hızlı bülten

BAŞKAN KOCAMAZ’IN MUTLU GÜNÜ

BAŞKAN KOCAMAZ’IN MUTLU GÜNÜ

(Fırat Maktay) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka...

(Fırat Maktay) Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Bur­ha­net­tin Ko­ca­maz, Ec­za­cı Kı­zı Ra­na De­mir­ci ve da­ma­dı Yah­ya De­mir­ci’nin oğul­la­rı Oğuz­han için sün­net tö­re­ni dü­zen­le­di.
Baş­kan Ko­ca­maz’ın kı­zı Ra­na De­mir­ci ve da­ma­dı Yah­ya De­mir­ci’nin oğul­la­rı Oğuz­han’ın kir­ve­li­ği­ni MHP Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ba­ki Şim­şek’in yap­tı­ğı sün­net tö­re­nin­de, da­vul zur­na ve halk oyun­la­rı eki­bi­nin gös­te­ri­le­ri ge­ce­ye renk kat­tı.
Toy Bah­çe­sin­de  ya­pı­ala­cak olan sün­net tö­re­ni ha­va mu­ha­le­fe­ti ne­de­niy­le Tar­sus  Meh­met Ce­le­bi Spor  Sa­lo­nun­da  ya­pıl­dı. Ne ka­dar da  ace­le ve  sa­at­ler­le  ya­rı­şıl­sa­da  Tar­sus   Meh­met  Çe­le­bi  Spor  sa­lo­nu kı­sa  sü­re  zar­fın­da ha­zır­lan­dı­…Bu­ra­yı ha­zır­la­yan ve  eme­ği ge­çen­le­re  ger­çek­ten te­şek­kür et­mek  ge­re­kir.
Ni­te­kim ha­va mu­ha­le­fe­ti ne­de­iniy­le Toy  Bah­çe­si’nde­ki  Sün­net  tö­re­ni ip­tal edi­lip,  Meh­met  Çe­leb­bi Spor  Sa­lo­nun­da  ya­pı­la­cak  ol­ma­sı  ise  kı­sa  bir  me­saj  çe­ki­le­rek mi­sav­ri­le­re  du­yu­rul­du.
Mer­sin Bü­yük­şe­hir  Be­le­di­ye  Baş­ka­nı Bur­ha­net­tin Ko­ca­maz’ın to­ru­nu  Oğuz­han De­mir­ci için sün­net tö­re­ni için mi­sa­fir­ler  Meh­met  Çe­le­bi  Spor  Sa­lo­nu­na  ge­lir­ken,Baş­kan Ko­ca­maz,  ev sa­hi­bi  ola­rak  ge­len mi­sa­fir­le­ri ise  he­men kar­şı­la­ya­rak ‘’HOŞ­GEL­Dİ­NİZ’’ di­ye­rek  içe­ri­ye  da­vet  et­ti.
 Gör­kem­li sün­net tö­re­ni­ne si­ya­se­tin ön­de ge­len isim­le­ri de bir ara­ya ge­lir­ken renk­li gö­rün­tü­le­re sah­ne ol­du.
Tar­sus Meh­met Çe­le­bi Ka­pa­lı Spor Sa­lo­nu’nda ya­pı­lan sün­net tö­re­ni­ne, MHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ok­tay Öz­türk, MHP Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ba­ki Şim­şek, Ada­na Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hü­se­yin Söz­lü, Va­li Yar­dım­cı­sı Sü­ley­man De­niz, Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Şev­ket Can, Mer­sin Ül­kü Ocak­la­rı İl Baş­ka­nı Gök­han De­mir, MHP Tar­sus İl­çe Baş­ka­nı Er­tuğ­rul Bo­dur, Tar­sus Ül­kü Ocak­la­rı İl­çe Baş­ka­nı Em­re Bir­can, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve  Tar­sus  Be­le­di­ye­si Mec­lis  üye­le­ri, Tar­sus Es­naf ve  Sa­nat­kar­lar Kre­di Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Mah­mut Şa­hin, Tar­sus  Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya, Tar­sus  Fo­toğ­raf­çı­lar  Oda­sı Baş­ka­nı  Cu­ma­li Taş, Tar­sus  Ma­de­ni Sa­nat­kar­lar Es­naf  Oda­sı  Baş­ka­nı  Kap­lan Kil­taş, Tar­sus  Be­le­di­ye­si Es­ki Mec­lis  Üye­si Ha­san Yıl­dı­rım, Tar­sus  Be­le­di­ye­si Mec­lis  Üye­si  Meh­met  Sa­bır­lı, Tar­sus  Muh­tar­lar  Der­nek Baş­ka­nı Mus­ta­fa  Gül­lü ile ba­zı  muh­tar­lar, ba­zı oda ve der­nek baş­kan­la­rı ile çok sa­yı­da da­vet­li ka­tıl­dı.
