ÇIÇEKLERLE BEZENIYOR

Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si,

     Tar­sus’ta bu­lu­nan cad­de ve bul­var­la­rı, ren­ga­renk çi­çek­ler­le süs­lü­yor. Ken­tin on­lar­ca nok­ta­sın­da ça­lış­ma yü­rü­ten Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Tar­sus­Çam­lı­yay­la Şu­be Mü­dür­lü­ğü Park ve Bah­çe­ler Bi­ri­mi Ekip­le­ri, mev­sim­lik çi­çek di­ki­mi­nin ya­nı sı­ra böl­ge ik­li­mi­ne uy­gun, ağaç ve ma­ki ti­pi bo­dur süs bit­ki­le­ri­nin de di­kim­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­ri­yor. Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri ay­rı­ca cad­de, bul­var, park­lar ile D400 ka­ra­yo­lu or­ta re­füj bö­lü­mün­de ba­kım, bu­da­ma ve te­miz­lik ça­lış­ma­la­rı­na da ara­lık­sız de­vam edi­yor.

     Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Tar­sus’ta so­rum­lu­luk ala­nın­da bu­lu­nan cad­de ve bul­var­la­rın te­miz­lik­le­ri­ni 7/24 sür­dü­rür­ken, bir ta­raf­tan da mev­sim­lik çi­çek di­kim­le­ri­ne de de­vam edi­yor. Ken­tin on­lar­ca nok­ta­sın­da ça­lış­ma yü­rü­ten Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Tar­sus­Çam­lı­yay­la Şu­be Mü­dür­lü­ğü Park ve Bah­çe­ler Bi­ri­mi Ekip­le­ri, mev­sim­lik çi­çek di­ki­mi­nin ya­nı sı­ra böl­ge ik­li­mi­ne uy­gun, ağaç ve ma­ki ti­pi bo­dur süs bit­ki­le­ri­nin de di­kim­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­ri­yor. 80 bi­nin üze­rin­de çi­çek di­ki­mi ya­pıl­dı Tar­sus mer­kez­de yer alan tüm cad­de ve bul­var­lar­da ba­kım, te­miz­lik ve bu­da­ma fa­ali­ye­ti yü­rü­ten Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri, son iki ay­lık dö­nem­de kent mer­ke­zin­de 80 bi­nin üze­rin­de mev­sim­lik çi­çek di­ki­mi yap­tı.

