TIY KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPTI

(HA­BER MER­KE­Zİ) Tar­sus be­le­di­ye baş­ka­nı Ha­luk Boz­do­ğan, gü­zi­de ku­lü­bü­müz Tar­sus İd­man­yur­du'nda eko­no­mik ve yö­ne­tim­sel ge­liş­me­le­re sos­yal med­ya he­sa­bın­dan açık­la­ma­da bu­lu­na­rak, “Tür­ki­ye'nin en es­ki ku­lüp­le­rin­den bi­ri­si olan Tar­sus İd­man Yur­du "kim­se­nin ta­pu­lu ma­lı" de­ğil­se bi­le "sa­hip­siz de de­ğil­dir" di­ye­rek, ka­za­nı­lan bir maç son­ra­sı ga­li­bi­ye­ti spor­cu­la­rı­mız­la so­yun­ma oda­sın­da kut­lar­ken; zor za­man­lar­da da kö­şe­mi­ze çe­ki­lip ge­liş­me­le­ri sey­ret­me­di­k” de­di. Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Boz­do­ğan’ın açık­la­ma­sı ay­nen şöy­le: “Tar­sus İd­man Yur­du ile il­gi­li son 1 haf­ta­dır ya­ra­tıl­ma­ya ça­lı­şı­lan al­gı ope­ras­yo­nu ne­ti­ce­sin­de, ku­lü­bü­mü­zün ge­liş­me­ler­den olum­suz et­ki­len­me­me­si için tek­nik he­yet, ku­lüp ça­lı­şan­la­rı ve yö­ne­ti­ci­le­ri­mi­ze mo­ral zi­ya­re­tin­de bu­lun­duk. Tür­ki­ye'nin en es­ki ku­lüp­le­rin­den bi­ri­si olan Tar­sus İd­man Yur­du "kim­se­nin ta­pu­lu ma­lı" de­ğil­se bi­le "sa­hip­siz de de­ğil­dir" di­ye­rek, ka­za­nı­lan bir maç son­ra­sı ga­li­bi­ye­ti spor­cu­la­rı­mız­la so­yun­ma oda­sın­da kut­lar­ken; zor za­man­lar­da da kö­şe­mi­ze çe­ki­lip ge­liş­me­le­ri sey­ret­me­dik. 20 ay­dır ve­ri­le­bi­le­cek tüm des­tek­le­ri ver­dik, ver­me­ye de de­vam edi­yo­ruz. Se­çim mey­dan­la­rın­da Tar­sus İd­man Yur­du üs­tün­den ve­ri­len söz­le­ri tut­ma­yan, ka­pı­sın­dan adı­mı­nı bi­le at­ma­yan­lar­dan de­ğil, her da­im çö­züm ara­yan, üre­ten, şart­la­rı zor­la­ya­rak ta­kı­mın önü­nü aç­mak için mü­ca­de­le eden­ler­den ol­duk, ol­ma­ya da de­vam edi­yo­ruz. Mal­ze­me­ci­le­ri­miz­den tek­nik eki­be, spor­cu­la­rı­mız­dan di­ğer tüm ek­sik­le­re can­su­yu ol­duk, dost ol­duk, yol­daş ol­duk; ol­ma­ya da de­vam edi­yo­ruz. Cum­hu­ri­ye­ti­miz­le ya­şıt Tar­sus İd­man Yur­du, Ken­ya'nın, Fas'ın, Sri Lan­ka'nın ta­kı­mı de­ğil­dir, de­dik; gü­nü gel­di Kay­se­ri'den pat­ron­la­ra sa­tıl­dı, gü­nü gel­di Bo­lu'dan ağa­la­ra sa­tıl­dı; Ada­na'dan, Kon­ya'dan, Trab­zon'dan fab­ri­ka­tör­le­re sa­tıl­dı de­di­ler, gü­nü gel­di ta­raf­ta­rıy­la si­mit ay­ran yi­ye­rek tri­bün­ler­de; gü­nü gel­di her şe­yi­miz­le ku­lüp bi­na­mız­da yer al­dık, "sa­tı­la­maz," de­dik, sat­tır­ma­dık, sat­tır­ma­ma­ya da de­vam edi­yo­ruz. Tar­sus İd­man Yur­du, ta­raf­tar grup­la­rı­nın, çe­şit­li olu­şum­la­rın, ta­kı­mı­na, ta­kım yö­ne­ti­ci­si­ne, ku­lüp