Ko­nuk­la­rın dans, ha­lay ve çif­te­li oyun­la­rıy­la gö­nül­le­rin­ce eğ­len­di­ği tö­ren­de, ai­le­le­rin mut­lu­lu­ğu­na da­vet­li­ler de or­tak olur­ken,  Geç sa­at­le­re ka­dar eğ­le­nen da­vet­li­ler, tö­ren so­nun­da Ko­ca­maz ve De­mir­ci ai­le­le­ri­ni teb­rik et­ti­ler.
Ko­ca­maz  ve  De­mir­ci  Ai­le­le­rin,i  kut­lu­yo­ru­m…
Al­lah  sağ­lık­lı, sıh­hatl,i  ni­ce se­ne­ler nas­şip  et­si­n…
Mi­nik  yav­ru­ya  geç­miş ol­sun di­yor  ha­yır­lı  bir  ge­le­cek  na­sip  et­sin  te­men­ni­siy­le  böy­le  gü­zel bir  tö­ren  in­şal­lah  as­ker­li­ği­ne  ve ev­li­ği­ne na­sip  ol­ma­sı­nı  te­men­ni  edi­yo­rum..
Ha­yır­lı  ve uğur­lu  ol­su­n…  
XXX
“KÖY­LE­Rİ­MİZ ŞE­HİR­LE­Şİ­YOR, ŞEH­Rİ­MİZ GÜ­ZEL­LE­Şİ­YO­R“
Tar­sus Be­le­di­ye­si­nin kır­sal ma­hal­le­le­ri şe­hir­leş­tir­mek ama­cıy­la baş­lat­tı­ğı Sos­yal Ya­şam Mer­kez­le­ri­nin açı­lış­la­rı ara  ver­me­den  de­vam  edi­yo­r…
Tar­sus  Be­le­di­ye  Baş­ka­nı  Şev­ket Can, Tür­ki­ye’de  bir  il­ki  ger­çek­leş­ti­re­rek “KÖY­LE­Rİ­MİZ ŞE­HİR­LE­Şİ­YOR, ŞEH­Rİ­MİZ GÜ­ZEL­LE­Şİ­YO­R“ pro­je­si  baş­lat­tı.
Baş­kan Can’ın “KÖY­LE­Rİ­MİZ ŞE­HİR­LE­Şİ­YOR, ŞEH­Rİ­MİZ GÜ­ZEL­LE­Şİ­YO­R“ pro­je­si­ni  Dö­ne­min Baş­ba­kan’ı  şim­di­nin  Cum­hur­baş­ka­nı olan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ör­nek  gös­te­rip tüm be­le­di­ye­le­rin bu  pro­je­yi  ör­nek  al­ma­la­rı­nı  söy­le­miş­ti­…
Ni­te­kim  Baş­kan Can, “KÖY­LE­Rİ­MİZ ŞE­HİR­LE­Şİ­YOR, ŞEH­Rİ­MİZ GÜ­ZEL­LE­Şİ­YO­R“ pro­je­si kap­sa­mın­da  Bey­li­ce Ma­hal­le­si’nde­ki es­ki okul bi­na­sı ve bah­çe­si oyun grup­la­rı, vo­ley­bol, bas­ket­bol sa­ha­la­rı, otur­ma grup­la­rı, dü­ğün sa­lo­nun­dan olu­şan sos­yal ya­şam mer­ke­zi­ne dö­nüş­tür­dü.