     Böl­ge ik­li­mi­ne uy­gun olan süs la­ha­na­sı, por­ta­kal ner­gi­si, ba­lı­kağ­zı, me­nek­şe, bel­lis pa­pat­ya­sı, Çin ka­ran­fi­li gi­bi mev­sim­lik çi­çek di­ki­mi ya­pan ekip­ler, İs­met­pa­şa Bul­va­rı üze­rin­de bu­lu­nan ta­ri­hi Kle­opat­ra ka­pı­sı ci­va­rın­da uy­gu­la­dık­la­rı ça­lış­ma­lar­la, ta­ri­hi ya­pıy­la bir­lik­te es­te­tik gö­rün­tü­nün de or­ta­ya çık­ma­sı­nı sağ­la­dı­lar. Yi­ne böl­ge ik­li­mi­ne uy­gun ağaç, sar­ma­şık ve ma­ki ti­pi bit­ki tür­le­ri olan alev ça­lı­sı, al­tu­ni taf­lan, şim­şir, iri­si­na, kar­to­pu, ma­vi çam, ma­zı ve zak­kum­dan yüz­ler­ce­si de kent ge­ne­lin­de­ki cad­de ve bul­var­la­rın or­ta re­füj­le­ri­ne ve uy­gun olan dö­ner kav­şak nok­ta­la­rı­na di­kil­di. Top­rak ka­bart­ma ve ça­lı tü­rü bit­ki­ler form bu­da­ma ça­lış­ma­sı da ya­pan ekip­ler, haf­ta içi ol­du­ğu gi­bi, so­ka­ğa çık­ma ya­sa­ğı­nın uy­gu­lan­dı­ğı haf­ta so­nun­da da Ötü­ken Va­di Park, Kül­tür Park, Ata­türk ve Genç­lik Par­kı, Dev­let Par­kı Me­si­re Ala­nı ve Ya­ren­lik Ala­nın­da te­miz­lik, su­la­ma, bu­da­ma, bit­ki di­kim, güb­re­le­me ve ba­kım ça­lış­ma­la­rı­na de­vam et­ti. D400 üze­rin­de te­miz­lik ve ba­kım Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Tar­sus­Çam­lı­yay­la Şu­be Mü­dür­lü­ğü Park ve Bah­çe­ler Bi­ri­mi Ekip­le­ri’nin so­rum­lu­lu­ğun­da olan D400 ka­ra­yo­lu or­ta re­fü­jü­nün Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si kav­şa­ğı ile Ada­na il sı­nı­rı­na ka­dar olan bö­lü­mün­de de ba­kım, te­miz­lik ve bu­da­ma fa­ali­yet­le­ri sü­rek­li şe­kil­de uy­gu­la­nı­yor.  Za­rar­lı­la­ra kar­şı mü­ca­de­le Bü­yük­şe­hir, bir ta­raf­tan kent ge­ne­lin­de ye­şil­len­dir­me ça­lış­ma­la­rı­na hız ve­rir­ken, bir ta­raf­tan da za­rar­lı­la­ra kar­şı da zi­ra­i ilaç sa­lı­nım ça­lış­ma­sı uy­gu­lu­yor. Ekip­ler kır­mı­zı pal­mi­ye bö­ce­ği­nin za­rar ver­di­ği iki ağa­cı ke­se­rek im­ha­sı­nı ger­çek­leş­tir­di. Ba­kım ve di­kim ça­lış­ma­la­rı dü­zen­li şe­kil­de ger­çek­leş­ti­ri­li­yor Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mec­lis üye­si ve Ko­or­di­nas­yon So­rum­lu­su Ali Bol­taç, so­rum­lu­luk alan­la­rın­da bu­lu­nan tüm cad­de, bul­var ve park­lar ile D400 ka­ra­yo­lu üze­rin­de, ba­kım, te­miz­lik ve bu­da­ma fa­ali­yet­le­ri­nin dü­zen­li bir şe­kil­de ya­pıl­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. Ali Bol­taç, “Bü­yük­şe­hir ola­rak Tar­sus’mu­zun da­ha gü­zel cad­de­le­re sa­hip ol­ma­sı adı­na ça­lış­ma­lar yü­rü­tü­yo­ruz. Son iki ay­lık dö­nem­de 80 bi­nin üze­rin­de mev­sim­lik çi­çe­ği es­te­tik şe­kil­de top­rak­la bu­luş­tur­duk. Bu­nun ya­nı sı­ra da böl­ge ik­li­mi­ne uy­gun yüz­ler­ce ağaç, sar­ma­şık ve ma­ki tü­rü bit­ki­le­rin ekim­le­ri ger­çek­leş­ti. Pan­de­mi ne­de­niy­le kı­sıt­la­ma­la­rın uy­gu­lan­dı­ğı şu gün­ler­de özel­lik­le ile­ri yaş al­mış yurt­taş­la­rı­mı­zın ve 20 yaş al­tı ço­cuk ve genç­le­ri­mi­zin hij­yen bir or­tam­da te­miz ha­va ala­bil­me­le­ri için­de Ötü­ken Va­di Park, Kül­tür Park, Ata­türk ve Genç­lik Par­kı gi­bi ken­ti­mi­zin sim­ge nok­ta­la­rın­da da ay­nı has­sa­si­yet ile ekip­le­ri­miz ça­lış­ma yü­rüt­mek­te­dir. Bü­yük­şe­hir ola­rak yı­lın 12 ayı bo­yun­ca, prog­ram da­hi­lin­de çi­çek ve ağaç di­kim­le­ri­miz ve ba­kım ça­lış­ma­la­rı­mız de­vam ede­cek­ti­r” de­di. (TAR­SUS KO­OR­Dİ­NAS­YON)