hızlı bülten

ÇALIŞAN GAZETECİLER BAYRAMI

ÇALIŞAN GAZETECİLER  BAYRAMI

“Ga­ze­te­ci­le­rin Pa­ra­sı pul, ka­rı­sı ise dul olu&...

“Ga­ze­te­ci­le­rin Pa­ra­sı pul, ka­rı­sı ise dul olu­r” der­di rah­met­li  İd­ris us­tam...
İd­ris Us­tam, Ye­ni­do­ğuş Ga­ze­te­si­nin us­ta­sıy­dı...
Ken­di­siy­le he­men he­men 1990’lı yıl­lar­da Ye­ni­do­ğuş ga­ze­te­sin­de 23 yıl ça­lış­tım...  
Oto­mo­tik bas­kı ma­ki­na­sı­nı ken­di­si ba­na öğ­ret­miş­ti... Bu mes­le­ğin ham­ma­la­rın­dan bi­ri­siy­di... 
Tıp­kı Tey­fik Ur­bay gi­bi... Al­lah sağ­lık sıh­hat ver­sin Ka­le­mi güç­lü  olan Tey­fik us­tam­la da uzun sü­re bir­lik­te ça­lış­tık... İd­ris us­tam ile Tey­fik Us­tam ga­ze­te­ci­le­ğe aşık­tı­lar...
Ne ge­ce­le­ri ne­de gün­düz­le­ri var­dı...
Kü­çük Dev adam mer­hum Fet­hi Çe­vi­kas­lan gi­bi...
Ga­ze­te­ci­li­ği bir iba­det gi­bi ya­par­lar­dı...
Fet­hi am­ca öl­me­den ön­ce ba­na  en gü­zel mi­ra­sı bı­rak­tı...
Göz­le gö­rül­me­yen, el­le tu­tul­ma­yan fa­kat ma­ne­vi de­ğe­ri öl­çü­le­me­ye­cek bir mi­ras bı­ras ise  “Oğ­lum Fı­rat be­nim  ve­li­ah­tım sen­sin. Sen­de be­nim genç­li­ği­mi gö­rü­yor­su­n” de­miş­ti... Şim­di  Fet­hi  Am­ca ger­çek ha­yat­ta... Al­lah gü­nah­la­rı­nı  af­fet­sin... Top­ra­ğı bol, me­ka­nı cen­net ol­sun...
Be­ni ga­ze­te­ci­lik mes­le­ği­ne Ya­kup Bon­cuk Us­tam’ın sa­ye­sin­de ge­tir­di...
Cet­vel köp­rü  ba­şın­da  o za­man­lar TAG var­dı... O TAG’ın  al­tın­da  ben ayak­ka­bı bo­ya­cı­lı­ğı ya­pı­yor­dum... Kah­ve kah­ve do­la­şıp “A­yak­ka­bı bo­ya­lı­m”­der­dim.... O za­man­lar Ba­bam rah­met­li Bo­ya­cı Ha­san has­tay­dı... Yü­rü­ye­mi­yor­du... Ben­de hem oku­la gi­di­yor, hem de öğ­le­den son­ra ise ayak­ka­bı bo­ya­ya­rak evi­mi­zin ge­çi­ci­mi­ni sağ­la­ma­ya ça­lı­şı­yor­dum...
Ben as­la  o gün­le­ri unut­ma­dım...
Elim­den tu­ta­rak, ba­na bu kut­sal mes­le­ği öğ­re­ten;
Ya­kup  Bon­cuk Us­tam sa­ye­sin­de şu­an evi­me ek­mek gö­tü­rü­yo­rum...
Ya­kup Bon­cuk us­tam sa­ye­sin­de ev­len­dim... Bir kız ba­ba­sı ol­dum...