Ay­rı­ca “KÖY­LE­Rİ­MİZ ŞE­HİR­LE­Şİ­YOR, ŞEH­Rİ­MİZ GÜ­ZEL­LE­Şİ­YO­R“ açı­lış kap­sa­mın­da  ‘Be­re­ket Di­ya­rı Tar­sus Köy Şen­lik­le­ri’nin üçün­cü­sü de ger­çek­leş­ti­ril­di.
Prog­ra­mın açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı ya­pan Bey­li­ce Ma­hal­le Muh­ta­rı Cu­ma­li At­dağ ya­pı­lan hiz­met­ler için te­şek­kür ede­rek, “Be­le­di­ye­mi­zin Sos­yal Ya­şam Mer­ke­zi uy­gu­la­ma­la­rı­nın ikin­ci­si kö­yü­müz­de ger­çek­leş­ti­ği için çok mut­lu­yuz. He­pi­mi­ze ha­yır­lı uğur­lu ol­sun. Sa­yın be­le­di­ye baş­ka­nı­mı­za ve eki­bi­ne, eme­ği ge­çen­le­re te­şek­kür edi­yo­ru­z” de­di.
Atıl va­zi­yet­te olan bü­tün köy okul­la­rı­nın ya­pı­mı­na ta­lip ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Be­le­di­ye baş­ka­nı Şev­ket Can, ilk ola­rak ha­ra­be hal­de olan İb­ri­şim Ma­hal­le­si’nde­ki Köy Oku­lu­nu Sos­yal Ya­şam Mer­ke­zi ha­li­ne ge­ti­re­rek va­tan­da­şın hiz­me­ti­ne sun­duk­la­rı­nı söy­le­di.
“Köy­le­ri­miz şe­hir­le­şi­yor, şeh­ri­miz gü­zel­le­şi­yo­r” slo­ga­nıy­la yo­la çık­tık­la­rı­nı ifa­de eden Baş­kan Can, bü­tün kır­sal ma­hal­le­le­ri şe­hir­leş­ti­re­cek­le­ri­ni söy­le­di
Baş­kan Can, “2014 Ye­rel se­çim­le­rin­den son­ra Bü­yük­şe­hir ya­sa­sıy­la bir­lik­te köy­le­ri­miz ma­hal­le ha­li­ne dö­nüş­tü. Köy­le­ri­miz hiz­met­le­ri­nin bir kıs­mı­nı bü­yük­şe­hir­den bir kıs­mı­nı da Tar­sus Be­le­di­ye­si’nden al­mak­ta­lar. Biz­ler ‘köy­lü mil­le­tin efen­di­si­dir’ di­yen Ata­mı­zın izin­de­yiz. Köy­lü va­tan­daş­la­rı­mız biz­ler­den du­ası­nı ve des­te­ği­ni esir­ge­me­di. Tar­sus’umu­zun bü­tün köy­le­ri va­tan­se­ver­dir, mil­le­ti­ni se­ver, bay­ra­ğı­nı se­ver, di­ni­mi­zi se­ver, ki­ta­bı­mı­zı se­ver. Al­lah’a çok şü­kür Tar­sus’un hiç bir kö­yün­den va­tan hai­ni çık­ma­dı. Biz­de ye­rel yö­ne­tim ola­rak köy­le­ri­miz şe­hir­le­şe­cek, şeh­ri­miz gü­zel­le­şe­cek di­ye­rek yo­la çık­tık. Şu an da Bey­li­ce ma­hal­le­miz­de gü­zel bir sos­yal ya­şam mer­ke­zi oluş­tur­duk. He­de­fi­miz 129 kö­yü­müz­de böy­le sos­yal ya­şam mer­ke­zi alan­la­rı oluş­tur­mak. Tar­sus’umuz­da 89 köy oku­lu ka­pa­lı. Bu okul­lar­la il­gi­li yap­tı­ğı­mız tah­sis is­te­me ya­zı­sı­na olum­lu ce­vap gel­di ve 21 köy oku­lu be­le­di­ye­mi­ze tah­sis edil­di.  