BAŞKAN DANİYAL AVŞAR’DAN,  KURBAN BAYRAMI KUTLAMASI

abdullah - 13 Haziran 2024 Perşembe

BAŞKAN DANİYAL AVŞAR’DAN, KURBAN BAYRAMI KUTLAMASI

KURBAN BAYRAMI MECAJI

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Süt Üre­ti­ci­le­ri Bir­li­ği Baş­ka­nı Da­ni­yal Av­şar, bay­ram­la­rın bir­lik, be­ra­ber­lik, yar­dım­laş­ma ve da­ya­nış­ma duy­gu­la­rı­nın zir­ve­ye ulaş­tı­ğı önem­li gün­ler ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Da­ni­yal Av­şar, yak­la­şan Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­si ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, “Ül­ke­miz ve mil­le­ti­mi­zin bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­ni pe­kiş­ti­ren, mil­li ve ma­ne­vi de­ğer­le­ri­mi­zin, yar­dım­laş­ma ve da­ya­nış­ma duy­gu­la­rı­mı­zın önem ka­zan­dı­ğı Kur­ban Bay­ra­mı’nı hep bir­lik­te kar­şı­la­ya­cak ol­ma­nın hu­zu­ru­nu ve mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­ruz. Bay­ram­lar kar­şı­lık­lı sev­gi, say­gı ve hoş­gö­rü­nün kuv­vet­len­di­ği, dar­gın­lık­la­rın unu­tul­du­ğu, top­lum­sal ba­rı­şın, mil­let ol­ma bi­lin­ci­nin ve bir­lik­te ya­şa­ma ira­de­si­nin güç ka­zan­dı­ğı gün­ler­dir. Bu duy­gu­lar­la Kur­ban Bay­ra­mı’nın ül­ke­mi­ze bir­lik, be­ra­ber­lik, sev­gi, ba­rış, kar­deş­lik ve hu­zur ge­tir­me­si­ni Ce­na­bı Al­lah’tan ni­yaz eder, baş­ta üye­le­ri­miz ol­mak üze­re tüm İs­lam âle­mi­nin mü­ba­rek Kur­ban Bay­ra­mı’nı teb­rik ede­ri­m” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.