ZEHIRLENMELERE KARSI UYARI

(MER­SİN BŞB. BA­SIN) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İt­fa­iye Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı, kış ay­la­rı­nın gel­me­si ile bir­lik­te ar­tan ısın­ma ih­ti­ya­cın­dan kay­nak­lı çı­ka­bi­le­cek yan­gın­la­ra ve ze­hir­len­me­le­re kar­şı va­tan­daş­la­rı uya­rı­yor. Ka­lo­ri­fer­ler, ku­ral­la­ra uy­gun ya­pıl­ma­yan ba­ca­lar, düz­gün ku­rul­ma­yan so­ba­lar, ısı­tı­cı­lar ve priz­ler­de ta­kı­lı bı­ra­kı­lan fiş­ler teh­li­ke ya­ra­tı­yor. Ba­ca te­miz­li­ği ile so­ba ya­kar­ken ben­zin, ti­ner gi­bi ko­lay par­la­yı­cı mad­de­ler­den uzak du­rul­ma­sı da önem ta­şı­yor.İt­fa­iye ekip­le­ri, ka­lo­ri­fer­ler, ku­ral­la­ra uy­gun ya­pıl­ma­yan ba­ca­lar, düz­gün ku­rul­ma­yan so­ba­lar, ısı­tı­cı­lar ve priz­ler­de ta­kı­lı bı­ra­kı­lan fiş­ler baş­ta ol­mak üze­re yan­gı­na ve ze­hir­len­me­ye se­be­bi­yet ve­ren ko­nu­lar­da va­tan­daş­la­rı bi­linç­len­di­ri­yor.İt­fa­iye Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ekip­le­ri, te­miz­len­me­yen ve uy­gun ya­pıl­ma­yan so­ba ba­ca­la­rı­nın za­man içe­ri­sin­de ku­rum bağ­la­ya­rak, tı­kan­ma­la­ra se­bep ol­du­ğu­nu ve tah­li­ye edi­le­me­yen kar­bon­mo­nok­sit gaz­la­rı­nın ölüm­le­ri, ku­rum tu­tuş­ma­la­rı­nın ise yan­gın­la­rı be­ra­be­rin­de ge­tir­di­ği­ni be­lir­ti­yor. Ku­ral­la­ra uy­gun ola­rak ku­rul­ma­yan ve ya­kıl­ma­yan so­ba, ka­lo­ri­fer, ba­ca ile elek­trik­li ısı­tı­cı ve vol­taj dal­ga­lan­ma­la­rın­dan za­rar gö­ren di­ğer elek­trik­li eş­ya­lar yan­gın ve ze­hir­len­me ris­ki­ni ar­tı­ran fak­tör­ler ara­sın­da yer alı­yor. Va­tan­daş­la­rın di­lek­çe ile ta­le­bi üze­ri­ne ba­ca te­miz­lik­le­ri­ne gi­den İt­fa­iye Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ekip­le­ri, te­miz­lik­le­ri iti­na ile ger­çek­leş­ti­rir­ken, ba­ca te­miz­lik­le­ri sa­ye­sin­de hem gaz­dan do­la­yı ya­şa­na­bi­le­cek ze­hir­len­me­le­rin önü­ne ge­çi­le­ce­ği­ni, hem de bi­na yan­gın­la­rı­na en­gel olu­na­ca­ğı­nı ifa­de edi­yor. Ekip­ler, so­ba­yı yak­mak için ben­zin, ti­ner gi­bi ko­lay par­la­yı­cı ve ya­nı­cı mad­de­ler­den uzak dur­ma­nın öne­mi­ne dik­kat çe­ki­yor. İş yer­le­ri­nin yıl­da 2, ko­nut­la­rın ise 1 kez ba­ca te­miz­li­ği yap­tır­ma­sı ge­re­ki­yor. Elek­trik­li ısıt­ma ci­haz­la­rı­nın te­si­sat ve ge­nel ba­kım­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı, si­gor­ta ku­tu­la­rın­da ka­çak akım rö­le­si bu­lun­ma­sı ve çok­lu elek­trik priz kul­la­nı­mın­da da faz­la akım çe­ken bir­den faz­la ci­haz kul­la­nıl­ma­ma­sı ge­re­ki­yor.İt­fa­iye Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’nda gö­rev­li İt­fa­iye Eği­tim Ami­ri Le­vent Der­ya, kış ay­la­rı­nın gel­me­siy­le bir­lik­te yan­gın ve ze­hir­len­me olay­la­rın­da ya­şa­nan ar­tı­şa de­ği­ne­rek, bu olay­la­ra ne­den olan baş­lık­la­rı sı­ra­la­dı. Der­ya, “Yan­gı­nın se­bep­le­rin­den bi­rin­ci­si ka­lo­ri­fer­ler, ikin­ci­si ba­ca­lar, üçün­cü­sü nor­mal ve düz­gün ku­rul­ma­yan so­ba­lar, dör­dün­cü­sü ısı­tı­cı­lar, be­şin­ci­si de ev­de­ki priz­ler. Ka­lo­ri­fer­ler, ba­ca­lar ve uy­gun ku­rul­ma­yan so­ba­lar ve­ya düz­gün ya­pıl­ma­yan ba­ca­lar, za­man­la ku­rum bağ­lı­yor. Ku­rum bağ­la­dık­tan son­ra bu kar­bon­mo­nok­sit gaz, hem ze­hir­len­me­ye hem de yan­gın çık­ma­sı­na se­bep olu­yor. So­ba­lar­la ve ba­ca­lar­la bir­lik­te ısı­tı­cı­lar da çok önem­li. Isı­tı­cı­lar­da ara kab­lo kul­la­nı­lı­yor, bu ara kab­lo­la­rı ge­rek­me­dik­çe kul­lan­ma­sın­lar. Ge­len yük­sek vol­taj, ara kab­lo­ya ve­ri­yor ve ara kab­lo da za­yıf ol­du­ğu için yan­gı­na se­bep olu­yor ve ev­de­ki in­san­la­rın ze­hir­len­me­si­ne se­bep olu­yo­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Va­tan­daş­la­rı ev­de dik­kat et­me­le­ri ge­re­ken nok­ta­lar­da da uya­ran Der­ya, “Ev­den çı­kar­ken buz­do­la­bı ha­riç, bü­tün fiş­le­ri­mi­zi çe­ke­lim ve­ya ge­ce ya­tar­ken, cep te­le­fo­nu­mu­zun fi­şi­ni şarj­da bı­rak­ma­ya­lım. Ke­sin­lik­le buz­do­la­bı ha­riç, ça­ma­şır ma­ki­ne­si, bu­la­şık ma­ki­ne­si, fı­rın­lı ocak, bun­la­rın fiş­le­ri­ni çe­ke­lim. Çün­kü ge­ce elek­trik ke­sil­me­si du­ru­mun­da, elek­trik tek­rar ge­lir­ken yük­sek vol­taj ev­de yan­gı­na se­bep olu­yor. Bu se­bep­ten do­la­yı ev­de yan­gın çık­tı­ğı an siz ya­tar­ken ze­hir­len­me­ye se­bep olu­yo­r” de­di. İt­fa­iye Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ekip­le­ri, yan­gın, ze­hir­len­me gi­bi her­han­gi bir olum­suz­luk­la kar­şı­la­şıl­ma­sı du­ru­mun­da va­tan­daş­la­rın za­man kay­bet­me­den 112’yi ara­ma­la­rı­nın öne­mi­ne dik­kat çek­ti.