Biz­de bu 21 köy oku­lu ile il­gi­li ça­lış­ma­ya baş­la­dık. İn­şal­lah bu yı­lın so­nu­na ka­dar Bey­li­ce ma­hal­le­miz­de­ki gi­bi 21 me­ka­nı da­ha ya­pıp hiz­me­te so­ka­ca­ğız. Par­ke ça­lış­ma­sı ile il­gi­li şu an da 5 ay­rı köy­de par­ke ça­lış­ma­la­rı­mız de­vam edi­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız sa­yın Bur­ha­net­tin Ko­ca­maz’ın da des­te­ğiy­le köy­le­ri­mi­ze her tür­lü hiz­me­ti ge­tir­me­ye de­vam ede­ce­ğiz. Da­ha ön­ce­den 45 ma­hal­le­ye hiz­met edi­yor­duk. Şu an­da 179 ma­hal­le­ye hiz­met et­me­ye baş­la­dık. Ata­la­rı­mı­zın bir sö­zü var­dır. Çı­rak­lı­ğı­nı yap­ma­dı­ğı­nız bir işin us­ta­lı­ğı­nı ya­pa­maz­sı­nız. Şev­ket Can bu işin çı­rak­lı­ğın­dan ge­li­yor. Bu işin mut­fa­ğın­dan ge­li­yor.  Al­lah’ın iz­niy­le, siz­le­rin dua­sı ve des­te­ğiy­le 179 ma­hal­le­de des­tan ya­zı­yo­ruz. Des­tan’ı hiz­met­le ya­zı­yo­ruz. Des­tan’ı bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­miz­le ya­zı­yo­ruz. Des­ta­nı­mı­zı hak­ka­ni­ye­ti uy­gu­la­ya­rak ya­zı­yo­ruz. Des­ta­nı­mı­zı eşit hiz­met an­la­yı­şı­mı­zı uy­gu­la­ya­rak ya­zı­yo­ruz. Tar­sus’ta bi­rin­ci ön­ce­li­ği­miz hu­zu­ru­muz­dur. Bu hu­zu­ru­mu­zu ko­ru­mak için tüm Tar­sus pro­to­ko­lü ola­rak can­la baş­la ça­lı­şı­yo­ru­z” de­di.
Baş­kan Can, hiz­met  böl­ge­sin­de  hiç­bir  ay­rı­ca­lık gös­ter­me­den ve gös­ter­til­me­den hiz­met  yap­ma­yı ken­di­si­ne  gö­rev  ad­let­miş bir  hiz­met  ada­mı­…
Sos­yal be­le­di­ye­ci­li­ği eşit ola­rak hal­kı­na  su­nan Baş­kan Can’ı teb­rik  edi­yo­ru­m… Köy­lü­sü­ne de  kent­li­si­ne de kül­tü­rel  ve sos­yal  hiz­me­ti sun­ma­ya  gay­ret ve  ça­ba  sar­fet­mek­te­dir. Bu­nu  da  en iyi  şe­kil­de  sağ­la­mak­ta­dı­r…
Baş­kan Can’a yap­tı­ğı  hiz­met­ler­den do­la­yı  za­ten hal­kı te­şek­kür  ede­rek  ku­cak­la­mak­ta­dı­r…
Hiz­met­te dur  du­rak bil­me­den her haf­ta  ye­ni bir  te­sis ye­ni bir  hiz­me­ti  Tar­sus  hal­kı­na  su­nan, ma­hal­le­rin ih­ti­ya­cı  olan  hiz­met­le­ri yap­ma­ya ça­lı­şan Baş­kan Can’a  Al­lah yar ve yar­dım­cı­sı ol­sun di­yo­ru­m…
Şim­di­lik ben­den bu ka­da­r…
Dost­ça ka­lı­n…