TİCARET BORSASI BAŞKANI TEKE, KURBAN BAYRAMI VE  BABALAR GÜNÜ’NÜ KUTLADI

abdullah - 14 Haziran 2024 Cuma

TİCARET BORSASI BAŞKANI TEKE, KURBAN BAYRAMI VE BABALAR GÜNÜ’NÜ KUTLADI

KURBAN BAYRAMI MECAJI

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Ti­ca­ret Bor­sa­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mus­ta­fa Te­ke, ma­ne­vi dün­ya­mız­da ay­rı bir ye­ri olan Kur­ban Bay­ra­mı’nı bu yıl da hep be­ra­ber kut­la­ya­cak ol­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dık­la­rı­nı söy­le­di. Mus­ta­fa Te­ke, yak­la­şan Kur­ban Bay­ra­mı ve Ba­ba­lar Gü­nü do­la­yı­sıy­la ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, bay­ram­la­rın in­san­lar ara­sın­da­ki kar­şı­lık­lı sev­gi ve say­gı­nın per­çin­len­di­ği, in­san­la­rın bir­bir­le­riy­le olan dar­gın­lık­la­rı­nı unut­tuk­la­rı, ba­rış­tık­la­rı ve kar­deş­çe ku­cak­laş­tı­ğı gün­ler ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, bir­lik ve be­ra­ber­li­ğin sem­bo­lü olan bay­ram­la­rın, di­ni ve kül­tü­rel ola­rak bü­yük an­lam ta­şı­dı­ğı­nı ve ço­cuk­la­rın ge­le­ce­ğe da­ir umut­la­rı­nın mi­henk ta­şı­nın da hiç şüp­he­siz ba­ba­lar ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Zor günlerin ancak birlik ve beraberlik duygularıyla yenilip, ortak sevinçlere dönüşebileceğinin altını çizen Teke “Bayramlar birlik, beraberlik ve hoşgörü duygularının güçlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutularak insanların kaynaşmasına ve kenetlenmesine aracılık eden toplumsal hayatımıza ayrı bir güzellik ve zenginlik katan günlerdir. Gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan bu özel günlerin sevincini, coşkusunu, yardımlaşma ve dayanışma duygusunu hep birlikte yaşamak ve bu güzel duyguların hayatımızın her anına yansımasını temenni ediyorum” dedi. Pazar günü kutlayacağımız Babalar Günü ile ilgili de düşüncelerini paylaşan Borsa Başkanı Mustafa Teke “Pazar günü ‘Babalar Günü’nü de kutlayacağımız bu bayramda geleceğe dair umutların mihenk taşı olan babalarımız, hiç şüphesiz bizlerin ilk kahramanlarıdır. Hiçbir kitabın, yazının öğretemeyeceğini Babalarımız öğretir. Babalarımıza verilebilecek en büyük hediye ülkemize, milletimize layık olmaktır. Bu vesileyle Tarsus hemşerilerimiz başta olmak üzere Borsamızın kıymetli üyeleri ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutluyor, bu ülke için, çocuklarını şehit veren babalarımız başta olmak üzere, tüm babaların Babalar Günü’nü tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.