baş­kan­la­rı­na küf­re­den­le­rin de­ğil HAL­KIN ta­kı­mı­dır, de­mek için; 1986 yı­lın­da, bir şeh­ri sa­ba­hın­da şam­pi­yon­lu­ğa ha­zır­la­yan­la­rın, ak­şa­mın­da na­sıl bir ce­hen­nem ya­şa­dık­la­rı­nı; Tar­sus İd­man Yur­du aş­kı­nın Tar­sus için ne de­mek ol­du­ğu­nu gös­ter­mek için yo­la çık­tık, yol al­ma­ya da de­vam edi­yo­ruz. Bir si­ya­si par­ti­nin ar­ka bah­çe­si yap­ma­ya­ca­ğız, de­dik; al­nı­mı­zın akıy­la,  ta­kı­mı­mı­zı si­ya­se­tin uza­ğın­da tut­ma­ya de­vam edi­yo­ruz. Yö­ne­tim ku­ru­lu­mu­za ba­kıl­dı­ğın­da be­le­di­ye­de kol­tu­ğu olan tüm si­ya­si par­ti­le­rin tem­sil­ci­le­ri so­rum­lu­luk ala­rak, si­ya­se­tüs­tü gö­rev bi­lin­ciy­le ro­zet­le­ri­ni çı­ka­rıp, bu ken­tin ta­kı­mı için ça­lış­mak­ta­dır­lar. Sev­gi­li hem­şeh­ri­le­rim, Biz­ler Tar­sus İd­man Yur­du'na hiç­bir za­man "borç ver­me­dik..." Biz­ler, Tar­sus İd­man Yur­du'na öm­rü­müz­den ver­dik... Ala­cak ve­re­cek he­sap­la­rın­dan uzak­ta, uzun so­luk­lu  bir prog­ra­mın çe­tin yol­la­rı­nı adım­la­mak­ta­yız. Bu yol­cu­luk­ta din­len­mek is­te­yen­ler, ara­mız­dan ay­rı­lan­lar ola­ca­ğı gi­bi, ara­mı­za ka­tıl­mak is­te­yen, çeş­ti­li ka­de­me­le­re ta­lip olan­lar ola­cak­tır. Tüm bu ge­liş­me­le­rin ka­ra­rı­nı ve­re­cek olan ise bir grup, bir olu­şum, her­han­gi bir ira­de de­ğil; Tar­sus İd­man Yur­du Yö­ne­tim Ku­ru­lu ve Baş­ka­nı­dır. Ki­şi­le­rin, olu­şum­la­rın bu ka­rar­la­ra mü­da­ha­le et­me­si söz­ko­nu­su de­ğil­dir. Do­la­yı­sıy­la, Tar­sus İd­man Yur­du kol­tu­ğu­nun, si­ya­si bir ba­sa­mak ola­rak kul­la­nı­la­ma­ya­ca­ğı gi­bi bir "ak­lan­ma" bir "pa­ra­van" ye­ri ola­rak gö­rül­me­si­ne de izin ve­ril­me­ye­cek­tir. Ku­lü­bün, si­ya­se­tin ar­ka bah­çe­si ola­ma­ya­ca­ğı gi­bi, pa­ra ve ser­ma­ye­nin "ka­ran­lık" oda­la­rıy­la anıl­ma­ya­ca­ğı da açık­tır. Tar­sus İd­man Yur­du, maç­so­nu so­yun­ma oda­sı­na gi­der­ken Tar­sus Hal­kı­na "el­le­riy­le si­ya­si par­ti sem­bol­le­ri ya­pan" spor­cu ta­kı­mın­dan arın­dı­rıl­mış­tır. Ku­lü­bü­müz, 20 ay gi­bi kı­sa bir sü­re­de, Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı­nın ta­kım oto­büs­le­rin­de boy boy fo­toğ­raf­la­rıy­la do­na­tıl­dı­ğı ku­lüp ol­mak­tan yal­nız­ca şam­pi­yon­luk dü­şü­nen, si­ya­si emel­le­rin de­ğil şam­pi­yon­luk rü­ya­la­rı­nın gö­rül­dü­ğü bir ku­lüp ha­li­ne gel­miş­tir. "Ak­la­ma" ve "Ak­lan­ma­la­rın" ko­nu­şul­du­ğu gü­zi­de ku­lü­bü­müz­de ar­tık ko­nu­şu­lan tek şey, he­def­le­nen tek mer­te­be 2023 şam­pi­yon­lu­ğu­dur... Yi­ne de, ku­lü­bü­mü­zün ge­nel kon­gre­sin­de