Tarsus Haber| Yenises Gazetesi
Yazar: Abdullah - 8 Haziran 2022 Çarşamba - Okunma: 724

HER ŞEY YALAN ÖLÜM GERÇEK

(ŞAHİN TURĞUT) Bu yıl da sev­dik­le­ri­mi­zi kay­bet­me­ye de­vam edi­yo­ruz. İş­te bu ka­yıp­lar in­sa­nı ken­di­ne ge­ti­ri­yor ve bil­di­ği­miz ama za­man za­man unut­tu­ğu­muz baş­lık­ta­ki cüm­le­yi ak­lı­mı­za ge­ti­ri­yor. Her Şey Ya­lan, Ölüm Ger­çek Vak­ti saa­ti gel­di­ğin­de her­kes ta­nı­şa­cak bu ger­çek­le. Te­ne­şir de­ni­len tah­ta­ya boy­lu bo­yun­ca uza­tı­lıp yı­ka­nan yu­nu­lan, kim ol­du­ğu­nu dü­şün­mez. Ken­di ol­du­ğu ise, ak­lı­na bi­le gel­mez. Öl­dü­ğü­nü an­la­ya­maz; ölen ken­di­si ol­du­ğu hal­de, ‘ö­len kim ki?’ der. Me­rak eder; bir­de üs­tü­ne  'Al­lah rah­met ey­le­sin' der. Ölen­le ölün­mez der­ler ama öl­dü­ğü­nü bi­le­mez. Hat­ta sa­ğın­da­ki so­lun­da­ki in­san­lar­la mu­hab­bet bi­le eder. Ama bu mu­hab­bet­ten on­la­rın ha­be­ri bi­le ol­maz. 'Kim öl­müş?' di­ye so­rar eşi­ne dos­tu­na. Ama ce­vap ala­maz ve ki­min öl­dü­ğü­nü bi­le­mez. İş­te Böy­le İS­HAK abi, o gün be­nim­le de ko­nuş­tun, bel­ki ba­na da sor­dun ‘kim bu?’ di­ye. Be­ra­ber ce­na­ze na­ma­zı­nı bi­le kıl­dık. Sen­de ağ­la­dın bel­ki et­ra­fın­da ağ­la­yan­lar ile bir­lik­te. Şar İş­ha­nın­dan ta­nır­dım se­ni, rah­met­li mes­lek­ta­şı­mız İsa Ay­dın ile bir­lik­te çok gün­ler soh­bet, mu­hab­bet et­tik. Bel­ki de ce­na­zen­de de ay­nı soh­bet­le­ri yap­tık. Son­ra Cen­giz To­pel Li­se­si’nin kar­şı­sın­da aç­tın dük­ka­nı­nı. Es­naf­la­rın dua­yen­le­ri ara­sın­day­dın. Her­kes bir Fa­ti­ha’nı oku­du me­za­rı­nı terk eder­ken. Sen­de gel­mek is­te­din bel­ki biz­le, eşin­le, ço­cuk­la­rın­la. Yah­ya Ke­mal’in şi­iri­nin son di­ze­le­rin­de ki gi­bi; “Bir­çok gi­de­nin her bi­ri mem­nun ki ye­rin­den, Bir­çok se­ne­ler geç­ti; dö­nen yok se­fe­rin­den.” Ve Ne­cip Fa­zıl’ın di­ze­le­rin­de­ki gi­bi “Ö­lüm gü­zel şey, bu­dur per­de ar­dın­dan ha­ber... Hiç gü­zel ol­ma­say­dı, ölür müy­dü Pey­gam­ber?” Evet, yi­ne baş­lık­ta­ki cüm­le­yi tek­rar ede­rek ya­zı­mı da bi­tir­mek is­ti­yo­rum. Ölüm ger­çek, her şey ya­lan olan bu dün­ya­da bir­bi­ri­mi­zi ye­me­nin, has­ta­lık de­re­ce­sin­de hırs­lan­ma­nın hiç­bir de­ğe­ri yo­k… Ru­hun şad, me­ka­nın cen­net ol­sun İS­HAK BOZ­DO­ĞAN abim.