Ya­kup Bon­cuk Us­tam sa­ye­sin­de 1984 yı­lın­da ayak­ka­bı bo­ya­cı­lı­ğın­dan, 2019 yı­lı­na ka­dar  bu mes­le­ği yap­ma­ya, öğ­ren­me­ye ça­lı­şı­yo­rum...
Ha­la bir ga­ze­te­ci ola­ma­dık....
Ga­ze­te­ci­lik mes­le­ği bir  ma­ka­le yaz­mak­la, bir ga­ze­te çı­kart­mak­la  olun­ma­mak­ta­dır... Ga­ze­te­ci­lik mes­le­ği­ne bir ma­ka­le yaz­mak­la, bir ga­ze­te çı­kart­mak­la baş­la­nı­lır... Ne za­man bir mes­lek­ta­şım da­rı dün­ya­dan, da­rı uk­ya­ba ir­ti­hal et­ti­ği za­man iş­te o za­man ga­ze­te­ci olu­nur...
Ya­şa­mı bo­yun­ca ga­ze­te­ci­lik yap­ma­ya ça­lı­şır... Doğ­ru, dü­rürs, hal­kı bil­gi­len­dir­me, so­run­la­rın çö­zü­mü nok­ta­sın­da bu mes­le­ği ifa et­me­ye ça­lı­şır... Tıp­kı, bun­dan ön­ce­ki us­ta­la­rım gi­bi... 
Bu­gün ise bu mes­le­ğin emek­çi­le­ri olan­lar gi­bi...
Ga­ze­te­ci­lik mes­le­ğin­de duy­gu­sal­lı­ğa yer yok­tur...
Ce­na­zen­de ol­sa, dü­ğü­nün de ol­sa ya­rın ki ga­ze­te­yi so­rum­lu­luk bi­lin­ciy­le çı­kart­mak zo­run­da­sın...
Vel­ha­sı­lı bu­gün Ça­lı­şan ga­ze­te­ci­ler gü­nü...
Ça­lı­şan ga­ze­te­ci­ler gü­nü na­sıl doğ­du... Na­sıl gün ola­rak kut­lan­ma­ya baş­lan­dı...
Bi­raz da  on­dan bah­set­mek is­ti­yo­rum...
“10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Bay­ra­mı­” Türk ba­sın ta­ri­hi­ne ‘Do­kuz pat­ron ola­yı’ ola­rak ge­çer.
1971 yı­lın­da ga­ze­te­ci­le­rin ba­zı hak­la­rı­nın ge­ri alın­ma­sı üze­ri­ne kut­la­ma gü­nü­nün adı, ” 10 Ocak Ça­lı­şan ga­ze­te­ci­ler gü­nü­” ola­rak de­ğiş­ti­ril­miş­tir.
4 Ocak 1961'de ka­bul edi­len ve ba­sın ça­lı­şan­la­rı­nın ba­zı hak­lar ve ya­sal gü­ven­ce sağ­la­yan “212 sa­yı­lı ka­nu­n” ad­lı dü­zen­le­me­nin Res­mi ga­ze­te­de ya­yın­la­nı­şı ne­de­niy­le 10 Ocak gü­nü kut­la­ma gü­nü ol­muş­tur.
Söz ko­nu­su dü­zen­le­me, iş söz­leş­me­le­ri­nin ya­zı­lı ola­rak ya­pıl­ma­sı, söz­leş­me­le­re işin tü­rü ve üc­ret mik­ta­rı­nın ya­zıl­ma­sı gi­bi ga­ze­te­ci­le­rin sos­yal ve ya­sal hak­la­rı­nı be­lir­le­yen hü­küm­le­ri içe­ri­yor­du.
