TSO BAŞKANI KOÇAK’TAN,  KURBAN BAYRAMI MESAJI

abdullah - 14 Haziran 2024 Cuma

TSO BAŞKANI KOÇAK’TAN, KURBAN BAYRAMI MESAJI

KURBAN BAYRAMI MECAJI

(YA­SE­MİN HO­MUR­LU) Tar­sus Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı (TSO) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı H. Ru­hi Ko­çak, bir­lik ve be­ra­ber­li­ğin sem­bo­lü olan bay­ram­la­rın, di­ni ve kül­tü­rel ola­rak da bü­yük an­lam ta­şı­dı­ğı­nı söy­le­di. TSO Baş­ka­nı Ko­çak, yak­la­şan Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­sin­de ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da,  zor gün­le­rin an­cak bir­lik, be­ra­ber­lik duy­gu­la­rıy­la ye­ni­lip, or­tak se­vinç­le­re dö­nü­şe­bi­le­ce­ği­ni be­lir­te­rek “Ge­le­nek ve gö­re­nek­le­ri­mi­zin ku­şak­tan ku­şa­ğa ak­ta­rıl­ma­sı­na ve­si­le olan bu özel gün­le­rin se­vin­ci­ni, coş­ku­su­nu, yar­dım­laş­ma ve da­ya­nış­ma duy­gu­su­nu hep bir­lik­te ya­şa­mak ve bu gü­zel duy­gu­la­rın ha­ya­tı­mı­zın her anı­na yan­sı­ma­sı di­le­ğiy­le,  Tar­sus­lu hem­şe­ri­le­ri­miz baş­ta ol­mak üze­re TSO’nun kıy­met­li üye­le­ri ve tüm İs­lam ale­mi­nin yak­la­şan Kur­ban Bay­ra­mı’nı ca­nı yü­rek­ten kut­lar, acı­dan, sı­kın­tı­dan, ke­der­den uzak hu­zur için­de bir bay­ram ge­çir­me­le­ri­ni te­men­ni ede­ri­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.