ka­pı­la­rı­mız her­ke­se, top­lu­mun her kes­mi ve iş dün­ya­sın­dan her ada­ya açık­tır. Her­kes gü­zi­de ku­lü­bü­mü­zün Baş­kan­lı­ğı­na aday ola­bi­lir, aday­lı­ğı­nı açık­la­ya­bi­lir. Ka­rar ise ge­nel ku­rul­da, di­van hu­zu­run­da ve­ri­le­cek­tir. Ge­li­nen nok­ta­da önem­li olan şa­hıs­la­rın kud­ret­le­ri de­ğil, Tar­sus İd­man Yur­du'nun ge­le­ce­ği­dir. 100 yı­la ya­kın sü­re­dir var­lı­ğı­nı sür­dü­ren bir fut­bol ku­lü­bü­nü ki­şi­le­rin te­ke­li­ne bı­rak­ma ça­ba­la­rı, ki­şi­le­ri ku­lü­bün üs­tün­de tut­ma gay­ret­le­ri ma­ni­dar­dır. Unu­tul­ma­ma­lı­dır ki fut­bol ta­ri­hi­miz "şe­ref­li" mer­te­be­ler­le anı­lan, beş pa­ra­sız­ken evin­de­ki te­le­viz­yo­nu sa­tıp ku­lüp ka­sa­sı­na ko­yan Sü­ley­man Se­ba'nın gü­zel anı­la­rıy­la do­lu­dur. Pa­ra, şe­ref ka­zan­dır­maz. Ku­lü­bü­mü­ze şe­ref ka­zan­dı­ra­cak şey, ön­ce­lik­le ku­lü­bü­mü­zün ŞE­RE­Fİ­Nİ KO­RU­MAK­TAN GE­ÇER! Bu­gün, özel­lik­le sos­yal med­ya­da ya­ra­tıl­ma­ya ça­lı­şı­lan olum­suz tab­lo­nun ak­si­ne ta­kı­mı­mız­la ke­net­len­miş du­rum­da­yız. Her kim ki,  ken­di ide­al­le­ri uğ­ru­na bu tab­lo­yu, bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­zi boz­ma­ya kal­kı­şır; hiç­bir za­man bu tab­lo­nun bir par­ça­sı ola­ma­ya­cak, ta­kı­mın des­tek­çi­si de­ğil kös­tek­çi­si ola­rak anı­la­cak­tır. Tar­sus İd­man Yur­du 100. Yı­lı­na adım adım iler­le­mek­te­dir. Pan­de­mi sü­re­cin­den ötü­rü tri­bün­le­re da­vet ede­me­sek de, tüm şeh­ri ke­net­len­me­ye, Tar­sus İd­man Yur­du ça­tı­sı al­tın­da bir­leş­me­ye da­vet edi­yo­ruz. Yıl­lar­dır bo­şal­tı­lan tri­bün­le­rin mü­seb­bi­bi de­ği­liz. Tık­lım tık­lım do­lu olan stad­yum­dan be­ton yı­ğı­nı ola­rak gö­rü­len tri­bün­le­re; "asan­sör ta­kım" söy­lem­le­rin­den, maç al­ma maç sat­ma id­di­ala­rı­na ka­dar hiç­bir id­di­anın, söy­le­min mu­ha­tap­la­rı de­ği­liz! Pro­fes­yo­nel yö­ne­tim bi­çim­le­rin­den tri­bün ör­güt­len­me­le­ri­ne, şeh­ri bir fut­bol ken­ti yap­ma gay­re­ti­miz­den geç­miş ve ge­le­ce­ği­mi­ze sa­hip çık­ma­ya ka­dar var gü­cü­müz­le ça­lı­şı­yo­ruz, ça­lış­ma­ya da de­vam ede­ce­ğiz. Mey­da­nı; ki­şi­le­rin er­kin­den alıp, şeh­rin bir­leş­ti­ren gü­cü­ne ema­net et­tik... Mey­dan Tar­sus'un, Tar­sus­lu'nun ve Şan­lı Tar­sus İd­man Yur­du'nun­dur ar­tık... Mu­az­zez Bor­han’ın dik­ti­ği ilk for­ma­mız­da­ki di­kiş­ler yü­re­ği­mi­ze de iş­len­miş­tir. Me­tin Kurt’un de­di­ği gi­bi Tar­sus İd­man Yur­du bi­zim dö­ne­mi­miz­de maç­la­rı­nı “ar­sa­da­” oy­na­ya­cak­tır, ‘bor­sa’ da de­ğil. Say­gıy­la se­lam­la­rım.”