BAŞKAN AVCI: “AÇIKLANAN  BUĞDAY VE ARPA FİYATLARI  ‘HAYAL KIRIKLIĞI’ YARATTI”

abdullah - 13 Haziran 2024 Perşembe

BAŞKAN AVCI: “AÇIKLANAN BUĞDAY VE ARPA FİYATLARI ‘HAYAL KIRIKLIĞI’ YARATTI”

BUĞDAY TABAN FİYATI

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ve­yis Av­cı, Top­rak Mah­sul­le­ri Ofi­si’nin (TMO) açık­la­dı­ğı buğ­day ve ar­pa fi­yat­la­rı­nın üre­ti­ci ke­si­min­de bü­yük bir ha­yal kı­rık­lı­ğı ya­rat­tı­ğı­nı söy­le­di. Ve­yis Av­cı, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, TMO ta­ra­fın­dan açık­la­nan hu­bu­bat alım fi­ya­tı­nı ka­bul et­me­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Bu fi­ya­tın çift­çi­yi üre­tim­den ko­par­ta­ca­ğı­na ve üre­ti­mi dur­du­ra­ca­ğı­na hiç kuş­ku yok. Bu yüz­den açık­la­nan fi­ya­tı ka­bul et­mi­yo­ruz. Çift­çi­le­rin, Zi­ra­at Ban­ka­sı'ndan kul­lan­dı­ğı süb­van­si­yon­lu kre­di­le­rin fa­iz ora­nı bu­gün yüz­de 7'den yüz­de 27'ye çık­mış­tır. Ta­rım­sal gir­di­ler ge­çen se­zo­na gö­re %60 art­mış­tır. Ma­zot, 2023 ha­sat dö­ne­mi­ne gö­re %110 art­mış­tır. Ta­rım iş­çi yev­mi­ye­si %60 art­mış­tır. Dev­let Su İş­le­ri bi­le, 2024 yı­lı için su­la­ma üc­ret­le­ri­ne %67 zam yap­mış­tır. TMO'nun 2024 yı­lı için buğ­day­da %19'luk zam yap­ma­sı, ar­pa­da­ki %11'lik zam çift­çi­mi­zi bü­yük za­ra­ra uğ­rat­mış­tı­r” de­di. Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’a iyi bir fi­yat bek­len­ti­le­ri­ni ilet­me­le­ri­ne rağ­men bu­nun ger­çek­leş­me­di­ği­nin al­tı­nı çi­zen Av­cı “14 Ma­yıs Dün­ya Çift­çi­ler Gü­nü do­la­yı­sıy­la ATO Con­gre­si­um'da Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın ka­tı­lı­mıy­la, TZOB Ge­nel Baş­ka­nı­mız Sa­yın Şem­si Bay­rak­tar’ın ko­nuş­ma­sın­da al­tı­nı çi­ze­rek buğ­day ma­li­ye­ti­nin 10 TL’nin üs­tün­de ol­du­ğu­nu söy­le­miş ve çift­çi­mi­zin Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı­mız­dan iyi bir fi­yat bek­le­di­ği­ni ilet­miş­tir. Ne ya­zık ki, TMO çift­çi­le­ri­mi­ze des­tek­le­me da­hil top­lam 11 TL’yi re­va gör­müş­tür. 2023 yı­lı buğ­day fi­ya­tı des­tek­le­me da­hil 9,25 TL iken, 2024 yı­lı için açık­la­nan 11 TL buğ­day fi­ya­tı zam ora­nı yüz­de 19 ar­tı­şa denk gel­mek­te­dir. Bu, Zi­ra­at Ban­ka­sı'nın fa­izi­ni bi­le kar­şı­la­ma­mak­ta, di­ğer gir­di­ler ve çift­çi­le­ri­mi­zin eme­ği, alın te­ri hi­çe sa­yıl­mak­ta­dır. Bu fi­yat­la­rı çift­çi­le­ri­miz adı­na ka­bul et­me­miz müm­kün de­ğil­di­r” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. “Bu şe­kil­de çift­çi­mi­zin ayak­ta kal­ma şan­sı kal­ma­mış­tı­r” di­yen Zi­ra­at Oda­sı Baş­ka­nı Ve­yis Av­cı “Bu fi­yat­la­rı açık­la­yan ve bu­na ka­rar ve­ren­le­rin bu­nu bir da­ha göz­den ge­çir­me­le­ri­ni ve bu yan­lış fi­yat po­li­ti­ka­sın­dan ge­ri dön­me­le­ri­ni, çift­çi­mi­zin alın te­ri ve eme­ği­nin kar­şı­lı­ğı­nı ver­me­le­ri­ni ta­lep ede­ri­z” şek­lin­de söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.