BAŞKAN NAİL UÇAK’TAN, KURBAN BAYRAMI MESAJI

abdullah - 13 Haziran 2024 Perşembe

BAŞKAN NAİL UÇAK’TAN, KURBAN BAYRAMI MESAJI

KURBAN BAYRAMI MECAJI

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Ka­sap­lar Es­naf Oda­sı Baş­ka­nı Na­il Uçak, bay­ram­la­rın in­sa­nı in­san ya­pan de­ğer­le­rin ya­şan­dı­ğı, yar­dım­laş­ma ve da­ya­nış­ma­nın art­tı­ğı en müs­tes­na gün­ler ol­du­ğu­nu söy­le­di. Başkan Nail Uçak, yak­la­şan Kur­ban Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Top­lum­sal bir­lik­te­li­ğin, da­ya­nış­ma­nın ha­tır­lan­dı­ğı, kar­deş­lik duy­gu­la­rı­nın pe­kiş­ti­ği, bir­lik be­ra­ber­lik ve yar­dım­laş­ma­nın yo­ğun ola­rak ya­şan­dı­ğı di­ni bay­ram­la­rı­mı­zın bi­ri olan Kur­ban Bay­ra­mı­nı hep bir­lik­te id­rak et­me­nin mut­lu­lu­ğu için­de­yiz.  Bu duy­gu ve dü­şün­ce­ler­le Tar­sus­lu hem­şe­ri­le­ri­miz ol­mak üze­re ka­sap es­na­fı­mı­zın ve İs­lam âle­mi­nin mü­ba­rek Kur­ban Bay­ra­mı’nı ca­nı gö­nül­den kut­lu­yor, Ce­na­bı Al­lah’tan Kur­ban Bay­ra­mı­nın ha­yır­la­ra ve­si­le ol­ma­sı­nı di­li­yo­ru­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.