MECLİS BAŞKANI KAYA’DAN,  ‘KURBAN BAYRAMI’ MESAJI

abdullah - 14 Haziran 2024 Cuma

MECLİS BAŞKANI KAYA’DAN, ‘KURBAN BAYRAMI’ MESAJI

KURBAN BAYRAMI MECAJI

(ŞA­HİN TUR­GUT) Ti­ca­ret Bor­sa­sı Mec­lis Baş­ka­nı Mu­rat Ka­ya, bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­zin pe­kiş­ti­ril­me­si­ne, ge­le­nek ve gö­re­nek­le­ri­mi­zin ne­sil­den ne­si­le ak­ta­rıl­ma­sı­na ve­si­le olan bir ‘Kur­ban Bay­ra­mı’nı da­ha mil­let­çe kar­şı­la­ma­nın mut­lu­lu­ğu içe­ri­sin­de ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Mec­lis Baş­ka­nı Ka­ya, yak­la­şan Kur­ban Bay­ra­mı ve Pa­zar gü­nü kut­la­ya­ca­ğı­mız Ba­ba­lar Gü­nü do­la­yı­sıy­la ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, top­lu­mun ma­ne­vi zen­gin­lik kay­nak­la­rın­dan bi­ri olan bay­ram­la­rın biz­le­ri or­tak duy­gu ve dü­şün­ce­ler­de bu­luş­tur­du­ğu­nu be­lir­te­rek “Ül­ke­miz ve Mil­le­ti­mi­zin bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­ni pe­kiş­ti­ren, mil­li ve ma­ne­vi duy­gu­la­rın zir­ve­ye ulaş­tı­ğı, ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­nin her za­man­kin­den da­ha faz­la ha­tır­lan­dı­ğı Kur­ban Bay­ra­mı’nı hep bir­lik­te kar­şı­la­ma­nın hu­zu­ru ve mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ru­z” de­di. Kur­ban Bay­ra­mı’nın tüm İs­lam âle­mi­ne, ül­ke­mi­ze ve mil­le­ti­mi­ze hu­zur ve mut­lu­luk ge­tir­me­si di­le­ğin­de bu­lu­nan Mec­lis Baş­ka­nı Ka­ya “Bay­ram­lar; sev­gi, pay­laş­ma, da­ya­nış­ma ve ba­rış gi­bi in­sa­na en çok ya­kı­şan de­ğer­le­rin bir ara­da ya­şan­ma­sı ha­lin­de, ha­ya­tın na­sıl gü­zel­leş­ti­ği­ni gör­me­mi­ze ve­si­le olan; kı­rı­lan kalp­le­rin ona­rıl­ma­sı, ya­pı­lan tüm ha­ta­la­rın af­fe­dil­me­si, kar­deş­lik duy­gu­su­na yer ver­me­miz ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da bir kez da­ha dü­şün­me­mi­zi sağ­la­yan çok özel gün­ler­di­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Bu yıl Kur­ban Bay­ra­mı’nın bi­rin­ci gü­nü­ne denk ge­len ve özel bir gün olan Ba­ba­lar Gü­nü’nü de kut­la­ya­cak ol­ma­nın se­vin­ci içi­re­sin­de ol­duk­la­rı­na vur­gu ya­pan Mu­rat Ka­ya “Ba­ba­la­rı­mız ço­cuk­la­rı­mı­zın en bü­yük kah­ra­ma­nı, ço­cuk­la­rı­mız da ba­ba­la­rın en yü­ce gu­ru­ru­dur. Va­ta­nı­mız için ço­cuk­la­rı­nı şe­hit ve­ren ba­ba­la­rı­mız bil­me­li ki, ül­ke­mi­zin tüm va­tan­se­ver ev­lat­la­rı siz­le­re bi­rer ev­lat ola­rak sa­rıl­ma­ya ha­zır­dır. Bu özel ve mü­ba­rek gün­le­ri la­yı­ğı ile ya­şa­ma­yı te­men­ni eder­ken, ül­ke­mi­zin, mil­le­ti­mi­zin, tüm İs­lam Âle­mi­nin mü­ba­rek Kur­ban Bay­ra­mı’nı kut­lu­yor, her ko­şul­da ayak­ta kal­ma­yı öğ­re­ten, tec­rü­be­le­riy­le yo­lu­mu­zu ay­dın­la­tan tüm ba­ba­la­rı­mı­zın ve ba­ba aday­la­rı­mı­zın Ba­ba­lar Gü­nü’nü kut­lu­yor, ai­le­le­riy­le bir­lik­te sağ­lık ve mut­lu­luk­lar di­li­yo­ru­m” şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.