­rek­li te­yak­kuz ha­lin­de ve en zor şart­la­ra ha­zır ol­du­ğu­nu söz­le­ri­ne ek­le­di.