Tarsus Haber| Yenises Gazetesi
Yazar: HALİL AKSOY - 25 Temmuz 2022 Pazartesi - Okunma: 1627

YAZIK

Yük­se­köğ­re­tim Ku­rum­la­rı Sı­na­vı’nın so­nuç­la­rı açık­lan­dı. Her yıl ol­du­ğu gi­bi bu yıl da so­nuç­lar iç açı­cı de­ğil. Pek çok kö­şe ya­za­rı her yıl tek­rar­la­nan bu ha­di­se­yi ken­din­ce yo­rum­la­dı. Biz de du­ru­mu tek ke­li­me ile yo­rum­la­ya­lım: YA­ZIK. Si­ya­sî ik­ti­dar­lar de­ğiş­se Mil­lî Eği­tim Ba­kan­la­rı de­ğiş­se sı­nav­la­rın adı de­ğiş­se oku­tu­lan ders­ler de­ğiş­se de de­ğiş­me­yen tek şey şu: Sı­nav so­nuç­la­rı­nın öğ­ren­ci­ler­de­ki ba­şa­rı­sız­lı­ğı her­ke­se du­yur­ma­sı... So­nuç­lar üze­rin­den ya­pı­lan yo­rum­lar el­bet­te önem­li. Her ya­za­rın ken­din­ce öne sür­dü­ğü çö­züm öne­ri­le­ri de... Gel­ge­le­lim her yıl açık­la­nan so­nuç­lar eği­tim sis­te­mi­nin if­la­sın­dan baş­ka bir ger­çe­ği açık­la­mı­yor. Her­ke­sin bil­di­ği ger­çe­ği dü­zelt­mek el­bet­te ko­lay de­ğil ama im­kân­sız da de­ğil. Ye­ter ki ak­la, man­tı­ğa, mem­le­ke­tin ve dün­ya­nın ger­çek­le­ri­ne, öğ­ren­ci­le­rin il­gi ve ye­te­nek­le­ri­ne uy­gun eği­tim sis­te­mi uy­gu­lan­sın. Bu da her ne hik­met­se ha­ya­ta ge­çi­ril­mi­yor. Her yıl uy­gu­la­nan sı­nav­lar­da bü­tün so­ru­la­rı doğ­ru ce­vap­la­yan öğ­ren­ci­ler ya­nın­da hiç­bir so­ru­ya ce­vap ve­re­me­yen öğ­ren­ci­ler de mev­cut. Bu ka­dar far­kı izah et­mek hem ko­lay hem de zor. Ko­lay çün­kü ba­zı öğ­ren­ci­ler da­ha ze­ki ve ça­lış­kan. Bu özel­lik­te­ki öğ­ren­ci­le­rin ai­le­le­ri­nin mad­dî du­rum­la­rı da iyi. Bu ai­le­ler ço­cuk­la­rı­nı hem ders­ha­ne­ye gön­de­ri­yor hem de ço­cuk­la­rı­na özel ders de al­dı­ra­bi­li­yor. Ba­zı öğ­ren­ci­ler de ze­kâ ve ça­lış­kan­lık yö­nüy­le da­ha ye­ter­siz ola­bi­li­yor. Ai­le­le­ri­nin mad­dî du­rum­la­rı se­be­biy­le bu öğ­ren­ci­ler özel ders al­mak şöy­le dur­sun, ders­ha­ne­le­re bi­le gi­de­mi­yor. So­nuç da bu ka­dar fark­lı ola­bi­li­yor. Bu yıl­ki sı­nav­lar­da 96.518 öğ­ren­ci­nin SI­FIR çek­me­si, üze­rin­de önem­le du­rul­ma­sı ge­re­ken acı bir ha­ki­kat. Bu acı ha­ki­ka­tin se­bep­le­ri üze­rin­de du­rul­ma­lı ve hâl ça­re­le­ri bu­lun­ma­lı­dır. 96.518 öğ­ren­ci­nin, 12 yıl­lık tah­sil ha­ya­tı­nın so­nun­da gir­di­ği bir sı­nav­da bir tek so­ru­yu bi­le doğ­ru ce­vap­la­ya­ma­ma­sı­nın se­bep­le­ri­ni dü­şün­mek, bu acı tab­lo­yu de­ğiş­tir­mek ge­rek­mez mi? Ül­ke­miz­de­ki de­ği­şik li­se­ler­de 300 ci­va­rın­da fark­lı ders oku­tu­lu­yor. Bu 300 der­sin için­den sa­de­ce on ders­ten so­ru so­ru­lu­yor. Bu da işin bir baş­ka acı ha­ki­ka­ti. Eği­ti­min ama­cı in­sa­nı ya­rın­la­ra ha­zır­la­mak­tır. Bu da on­la­ra ça­ğın bil­gi­si­ni ver­mek ve on­la­rı dü­rüst in­san ola­rak ye­tiş­tir­mek­le müm­kün. Bu ya­pıl­ma­dı­ğı tak­dir­de ne ya­par­sa­nız ya­pın ne­ti­ce as­la de­ğiş­me­ye­cek­tir. İşin bir baş­ka yan­lış yö­nü de bü­tün öğ­ren­ci­le­ri üni­ver­si­te­ye yön­len­dir­mek. Me­se­la bu yıl üni­ver­si­te sı­nav­la­rı­na gir­mek için mü­ra­ca­at eden öğ­ren­ci­ler­den 226.31’i sı­na­va gir­me­miş. Bu ka­dar öğ­ren­ci­nin sı­na­va gir­me­me­si tek bir se­bep­le açık­la­na­maz. Bu bi­le, ba­zı şey­le­rin yan­lış ol­du­ğu­nun gös­ter­ge­si de­ğil mi­dir? Sı­nav so­nuç­la­rı­nın açık­la­dı­ğı ha­ki­kat şu: Hem ül­ke­mi­ze hem ço­cuk­la­rı­mı­za hem de bu ço­cuk­la­rı­mı­zın ai­le­le­ri­ne ya­zık olu­yor.