Bu ya­sa ile ken­di­le­ri­ne yük­le­nen so­rum­lu­luk­la­rı ka­bul et­mek is­te­me­yen 9 ga­ze­te pat­ro­nu Ak­şam, Cum­hu­ri­yet, Dün­ya, Hür­ri­yet, Mil­li­yet, Ter­cü­man, Va­tan, Ye­ni İs­tan­bul ve Ye­ni Sa­bah 212 sa­yı­lı ya­sa­nın ve Ba­sın İlan Ku­ru­mu'nun oluş­ma­sı­na iliş­kin 195 sa­yı­lı ya­sa­nın mes­le­ki sa­kın­ca­lar do­ğu­ra­ca­ğı­nı id­di­a eden bir or­tak bil­di­ri­ye im­za ata­rak ga­ze­te­le­ri­ni 3 gün ka­pa­dık­la­rı­nı du­yur­muş­lar­dır. “Do­kuz pat­ron ola­yı­” ola­rak ba­sın ta­ri­hi­ne ge­çen bu ge­liş­me üze­ri­ne ga­ze­te­ci­ler, boy­kot bo­yun­ca “Ba­sı­n” ad­lı bir ga­ze­te ya­yım­la­ma­ya ka­rar ver­miş­ler­dir.
Ba­sın ga­ze­te­si 11 Ocak gü­nü ya­yı­na baş­la­dı ve üç gün­lük boy­kot sı­ra­sın­da dü­zen­li ola­rak ya­yı­nı sür­dür­dü. Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Gü­nü, bu ola­yın bir so­nu­cu ola­rak or­ta­ya çık­tı. 10 Ocak, “Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Bay­ra­mı­” ola­rak kut­lan­ma­ya baş­la­dı ve 1971'de “Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Gü­nü­” ha­li­ni al­dı.
DE­Ğİ­ŞEN BİR­ŞEY YOK
Bu­gün “Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Gü­nü­”
Yıl 1961...
Yıl 2019...
De­ği­şen hiç­bir­şey yok...
Tar­sus’ta gö­nül ba­ğı ol­ma­sın­dan do­la­yı şu­an ga­ze­te­ci­lik ya­pıl­mak­ta­dır...
“Do­kuz pat­ron ola­yı­” son­ra­sın­da  ge­çen  58 yıl­da  ça­lı­şan ga­ze­te­ci­le­rin hak­la­rı ve gü­ven­ce­le­ri  sağ­lan­sa­da  ye­rel ga­ze­te­ler­de  ça­lı­şan evi­ne ek­mek gö­tür­me­ye ça­lı­şan mes­lek­taş­la­rı­mı­zın ya­şam ko­şul­la­rı va­him­dir... Al­dık­la­rı üc­ret­ler gü­lünç­tür... 
Doğ­ru, gü­ve­ni­lir, ob­jek­tif ve il­ke­li ve araş­tır­ma­cı ha­ber­ci­lik an­la­yı­şı içe­ri­sin­de mes­le­ği­ni ifa et­me­ye ça­lı­şan   mes­lek­taş­la­rı­mın  gü­nü­nü kut­lu­yor, ha­yat­ta ol­ma­yan us­ta­la­rı­ma ise bir­kez da­ha Al­lah’tan rah­met di­li­yo­rum...
“Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Gü­nü­”kut­lu ol­sun...
BAŞ­KAN CAN’A TE­ŞEK­KÜR
Tar­sus be­le­di­ye Baş­ka­nı Şev­ket Can, 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­lik gü­nü mü­na­se­be­tiy­le Dün ak­şam Ay­na Ga­ze­te­si ku­ru­cu­su Ke­mal  Ka­ra­göz­lü abi­min iş­let­me­ci­li­ği­ni yap­tı­ğı  Mo­bil Res­ta­urant’ta ye­mek ver­di... şah­sım adı­na Baş­kan Can’a biz­le­ri dü­şün­dü­ğü, de­ğer ve­re­rek bu gün­de bi­zi onu­re et­ti­ği için te­şek­kür edi­yo­rum... Rab­bim yo­lu­nu bah­tı­nı açık et­sin... Her za­man ya­nın­da  ol­du­ğu­mu be­lir­ti­yor, ken­di­si­ne Te­şek­kür edi­yo­rum...