BELEDİYE BAŞKANI BOLTAÇ:  “BİZLER TARSUS’U, SANAT VE  KÜLTÜRLE BULUŞTURACAĞIZ”

abdullah - 21 Mayıs 2024 Salı

BELEDİYE BAŞKANI BOLTAÇ: “BİZLER TARSUS’U, SANAT VE KÜLTÜRLE BULUŞTURACAĞIZ”

BAŞKAN BOLTAÇ

(ŞA­HİN TUR­GUT) Tar­sus Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ali Bol­taç, ye­ni dö­nem de bu kent­te sos­yal ha­ya­tı can­lan­dır­mak için kül­tür ve sa­nat fa­ali­yet­le­ri­ne ağır­lık ve­re­cek­le­ri­ni söy­le­di. 19 Ma­yıs Ata­türk’ü An­ma Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la Tar­sus Be­le­di­ye­si ve Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len Ma­nuş Ba­ba kon­se­ri­ne ka­tı­lan Baş­kan Ali Bol­taç, kon­ser son­ra­sın­da ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da “Biz, kül­tür ve sa­na­tın bir ken­tin ay­rıl­maz bir par­ça­sı ol­du­ğu­nu bil­di­ği­miz için ye­ni dö­nem­de kon­ser­le­re, ser­gi­le­re, kon­fe­rans, söy­le­şi ve pa­nel gi­bi or­ga­ni­zas­yon­la­ra ev sa­hip­li­ği ya­pa­ca­ğız. Bun­la­rı ya­par­ken de ül­ke­mi­zin de­ğer­li sa­nat­çı­la­rı, Tar­sus­lu sa­nat­se­ver­ler­le bu­luş­tu­ra­ca­ğız. Ben ina­nı­yo­rum ki, ye­ni dö­nem­de Tar­sus, Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­mi­zin hiz­met ve ya­tı­rım­la­rıy­la ge­liş­me­ye de­vam ede­ce­k” de­di. Kül­tür ve sa­nat et­kin­lik­le­ri­nin Tar­sus’a de­ğer ka­ta­ca­ğın inan­dı­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Baş­kan Bol­taç “Bu­gün 19 Ma­yıs. Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ün genç­le­ri­mi­ze ar­ma­ğan et­ti­ği bir gün. Biz­ler genç­le­ri­miz için ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rı önem­si­yo­ruz. Bu ne­den­le on­la­rın ha­ya­tı­nı ko­lay­laş­tı­ra­cak her tür­lü pro­je­yi ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ği­z” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.